Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

De Dongense VVD loopt mee met de BOA’s van Dongen

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on Wed, October 30, 2019 22:52:10

Afgelopen zomer heb ik, Perry Wens, een dag meegelopen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van Dongen. Deze actie kwam voort uit de verschillende vragen die wij als fractie van de Dongense VVD ontvangen ten aanzien van handhaving binnen Dongen. Veel Dongenaren vragen zich af wie de BOA is en wat zijn taken zijn. Dit was voor mij reden om een kijkje te nemen in het leven van de Dongense BOA. 

Meeloopdag en vragen in de gemeenteraad
Tijdens deze dag heb ik inzicht gekregen in het werk van de BOA’s en heb ik mogen ervaren wat er gedaan wordt met de meldingen die binnen komen door de Buiten Beter App. Ik was aangenaam verrast door de gedrevenheid van Leon (een BOA van Dongen). Ook situaties die niet eenvoudig zijn, worden door de BOA opgepakt en er wordt gehandhaafd indien nodig. Tijdens de meeloopdag bleek dat de BOA’s veel werk verzetten in onze gemeente en daar horen de juiste materialen bij. Alleen op die manier kunnen BOA’s passend optreden bij situaties die om handhaving vragen. Tijdens de beantwoording van onze vragen tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad heeft de portefeuillehouder verteld dat vanaf medio november 2019 de BOA’s zullen worden uitgerust met een C2000 portofoon waardoor zij direct in contact staan met elkaar en met de politie. Naast de handboeien die zij tot hun beschikking hebben, vinden wij dit een goede ontwikkeling.

Taken BOA
De BOA heeft in de kern twee taken: controleren en toezicht houden. Dit loopt uiteen van meldingen opvolgen die gedaan worden bij de gemeente tot het handhaven van het handhaven op de APV wetgeving. De gemeenteraad van Dongen heeft in 2017 een handhavingsbeleidsplan vastgesteld waarin is afgesproken waar de focus ligt voor de BOA van Dongen. De afgelopen tijd zijn de inzichten veranderd over de inzet van de BOA’s. Dit bleek uit de vragen die ik namens de Dongense VVD heb gesteld tijdens de raadsvergadering van 24 oktober. De Dongense VVD is blij dat de nieuwe inzichten ook leiden tot actie. De portefeuillehouder heeft ons toegezegd dat het uitvoeringsprogramma daardoor binnenkort zal worden herzien. Voor de Dongense VVD zijn handhaving en veiligheid één van onze speerpunten  en wij zien het nieuwe programma graag tegemoet. 

Werken aan zichtbaarheid
De zichtbaarheid van de BOA’s in Dongen was ook een vraag tijdens de afgelopen raadsvergadering. Wij vinden het erg jammer dat verschillende mensen ervaren dat er niks met meldingen gedaan wordt en zichzelf afvragen of we wel een BOA hebben. De gemeente heeft voor de zichtbaarheid dienstfietsen ter beschikking gesteld zodat de BOA beter te herkennen is. Ook zullen de BOA’s meer zichtbaar worden op de diverse evenementen die we in Dongen hebben. De Dongense VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen de gemeente en dat handhaving zichtbaar is. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met de BOA’s in onze gemeente. Heeft u een ervaring die u met ons wilt delen of heeft u een andere gedachte over de veiligheid van Dongen laat het ons dan weten via  info@dongensevvd.nl 

Perry Wens,
raadslid Dongense VVDLastige keuzes voor Dongen

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on Thu, September 26, 2019 19:10:38


Begin dit jaar werd duidelijk dat Dongen grote financiële tekorten heeft. Zoals in bijna alle gemeenten in Nederland komen wij in Dongen door teruglopende inkomsten en de toenemende vraag naar jeugdzorg en WMO miljoenen tekort. Iets waar de gemeente Dongen maar een beperkte invloed op heeft. In de loop van 2019 zijn al verschillende maatregelen genomen. Voor 2020 staan wij voor een bezuinigingsopgave van ruim €4 miljoen.

Foto aangeleverd door de Dongense VVD

Het proces
De gemeenteraad is begin 2019 over de ontstane financiële situatie geïnformeerd. De uitgaven binnen de Jeugdhulp en WMO hebben een grote invloed op de begroting. Steeds meer mensen doen daar een beroep op waardoor de uitgaven blijven stijgen. Direct is aangekondigd dat het college maatregelen zou gaan nemen. Kort daarna zijn plannen voor directe ingrepen in uitgaven gepresenteerd. In de daarop volgende raadsvergadering is dit uitvoerig besproken. Na deze eerste actie is door het college een plan gepresenteerd en besproken voor de aanpak in 2019 en voor de nieuwe begroting.
De resultaten van de ombuigingsplannen voor 2020 zijn in juni in de zogenaamde kadernota voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota zijn de contouren voor de bezuinigingen geschetst. Na discussie in de gemeenteraad is hierover een besluit genomen. In de zomermaanden is door de gemeentelijke organisatie druk gewerkt om plannen uit de kadernota uit te werken.
Het college heeft besloten nog voor het vaststellen van de begroting de gemeenteraad een uitgewerkte keuzenota voor te leggen omdat we voor uitdagende beslissingen staan. Op basis van deze keuzenota was de gemeenteraad afgelopen donderdag opnieuw in de gelegenheid zijn mening te geven over de plannen. Met de uitkomst van dit extra overleg gaat het college aan de slag met de opmaak van de begroting 2020.

Verbinding
De gemeenteraad is stap voor stap meegenomen in de financiële uitdaging voor Dongen. Er is een nauwe verbinding gelegd met de raad om te komen tot de beste besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak. We zijn in debat geweest om tot gezamenlijke keuzes te komen.
Moeilijke keuzes maken, maakt niemand populair. Maar het is wel de realiteit van dit moment waar we niet omheen kunnen. De Dongense VVD voelt deze verantwoordelijkheid en zal deze blijven tonen in deze moeilijke tijd waarin iedere partij concessies moet doen aan zijn standpunten. In deze situatie is het gemakkelijk om naar elkaar te oordelen en zaken af te schuiven op elkaar. De Dongense VVD is van mening dat in moeilijke tijden zowel de gemeenteraad als iedere burger zich bewust dient te worden van hoe we de uitgaven vanuit gezamenlijkheid terug kunnen dringen en vooral samen moeten werken. Dat vraagt van eenieder van ons de inspanning en kritisch kijken naar dat wat echt nodig is. Dat is waar onze energie naar uit gaat. We willen weer een gezonde gemeente worden waarbij de uitgaven in het sociaal domein kloppend worden bij de inkomsten.

Pieter Brooijmans,
Fractievoorzitter Dongense VVDNext »