Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Tumult in Dongense raad maakt het er voor het college moeilijker een evenwichtige programmabegroting 2020 te realiseren

Uncategorised Posted on Sat, September 21, 2019 13:28:11

korte analyse

Update.De wrevel die donderdag 19 september ontstond tussen de coalitie- en de oppositiepartijen sluimerde al tijdje. Het ontstaan en ontwikkelen van de keuzenota die uiteindelijk vorm kreeg in het presidiumoverleg, ontsproot op een initiatief van D66. De partij claimt dit in ieder geval. Het indienen van een tweede motie vanuit de CDA -fractie werd in dat kader overwogen. Dit werd gesteund door D66 en Ouderenpartij Dongen. Het verschijnen van de keuzenota is hoe dan ook uniek voor dit dorp en voor de raad sowieso een verrassende ontwikkeling,die het gebruik van het woord ‘ommezwaai’ in het plaatselijke politieke circuit, rechtvaardigt. De snelheid waarop de keuzenota verscheen en ter behandeling werd aangeboden, is voor de oppositie dan weer een onaangenaam element gebleken. Er mee omgaan, is gezien ook de wijze van totstandkoming ervan een oefening in richtingdenken op een hoger niveau. Denken in groepsverband vanuit een machtspositie heeft risico’s. Dat bleek uit de ijzige stemming bij de debatten. Of je de toon ervan mag beschouwen als een duidend politiek opportunisme of daadwerkelijk vanuit goed overwogen principes is ontsproten, is de vraag die ook politiek uit te buiten is of juist buiten mand valt. En of de coalitie in beide gevallen daar de uitgelezen kans voor zag tijdens de behandeling van de inmiddels berucht geworden keuzenota is de vraag die je je kunt stellen. In wiens voordeel deze vorm van debatteren zich zal ontwikkelen is een ópen vraag. In Dongen is die vraag overigens dikwijls ook op een simpele manier te stellen én te beantwoorden. Het de laatste tijd veel genoemde en nog steeds geprezen DNA van Dongen is nauw verbonden aan de slogan ‘In Dongen doen we alles samen’ en dat impliceert dan weer dat na een nodige afkoelingsperiode in de raad, dat principe weer wel de bovenhand zal krijgen. De hoop en de verwachting is dan ook dat het college ook hierin voordelen ziet.

Diverse standpunten beargumenteren ,oprecht de discussie aangaan en luisteren naar elkaar is altijd al een startpunt geweest voor oplossingen. Bekvechten, elkaar vliegen afvangen en machtswellust de kans geven de overhand te nemen is destructief en lost het probleem van de doorsnee Dongenaar niet op. Die zullen de hoe dan ook op stapel staande ombuigingen en bezuinigen voelen aan den lijve en zeker in de portemonnee.

Inhoudelijk valt er ook nog wat te zeggen .Wethouder René Jansen zei deze week nog dat hij wel hoopte dat de politiek zich niet zou gaan verzanden in ellenlange procesdiscussies. Jan Kennekens die de ouderenpartij Dongen in de raad in de oppositiebanken vertegenwoordigt, zei in een reactie aan deze krant “Dat de coalitiepartijen zouden reageren zoals ze reageerden was erg verrassend… niet dus….. “Nou kun je meepraten, en nou doe je het niet”, aldus fractievoorzitter van de Donges VVD Pieter Brooijmans. Een dooddoenertje volgens weer Kennekens : ‘ maar hoogmoed komt vaak pas na de val’. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Eline van Boxtel -Pullens: “ De oppositie heeft (…) besloten geen inhoudelijke reactie te geven. Voor ons is dat onbegrijpelijk. Het hele jaar hebben ze geroepen dat ze graag willen meedenken en -doen én juist op het moment dat het college nu een extra handreiking doet in het proces naar de begroting toe, geven ze geen inhoudelijke reactie. “. Denise Kunst-van Suylekom fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen : “Voor ons was het belangrijk, dat PvdA en VVD in beginsel mee willen denken over de manier van besparingen op subsidies van verenigingen en ons voorstel niet op voorhand afwijzen “. Voor de Cammeleurpartners wordt een besparing voorgesteld van €100K op een totaalbudget van €1.6M. De Volkspartij Dongen wil dan ook de suggestie doen, om deze twee besparingsbedragen te wijzigen. De partij doet een belangrijk voorstel: ” We stellen voor om voor verenigingen de besparing terug te brengen naar €25K, dus €50K minder dan nu voorligt, en voor de Cammeleurpartners het bedrag te verhogen tot €150K in 2023″ aldus Denise Kunst-van Suylekom .

Uitlaten die, of olie op het vuur zijn of koren op de molen . Wie zal het zeggen.

