Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Keuzenota 2020 besproken in de gemeenteraad

EIGEN BERICHTGEVING VPD Posted on Thu, September 26, 2019 23:16:45

Donderdag 19 september stond de keuzenota op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente Dongen staat immers voor de opgave om €4,2M te besparen. De belangrijkste reden voor deze grote opdracht komt door de gestegen uitgaven op: ten eerste de Jeugdzorg en WMO (zónder extra bijdragen vanuit de Rijksoverheid), en ten tweede de CAO-ontwikkelingen van ambtenaren. Op beide kostenposten heeft de gemeente slechts beperkte of helemaal geen invloed.
De Volkspartij Dongen begrijpt dat het in tijden van besparingen dan vreemd overkomt dat grote projecten als het Looiersplein en Park Vredeoord worden uitgevoerd. Dit zijn echter langlopende programma’s waar verplichtingen al tijden terug voor zijn aangegaan.

De beschikbare budgetten in het Sociaal Domein zouden wat ons betreft dan ook leidend moeten zijn. Oplossingen moeten binnen de (bestaande) budgetten gezocht worden en het gevoel van urgentie om te besparen moet doordringen in alle geledingen van de gemeentelijke zorg.

DONGEN . Portretten en fracties gemeenteraad Dongen 2018. Foto Pix4Profs//Jan Stads

Dongen is een van de deelnemers aan het project Jeugdwerkloosheidsvrije zone; het college geeft in de keuzenota als richting mee te besparen op dit project. Wij vragen ons (wel) af, of dit op langere termijn niet tot dezelfde of hogere kosten leidt. Wij zetten liever in op preventie.

Duurzaamheid vindt de fractie van de Volkspartij Dongen erg belangrijk. Wij vinden het daarom erg jammer dat het college voorstelt om te besparen op ecologisch maaien. We gaven als oplossingsrichting de suggestie mee om na te denken over buurttuinen of wijktuinen.

Graag willen we een opmerking maken bij het Toekomstbestendig verenigingsleven. De voorgestelde besparing op verenigingsleven van € 75.000 vinden wij fors. Voor de Cammeleurpartners wordt een besparing voorgesteld van € 100.000 op een totaalbudget van € 1.600.000. Wij hebben aan het college de suggestie gedaan, om deze twee besparingsbedragen te wijzigen: voor verenigingen de besparing terugbrengen naar € 25.000 en voor de Cammeleurpartners het bedrag te verhogen tot €150.000.

Het Programma Jeugd en Politiek is voor ons erg belangrijk. We zijn blij dat de scholen dit programma zelf gaan invullen maar zien hier voor onszelf als raadsleden wel een actieve rol in.

We zijn benieuwd naar de consequenties die de bezuinigingen hebben op de planning van de onderwijshuisvesting en mogelijkheden voor externe partners hierin. Wij zien kansen in het samenvoegen van scholen die nu al voor de helft leeg zijn zoals bijvoorbeeld de Westerkim en Vlinderboom.

In de keuzenota wordt ook heroriënteren op armoedebeleid genoemd. De gemeenteraad heeft nog niet zo lang geleden het besluit genomen om de grens op te rekken naar 120%. We wachten met spanning de uitwerkingen van het college af op dit onderwerp.

Op donderdag 7 en 14 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2020-2023. Wilt u hierover met ons meepraten? Wij nodigen u daar van harte toe uit. Neem dan contact op via info@volkspartijdongen.nl

namens de fractie van de Volkspartij Dongen,
Denise KunstDenise Kunst – Van Suylekom over het onderwijs in Klein Dongen-Vaart en ‘s Gravenmoer

EIGEN BERICHTGEVING VPD Posted on Sun, December 10, 2017 08:55:11

Opinie
Volkspartij Dongen

Denise
Kunst – Van Suylekom over het onderwijs in Klein Dongen-Vaart en ‘s
Gravenmoer


Door
:Denise Kunst-Van Suylekom

Al
jarenlang strijdt de Volkspartij Dongen voor goed onderwijs. We
herinneren ons nog levendig hoe fel de discussies waren over het
peuterspeelzaalwerk. Ook maakten we ons sterk voor nieuwbouw van de
St. Agnesschool in Dongen-Vaart en een goede invulling van het
Jeugdcentrum daarbij. De inpassing van een volwaardige rol van het
Jeugdcentrum in het IKC blijft een zorgpunt, de Volkspartij Dongen
houdt de vinger aan de pols. De afgelopen maanden ging het ook in de
gemeenteraad weer veel over onderwijs. Het onderwijshuisvestingsplan
stond immers op de agenda. Tijdens de opiniërende raadsvergadering
stond de Volkspartij Dongen alleen in het debat met de andere
partijen. Wat was nou het geval? De andere partijen sloten naadloos
aan bij het voorstel van het college. Er lag een nieuwe planning voor
nieuwbouw van de scholen, en die moest gevolgd worden.

De planning
was namelijk overeen gekomen met de overkoepelende schoolbesturen.
Voor de Volkspartij Dongen was het alleen niet duidelijk waar die
volgorde vandaan kwam. Deels was deze prima te volgen, denk aan de
Heilig Hart die uit zijn voegen barst. Maar vooral de lage plaatsen
van de scholen in ’s Gravenmoer verbaasde ons. In plaats van
doorpakken in alle kernen, werden de scholen in ’s Gravenmoer op
plaats 5 & 6 geplaatst. Juist omdat er al verschillende
onderzoeken liggen over huisvesting van De Wegwijzer en De
Springplank onder één dak, en de schoolbesturen heel graag snel
door willen met de plannen, was de Volkspartij Dongen erg verrast.
Mijn pleidooi kreeg echter alleen kritiek van alle aanwezige partijen
in de raadszaal. Gelukkig kon ik wel op begrip en instemming rekenen
van de schoolbesturen! Zij gingen helpen en zochten zelf contact om
tot een flexibele planning te komen.

De wethouder was in tweede
instantie gelukkig bereid tot meedenken. In samenwerking kwamen we
tot een motie waarin de volgorde van de projecten flexibel werd.
Vertraging bij het ene project mag niet leiden tot vertraging in bouw
van andere scholen. En scholen kunnen elkaar inhalen in de volgorde
als dat zo uitkomt. En dát geeft kansen voor ’s Gravenmoer! Enkele
weken later heb ik de wethouder nogmaals gevraagd of er vaart gezet
kon worden op de plannen in ’s Gravenmoer. We bespraken in de raad
de informatie dat huisvesting van de scholen samen met De Geubel geen
draagvlak had. Op mijn nadrukkelijke vraag stemde de wethouder toe in
versneld oppakken van deze plannen. Er liggen namelijk al een aantal
rapporten op de plank, nu is het tijd voor zichtbare resultaten!


Denise
Kunst-Van Suylekom.Next »