Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Lastige keuzes voor Dongen

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on Thu, September 26, 2019 19:10:38


Begin dit jaar werd duidelijk dat Dongen grote financiële tekorten heeft. Zoals in bijna alle gemeenten in Nederland komen wij in Dongen door teruglopende inkomsten en de toenemende vraag naar jeugdzorg en WMO miljoenen tekort. Iets waar de gemeente Dongen maar een beperkte invloed op heeft. In de loop van 2019 zijn al verschillende maatregelen genomen. Voor 2020 staan wij voor een bezuinigingsopgave van ruim €4 miljoen.

Foto aangeleverd door de Dongense VVD

Het proces
De gemeenteraad is begin 2019 over de ontstane financiële situatie geïnformeerd. De uitgaven binnen de Jeugdhulp en WMO hebben een grote invloed op de begroting. Steeds meer mensen doen daar een beroep op waardoor de uitgaven blijven stijgen. Direct is aangekondigd dat het college maatregelen zou gaan nemen. Kort daarna zijn plannen voor directe ingrepen in uitgaven gepresenteerd. In de daarop volgende raadsvergadering is dit uitvoerig besproken. Na deze eerste actie is door het college een plan gepresenteerd en besproken voor de aanpak in 2019 en voor de nieuwe begroting.
De resultaten van de ombuigingsplannen voor 2020 zijn in juni in de zogenaamde kadernota voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota zijn de contouren voor de bezuinigingen geschetst. Na discussie in de gemeenteraad is hierover een besluit genomen. In de zomermaanden is door de gemeentelijke organisatie druk gewerkt om plannen uit de kadernota uit te werken.
Het college heeft besloten nog voor het vaststellen van de begroting de gemeenteraad een uitgewerkte keuzenota voor te leggen omdat we voor uitdagende beslissingen staan. Op basis van deze keuzenota was de gemeenteraad afgelopen donderdag opnieuw in de gelegenheid zijn mening te geven over de plannen. Met de uitkomst van dit extra overleg gaat het college aan de slag met de opmaak van de begroting 2020.

Verbinding
De gemeenteraad is stap voor stap meegenomen in de financiële uitdaging voor Dongen. Er is een nauwe verbinding gelegd met de raad om te komen tot de beste besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak. We zijn in debat geweest om tot gezamenlijke keuzes te komen.
Moeilijke keuzes maken, maakt niemand populair. Maar het is wel de realiteit van dit moment waar we niet omheen kunnen. De Dongense VVD voelt deze verantwoordelijkheid en zal deze blijven tonen in deze moeilijke tijd waarin iedere partij concessies moet doen aan zijn standpunten. In deze situatie is het gemakkelijk om naar elkaar te oordelen en zaken af te schuiven op elkaar. De Dongense VVD is van mening dat in moeilijke tijden zowel de gemeenteraad als iedere burger zich bewust dient te worden van hoe we de uitgaven vanuit gezamenlijkheid terug kunnen dringen en vooral samen moeten werken. Dat vraagt van eenieder van ons de inspanning en kritisch kijken naar dat wat echt nodig is. Dat is waar onze energie naar uit gaat. We willen weer een gezonde gemeente worden waarbij de uitgaven in het sociaal domein kloppend worden bij de inkomsten.

Pieter Brooijmans,
Fractievoorzitter Dongense VVDDongense VVD houdt vinger aan de pols | Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on Thu, February 01, 2018 10:46:39

Dongense VVD houdt vinger aan de pols

Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

De gemeenteraad van Dongen heeft de uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten besproken. De Dongense VVD stelt dat arbeidsmigranten welkom zijn. Zij dragen bij aan de economische ontwikkeling van Dongen en onze omgeving. Zorgen voor goede huisvesting is een belangrijk aandachtspunt.

Rol werkgevers

Naar de mening van de Dongense VVD zijn vooral de werkgevers en de uitzendbureaus de eerste verantwoordelijken voor het realiseren van goede woonruimte. Het agrarisch bedrijfsleven wil hierin zijn verantwoording nemen. Diverse insprekers uit het buitengebied hebben ervoor gepleit om tijdelijke woonruimte rondom de agrarische bedrijven mogelijk te maken. Wij zijn daar voorstander van. Arbeidsmigranten kunnen voor korte tijd prima in hun werkomgeving wonen.

Draagvlak in de dorpen

Bij de behandeling in de gemeenteraad heeft de Dongense VVD aandacht gevraagd voor de druk op de woningmarkt voor sociale huur. Als er meer woningen beschikbaar moeten worden gesteld aan arbeidmigranten lopen we het risico dat de bestaande doelgroep langer moet wachten. Het standpunt van de Dongense VVD is: bouw meer sociale huurwoningen om de Dongenaren niet in de knel te laten komen.

Wij zijn geen voorstander van locaties waar arbeidsmigranten in grotere groepen worden gehuisvest. In onze kleine dorpskernen past dit niet. We willen een goed evenwicht en een goede mix van bewoning in de wijken.

Een belangrijk aandachtspunt is draagvlak in de omgeving. Als we het goed regelen, kunnen wij op een goede manier onze arbeidmigranten huisvesten.

Pieter Brooijmans,

Lijsttrekker Dongense VVD.Next »