” Zeker onzeker. Momenteel leven we in onzekere tijden. Dat betekent dat de vraag naar zekerheid bij iedereen toeneemt. We willen graag zeker weten dat de coronacrisis voorbij is, dat we een inkomen hebben en vooral: zeker weten dat alles goed komt. Die zekerheid kunnen we helaas niemand bieden. Maar het recht op een fatsoenlijk bestaan staat bij de Ouderenpartij voor Dongen centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil, en waardigheid voor wie niet kan. Deze begroting biedt die zekerheid niet. Het puilt uit van de onzekerheden.”

Daarmee opende de Ouderenpartij voor Dongen hun beschouwingen op de begroting. Het waren enerverende avonden dit jaar, de algemene beschouwingen over de begroting van de gemeente Dongen. Na een eerste bestudering van de begroting kwam bij de Ouderenpartij al snel een trefzekere titel voor dit stuk bovendrijven: Zeker onzeker… Een ambitieuze begroting, waarin naar onze mening te gemakkelijk en te veel geld wordt geleend om deze ambities waar te maken. Een verbouwing van een gemeentehuis waar naar onze bescheiden mening eerst maar eens uitdrukkelijk moet worden uitgezocht wat de gevolgen zijn van het nieuwe werken. Deze coronacrisis heeft in ieder geval duidelijk gemaakt, dat thuiswerken zeker een serieuze optie is, waardoor misschien heel andere uitkomsten mogelijk kunnen zijn. Wat zijn de mogelijkheden voor bv de Entree? Ik kan dat op dit moment niet beoordelen. De Ouderenpartij heeft dan ook volmondig het amendement en de motie van de VVD gesteund om deze 4,25 miljoen voorlopig maar niet te begroten.

Voor de Ouderenpartij was het belangrijkste punt de woningbouw in Dongen. Wij zien alsmaar dure appartementen in het centrum van Dongen verschijnen en slechts sporadisch wordt er gebouwd voor de smallere beurs. Jongeren krijgen nauwelijks kansen. De Ouderenpartij heeft een motie ingediend waarin wethouder van Boxtel de opdracht heeft gekregen om een woonbehoeftenonderzoek te doen; een onderzoek gericht op Dongen en zijn kernen om duidelijk te krijgen wat de daadwerkelijke woningbehoefte is. Van Boxtel is opgedragen om dit op korte termijn te doen en de uitkomst van dit onderzoek als leidraad te gebruiken voor de inrichting van Noorderlaan en later Waspikseweg. De Ouderenpartij denkt hierbij niet alleen aan traditionele woningbouw, maar ook aan alternatieve woonvormen zoals geclusterde woonvormen (voor ouderen), (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO en PO), meergeneratie-wonen, ‘wonen met aandacht’ en tijdelijke woningen en klein wonen in de vorm van tiny house en gesplitste woningen. Onze maatschappij is aan het veranderen; meer éénpersoonshuishoudens vragen om een andere kijk op woningbouw. Deze motie, die op initiatief van de Ouderenpartij en in nauw overleg met VPD en het CDA werd samengesteld, werd door bijna de voltallige gemeenteraad aangenomen, met uitzondering van de PvdA, die meer gelooft in regionale onderzoeken. De Ouderenpartij was ontzettend blij dat deze motie werd aangenomen.  Doorgaan op de oude manier leidt alleen maar naar nog een grotere problematiek. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. De motie waarin de VPD nadrukkelijk aandacht vroeg voor bouwen voor jongeren kreeg natuurlijk ook onze volledige steun. Moties die als doel hadden het welzijn voor u, Dongenaren, te vergroten kregen ook onze volledige steun en dat gold ook voor aan aantal moties die tot doel hebben Dongen te vergroenen. Elke boom zorgt ervoor dat u en ik, maar ook onze kinderen, langer kunnen leven. De schuldenlast van de gemeente Dongen kan in de nabije toekomst een grote druk leggen op de Dongense samenleving. Een motie van de VVD om hier nadrukkelijk een vinger aan de pols te houden werd ook door de Ouderenpartij ook gesteund.  We kunnen terugkijken op een tweetal constructieve avonden, waarin het dualisme zelfs af en toe om de hoek kwam kijken en dat is één van de grootste overwinningen van deze twee avonden. Ondanks de onzekere factoren, maar dankzij de aangenomen moties en amendementen kon de Ouderenpartij instemmen met de begroting. Onze algemene beschouwingen sloten we af met de volgende woorden:

Tot slot  Zeker, er zijn meer thema’s die de aandacht verdienen. Wij denken aan een goede zorg voor gezinnen die hulp nodig hebben, omdat het financieel even niet loopt door welke omstandigheid dan ook. Het aantal mensen met financiële problemen zal de komende tijd alleen maar stijgen. Ook hier vragen wij gepaste hulp voor. Ook een snelle oplossing voor de Voedselbank had aan de orde moeten komen. Echter, onze tijd is helaas beperkt.  Zeker zijn van, het is zo geschreven en zo uitgesproken. Maar helaas is niets zeker, In deze rare tijd zijn al vele Dongenaren getroffen door het Corona-virus, voor een aantal zelfs met fatale afloop Voor die families is niets meer zeker, behalve gemis. Laten we er voor elkaar zijn in deze onzekere tijden.”

Jan Kennekens , Ouderenpartij voor Dongen