Meer Positieve geluiden zijn er ook . De Volkspartij Dongen zegt blij te zijn met de toezegging van de meeste partijen om actief deel te willen (blijven) nemen aan het programma Jeugd en Politiek en de ouderenpartij die zijn partijtje dit keer mee – blies : “Graag, heel graag zelfs zijn wij bereid om bij een volgende gelegenheid u weer de hand te reiken en dan hopen wij wel op een positief signaal, want nu blijkt wel ‘Berouw komt na de zonde!!’ “ Dat laatste verdient eigenlijk dan weer een toelichting waarbij de lezer zijn of haar onderscheidingsvermogen gebruiken kan .Dongen, Het gewoonste dorp van het land kan ook ongewoon gewoon zijn. De raad bewees het en het college keek en luisterde toe ,maar wil wél water onder de boeg.

Het college is wel aan zet nu. Op basis van de wél nodig geachte en nu spaarzaam geoogste opinies vanuit de raad wordt het moeilijker dan beoogd, gepoogd om verdieping en uitwerking aan te brengen bij het realiseren van een sluitende Programmabegroting 2020

PEDongense raad heeft keuzemogelijkheden hoe de Dongense financiële problemen aan te pakken

Uncategorised Posted on Mon, September 16, 2019 18:31:23

Dongen,16 september 2019. Of de oppositie er het meeste op aandrong om mee te helpen het tij, met het zicht op de meer dan dreigende slechte financiële positie van het dorp in gezamenlijkheid te keren of niet, het presidium (fractievoorzitters van de in de raad opererende partijen) besloot op 5 september extra stappen te zetten op weg naar de begrotingsbehandelingen dit jaar. Er werd besloten een zogenoemde Keuzenota Programmabegroting te laten passeren en een extra raadsvergadering om deze te bespreken Het college helpen in de strijd als het ware. Politiek gezien is het geheel ten minste opvallend. De controlerende rol van de raad wordt verbreedt. Wethouder René Jansen hoopt wel dat de politiek niet gaat verzanden in ellenlange procesdiscussies. Hoe dan ook ; het college biedt de raad de mogelijkheid om mee te denken en geeft in de zogenoemde keuzenota de kans daartoe. De keuzenota die de krant verderop in dit artikel de lezer ter informatie en in het kader van politieke transparantie aanbiedt te lezen, wordt al op korte termijn behandeld. Donderdag 19 september is om 21.00 uur een extra openbare opiniërende raadsvergadering ingepland direct na de reguliere besluitvormende raadsvergadering die een uur eerder begint. Op de donderdagen 7 en 14 november staat de begroting van Dongen voor 2020 ter bespreking op de agenda in de volgorde opiniërend en besluitvormend. Volgens een gemeentewoordvoerder is de te behandelen keuzenota geen conceptbegroting. “Deze zal worden opgesteld door het college nadat de raad zich op 19 september heeft uitgesproken “. Op 15 oktober wordt de conceptbegroting in de collegevergadering besproken en uiterlijk 18 oktober aangeboden aan de raad. De lokale en regionale pers was deze maandag aanwezig bij een nadere uitleg en toelichting over de keuzenota door wethouder René Jansen

Dongen staat overigens niet alleen voor grote financiële uitdagingen. Vandaag werd ook bekend dat een aantal middelgrote steden in Den Haag aan de bel trekt. Er moet geld bij vanuit Den Haag zo luidt de boodschap. Ook middelgrote gemeenten staan financieel droog door met name de hoge kosten in de jeugdzorg en de toenemende decentralisatie van zaken die vroeger in de residentiestad werden geregeld en moeten – net als Dongen -keuzen maken om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wethouder Jansen was in een gesprek met deze krant op 14 juni nog vrij optimistisch over de gerezen slechte financiële positie in Dongen. De uitspraak toen “We houden rekening met het DNA van Dongen ; we willen dat op peil houden en de belangrijkste pijlers waarop Dongen drijft zeker overeind houden”.
Volgens Jansen is dat optimisme er nog maar hij waarschuwt wel dat het Dongense DNA zelf een steentje zal moeten bijdragen. Voor de raad is er nog een (politieke ) keuze te maken in de verlangde bezuinigingen als die keuze in de praktijk uitkomt op hetzelfde ombuigingsbedrag van de 4.000.000 euro die de wethouder in gedachte heeft. Jansen zei nadrukkelijk dat hij niet wil afwijken van het (vast)gestelde bedrag. De Dongenaar gaat dat merken. Verhoging van de OZB- waarden naar een redelijk Nederlands gemiddelde is bijvoorbeeld een van de te verhogen inkomstenbronnen van de gemeente. Ook daar ligt nog een keuzemogelijkheid ,maar met de genoemde restricties van het te behalen ombuigingsbedrag in het achterhoofd.

Op weg naar de nieuwe Programmabegroting 2020 zet de gemeente volgens de woordvoerder van de gemeente Mark van Rijen meer stappen dan ooit. Hij noemt hierbij onder andere het verschijnen en behandelen van de zes visies (met participatietrajecten), de Parapluvisie, de voor Dongen voor het eerst verschenen Keuzenota , een extra raadsinformatieavond en een extra raadsvergadering met als doel een stabiele en solide financiële positie voor de gemeente Dongen.

De gemeente breidt aanstaande donderdag 19 september het aantal zitplaatsen op de publieke tribune aanzienlijk uit.