Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD: Knopen doorhakken en gas erop!

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, juni 01, 2021 11:16:25

De Cammeleur moet vooruit. We hebben te maken met een complexe opgave waar de samenwerkingspartners zelf niet uitgekomen zijn. Al ruim een jaar zijn ze bezig om tot een antwoord te komen voor een toekomstbestendig Cammeleur concept. Nadat de partners er zelf niet uitkwamen, heeft de wethouder zelf een plan opgesteld. Wat ons betreft mag de wethouder grote stappen zetten om de Cammeleur tot een succes te maken.

Perry Wens , Raadslid Dongense VVD ( foto : verkregen via VVD)

De gekozen route

Vorig jaar ontvingen wij het bericht dat de partners samen niet tot een oplossing kwamen. Een gegeven dat wij uitermate betreuren. In een brief, gericht aan de gemeenteraad, werd gesproken over hoe complex de opgave zou zijn in combinatie met de huidige knelpunten van de samenwerking. En hoe zeer wenselijk het is dat de keuzes voor de toekomst vanuit een integraal perspectief gemaakt worden en dat de gemeente de meest logische partij zou zijn om de knopen door te hakken. Wat de Dongense VVD betreft, kijken we vooruit en laten we het verleden achter ons. De gemeente is nu zelf aan zet.

Invulling van de opdracht

De Cammeleur biedt een sociaal maatschappelijke meerwaarde voor ons dorp. Met de bibliotheek, muziekonderwijs, theater en de bar is het de ontmoetingsplek voor iedereen. Het is dan ook goed om de focus te leggen op ieders taak zodat de partners zich niet bezig te hoeven houden met andere zaken die het beheren van een gebouw als de Cammeleur met zich meebrengt. Het voorstel is om de horeca een losse entiteit te maken met een eigen verantwoordelijkheid. De Dongense VVD is optimistisch over dit voorstel. Het beheer van de Cammeleur is een grote uitdaging en er zou volgens de partner extra budget nodig zijn om het beheer correct uit te voeren. Voor de Dongense VVD is alleen extra budget niet de goede aanpak. Wat ons betreft moet het beheer van het gebouw professioneel en ondernemend aangepakt worden. Daarom hebben wij met de aangenomen motie de wethouder de taak gegeven om het beheer nader te onderzoeken. De Dongense VVD vindt dat we nu de stappen in de goede richting moeten zetten. De tijd van intern overleggen en wensenlijstjes opmaken is over. Nu aan de slag!

Perry Wens,

raadslid Dongense VVD.Dongense VVD: Energiestrategie vergt visie

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, mei 25, 2021 07:38:31

Dongense VVD: Energiestrategie vergt visie

Pieter Brooijmans

In alle regio’s van Nederland moet nagedacht worden over hoe we in de toekomst omgaan met energiegebruik en in onze energie gaan voorzien. Olie en gas zijn eindig en leveren CO2 emissie wat leidt tot klimaatproblemen. Op korte termijn kunnen zonne- en windenergie helpen. Voor de langere termijn moeten we andere oplossingen bedenken.

Groene stroom

In het strategisch plan voor onze regio zijn ideeën uitgewerkt om de doelen voor 2030 te bereiken. Zonnepanelen op daken, op industrieterreinen zoals in Dongen n windmolens zijn de belangrijkste maatregelen. De toename van groene elektriciteitsproductie vraagt een forse aanpassing in de infrastructuur om al die elektriciteit te kunnen verplaatsen. In de toekomst gaan goed geïsoleerde woningen in hoofdzaak verwarmd worden met elektriciteit en met restwarmte uit industriële processen.

In het plan wat nu op tafel ligt zijn alle meningen zo veel mogelijk meegenomen. Bij de uitvoering zullen er zeker nog de nodige regionale en lokale discussies ontstaan, draagvlak voor alle plannen is er niet vanzelfsprekend.

Wat na 2030?

De plannen gaan tot 2030. Voor de langere termijn is groene energieproductie uitsluitend uit wind en zon volstrekt onhaalbaar. Zouden we dat wel willen, dan moet meer dan de helft van de oppervlakte van de hele gemeente Dongen worden vol gelegd met zonnepanelen en windmolens. De Dongense VVD vindt dit geen goed vooruitzicht. We moeten zorgvuldig omgaan met het gebruik van de ruimte in ons landschap. De huidige ontwikkelingen in schone kernenergie zijn onvergelijkbaar met vroeger: risico’s zijn nihil, het kernafval minimaal. En: kernenergie veroorzaakt geen CO2 emissie. Kortom: dit lijkt de energiebron voor de toekomst.

De Dongense VVD heeft erop aangedrongen bij alle regionale ontwikkelingen rekening te houden met de toekomstige opgaven naar 2050 om te komen tot een energieneutraal Dongen.

Onze speerpunten

De uitgewerkte plannen voor onze regio hebben onze steun. Dit zijn onze belangrijkste punten;

  • een leefbare omgeving behouden waarin we onder andere kunnen wonen, werken, recreëren en ons voedsel verbouwen
  • zonnepanelen op dak, wind waar het kan, inzetten op isoleren woningen en besparen bij industriële processen
  • we doen alleen efficiënte investeringen
  • houd rekening met de energiebron van de toekomst en werk aan flexibiliteit in de infrastructuur
  • het moet allemaal wel door onze inwoners betaald kunnen worden

Regeren is vooruitzien. Onze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden indien de centrale overheid voldoende faciliteert in regelgeving en financiële stimulering.

Pieter BrooijmansVolgende »