Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD benut creativiteit bij thema leges

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, december 15, 2020 10:12:05

Het onderwerp ‘actualiseren van de leges’, het verlenen van vergunningen, stond afgelopen donderdag op de agenda van de besluitvormende raad. Vooraf was de opdracht meegegeven dat de tarieven kostendekkend zouden moeten worden. Dit houdt in dat alle kosten en benodigde arbeid in de leges berekend worden. Zo komt een eerlijk tarief tot stand. In dit artikel leest u hoe wij als Dongense VVD ons standpunt hebben bepaald.

Begroting is vastgesteld

Angela Horsten, Dongense VVD

Een aantal weken geleden is de programmabegroting vastgesteld. Dat betekent dat als je nu als raad iets anders wilt, je ergens anders het geld vandaan moet halen. De enige manier om zoiets te doen is via de pot onvoorzien, zo gaf ook de wethouder aan. Maar volgens de Dongense VVD is deze pot al drie keer uitgegeven aan alle wensen die in de begrotingsbespreking zijn meegegeven. Donderdag zijn er nog eens vier aan toegevoegd. De Dongense VVD is daar in de raadsvergadering kritisch over geweest en heeft ook alternatieven aangedragen. Nu zijn extra uitgaven niet financieel gedekt.

Gehandicaptenparkeerkaart

De Dongense VVD heeft gekeken naar hoe we de doelgroepen die het moeilijk hebben op een andere manier financieel tegemoet kunnen komen. Zo gaat in het raadsvoorstel het tarief voor de gehandicaptenparkeerkaart flink omhoog. In de opiniërende raad hebben wij de wethouder gevraagd om, voor mensen waarvoor deze bijdrage te hoog is, bijzondere bijstand te verlenen. Deze toezegging is gedaan en daarmee is wat ons betreft een aanpassing op dit thema overbodig.

Ondersteunen horeca

Als we naar de horeca kijken, zien we dat ook daarbij de leges stijgen. Op dit moment wordt de horeca zwaar getroffen door de coronacrisis. Dit geldt ook voor vele andere bedrijven. Om het gelijkheidsbeginsel te handhaven en omdat deze situatie tijdelijk is, zijn wij van mening dat de compensatie voor deze doelgroep het komend jaar gedaan kan worden uit het coronafonds dat beschikbaar is. Zo creëren we gelijkheid en komen we deze bijzondere groep het komend jaar toch tegemoet. Ook hier is dus geen amendement voor nodig, maar juist creatief denken.

Evenementen

Ten aanzien van de evenementen ziet de Dongense VVD dat de grote commerciële evenementen voldoende winst opleveren en dat de voorgestelde leges hiervoor prima zijn. Wat de kleinere en niet commerciële evenementen betreft, zijn we bereid om daarin financieel tegemoet te komen. Dat komt ons rijke verenigingsleven immers ten goede.

Omdenken

Als het aan ons zou liggen, zou de bijna €15.000 die nu gevraagd wordt niet nodig zijn. Daarnaast blijven we op die manier achter het beleid staan en blijven we koersvast. Nu voelt het alsof we drie weken na het vaststellen van de begroting ons eigen beleid onderuit halen. Kortom, de Dongense VVD zoekt ook naar mogelijkheden om in deze tijd groepen tegemoet te komen en had daar een creatieve oplossing voor gevonden. Met elkaar willen we groepen ondersteunen zonder de stevige financiële opdracht voor ons dorp tekort te doen.

Betrouwbaarheid doet ertoe

Op het ene moment werd in de raad €15.000 aan extra besteding gevraagd zonder financiële dekking. Een paar minuten later werd notabene door dezelfde partij bij de behandeling van de financiële tussenrapportage de zorgelijkheid van de financiële situatie van onze gemeente benoemd. Dit is niet consequent, zo kun je niet besturen. Daar kiezen wij als Dongense VVD niet voor. Deze tijd vraagt om een sociaal gezicht, koersvast handelen, creativiteit, betrouwbaarheid én realistisch besturen. Dat is waar wij voor staan en voor blijven gaan. Samen met en voor u.

Angela Horsten,

Dongense VVD.Dongense VVD: stop uitholling gemeente

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, september 29, 2020 10:20:29

Veel Dongenaren is het bekend dat we er financieel niet goed voor staan. Als je de kranten een beetje volgt, valt op dat dit in veel gemeenten het geval is. De oorzaak hiervan is dat sinds 2015 de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en WMO. De vraag naar deze zorg neemt steeds maar toe, het geld wat we ervoor krijgen neemt af.

Pieter Brooijmans

In de afgelopen raadsvergadering hebben we daarom met alle raadsfracties een signaal afgegeven dat het zo echt niet langer kan. We hebben een motie aangenomen waarin wij kenbaar maken dat er vanuit het Rijk wat moet gebeuren. Ook in Hart van Brabant wordt deze actie ondersteund.

Wat is er aan de hand? Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele sociaal domein van zorg groeit de vraag. De ondersteuningsvraag voor kinderen blijft maar stijgen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van jeugdzorg. Hoe komt dit toch? We moeten ons zeker afvragen of alle ondersteuning wel op het bordje van de gemeente moet liggen of dat de ouders of school hiervoor verantwoordelijk zijn.

Ook bij WMO stijgt de vraag. Vroeger was bijvoorbeeld het krijgen van huishoudelijke hulp afhankelijk van het inkomen voor de eigen bijdrage. Dat is niet meer zo, waardoor er meer vraag is ontstaan. De gemeente Dongen kan daar niets aan doen, maar betaalt hiervoor wel de enorme rekening!

Geef ons beleidsruimte

Kern van het probleem is dus een sterk stijgende vraag naar zorg zonder dat we er meer geld voor krijgen. Soms zijn er kinderen bij met hele dure zorg, bijvoorbeeld bij uithuisplaatsingen uit het gezin. Dat kost wel meer dan €100.000 per kind. Een enorm bedrag voor een gemeente als Dongen. Het benodigde geld voor het sociaal domein in Dongen is de laatste jaren gestegen met meer dan 3 miljoen euro per jaar. Dit is niet fatsoenlijk op te vangen in de begroting van Dongen.

Tegelijkertijd mogen wij in Dongen niet afwijken van de landelijke regels voor het leveren van zorg. Zouden wij zelf hierover verantwoordelijk worden, dan kunnen we tenminste iets doen om de stijgende vraag te verminderen. Maar die ruimte is er helaas niet.

Korte lijn naar Den Haag

Dit probleem moet dus op landelijk niveau aangepakt worden. Als Dongense VVD zijn wij daarom in stevig debat met onze vertegenwoordigers in Den Haag. Wij maken handig gebruik van onze goede contacten met onze Tweede Kamer leden. Wij kunnen ze vertellen wat het voor een gemeente als Dongen betekent dat we enerzijds de vraag naar zorg niet kunnen sturen, omdat er sprake is van een vastgesteld budget. Dit moet worden aangepakt. Wij vinden het onverantwoord om onze mooie gemeente verder uit te hollen en doen er alles aan om dit te voorkomen.

Pieter Brooijmans,

Dongense VVD.Volgende »