Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Inbreng Volkspartij Dongen bij de begrotingsvergaderingen 2020

EIGEN BERICHTGEVING VPD Posted on vr, november 20, 2020 09:23

EIGEN BERICHTGEVING VPD

Begroting

De Begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk besluit. Hierin geven we immers richting voor het komende kalenderjaar. Het was een proces van veel overleg, intensief en hard werken. De apotheose vond donderdagavond laat plaats na een hele lange vergadering: een unaniem gedragen begroting! De hoeveelheid aan ingediende amendementen en moties zal nog veel inspanning vragen van ambtenaren en college maar wij zijn blij met het resultaat van een goed samenwerkingsproces door alle fracties. Het geeft blijk van de competentie van de raad om op een constructieve en efficiënte manier doelen te bereiken. Zoals fractievoorzitter Denise Kunst opmerkte: ‘een voorbeeld van: in Dongen doen wij dingen samen’.

Debat mbt amendementen en moties:

  • Gemeentehuis;
    De ingerekende investering in 2022 van het gemeentehuis riep diverse vragen over de onderbouwing van het bedrag, door organisatieontwikkelingen (o.a. veranderende werkwijze thuis/kantoor) en dus nut/noodzaak van de verbouwing. Daardoor is er een motie unaniem door de raad aangenomen om te komen met een startnotitie waarin deze punten worden meegenomen. De burgemeester vond dit een steuntje in de rug en kijkt uit naar het onderzoek.
  • Toeristenbelasting;

Mede naar aanleiding van de inspreker mevrouw van de Ouweland heeft de raad unaniem besloten om de opdracht aan het college te geven de gesprekken met de ondernemers verder aan te gaan en op een later tijdstip alsnog over te gaan tot invoering.

  • Raadsinitiatieven;

De gemeenteraad heeft dit begrotingsjaar een budget/potje beschikbaar gekregen voor initiatieven/goede uitvoeringsplannen die nu niet opgenomen zijn in de begroting. Deze kunnen zo worden voorzien van een budget zodat ze toch uitgevoerd kunnen worden. Deze initiatieven dienen wel voorgelegd te worden aan de raad voor instemming/goedkeuring. Dit “potje”hoeft nu niet meteen op maar kan gedurende het begrotingsjaar worden gebruikt. De raad heeft unaniem ingestemd om het potje goed te bewaken en deze beschikbaar te houden en hieruit te putten als dit nodig is.

  • Duurzaamheid;

De motie onderzoek naar de consequenties van het aansluiten bij het initiatief Schone lucht wordt nader onderzocht. Op basis van het onderzoek besluiten we later of de gemeente Dongen aansluit bij het Schoneluchtakkoord.

  • Sociaal Domein;

De voltallige gemeenteraad was verheugd om het mantelzorgcompliment terug te zien in de begroting. Echter stond deze als incidentele opdracht in de begroting en dat is niet de wens van de raad. Middels een unaniem gedragen motie hebben we het college de opdracht gegeven dit compliment jaarlijks in de meerjarenbegroting op te nemen.

Corona trekt een zware wissel op vele inwoners van onze gemeente, verveling en eenzaamheid neemt toe. Gezamenlijk dienden we een motie in om met organisaties en verenigingen te bezien of er extra maatregelen getroffen kunnen worden om mensen met laagdrempelige initiatieven te ondersteunen in deze lastige tijd. Een mooi resultaat.

  • Wijkschouwen

Zoals in het coalitieakkoord staat moeten we proberen Dongen zo toegankelijk te maken als mogelijk. Dit zou voor iedereen moeten gelden, maar zeker voor mensen met een beperking. Je moet maar eens proberen met je rollator, scootmobiel, kinderwagen of met een visuele beperking door Dongen te bewegen. Dat is over het algemeen best een uitdaging. Vandaar dat er tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad middels een motie, ingediend door de Volkspartij Dongen, en raadsbreed door alle fracties ondersteund, het college de opdracht heeft gekregen om in kaart te brengen welke knelpunten er in de verschillende dorpen en wijken zijn. Hiervoor moeten zij dorps- en wijkschouwen organiseren in samenwerking met belangengroepen en dorps- en wijkraden. Op basis van de uitgevoerde schouwen moeten ze de grootste knelpunten in het komende begrotingsjaar oplossen. Ook bij herinrichting van de openbare ruimte en nieuwbouw moeten ze deze partijen raadplegen.

  • Woningbouw;

Voor de Volkspartij Dongen is het heel belangrijk dat er voldoende starterswoningen worden gebouwd in de toekomstige nieuwbouwlocaties gelegen aan de Noorderlaan en de Waspikseweg. Wij hebben daarom tijdens deze begrotingsvergadering samen met D66 een motie ingediend om hier aandacht voor te vragen. Wij hebben gevraagd aan het college te onderzoeken of ontwikkelaars verplicht kunnen worden bij starterswoningen te werken met een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. Wij zijn blij dat onze motie brede steun heeft gekregen van het CDA, de Ouderenpartij voor Dongen en de PvdA.

Om bij het thema woningbouw te blijven hebben wij ook een motie mee ingediend over het woningbehoefte onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat goed onderzocht wordt naar welke woningtype er in de gemeente Dongen nu echt behoefte is. Wij zien de uitkomsten van dit onderzoek dan ook graag vertaald in de gebiedsvisies van de Noorderlaan en de Waspikseweg.

-Gebiedsontwikkeling Donge

Via een door ons ingediende motie welke gesteund werd door D66 en de OPD wordt de gebiedsontwikkeling Glorieux en Heuvelpark gekoppeld aan het voornemen van het waterschap om de Donge in het kreek en beek herstelprogramma op te nemen. Door deze motie wordt het ontwikkelingsgebied uitgebreid langs de Donge vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de Sluisweg. Het gebied Dongedal zal aangepast worden aan de behoeften van de bewoners van de Volckaert.

-PenO

De gemeenteraad heeft bij meerderheid besloten te onderzoeken of de gemeente Dongen in aanmerking komt als werkstraflocatie bij Reclassering Nederland. Eventuele kosten worden hierbij ook in beeld gebracht. Dit alles om te bekijken of ze ingezet kunnen worden bij bijv. onderhoud van de groenvoorziening.

  • Bestuurlijke vernieuwing; Aangegeven werd dat het zaak is de werkgroep te versterken, en vaart te krijgen en te houden in haar opdracht; en wel déze bestuursperiode nog. Er is behoefte aan (externe) expertise en budgettaire mogelijkheden daarvoor. Ofschoon de burgemeester aangaf hier weinig heil en geen budget voor te zien; én de motie als een buitengewoon bijzondere probleemstelling te zien, kwam het toch tot aanname van de motie met 15 tegen 6 stemmen.

-Trapveldje Hertog Jan
Een unaniem aangenomen motie biedt mogelijkheden voor een nieuw trapveldje in driehoek Olympia en DVVC waarbij het pad en het huidige Hertog Jan veld beschikbaar blijven tot en met het moment dat het nieuwe veld klaar is.

-Financiën

De gemeente Dongen is druk bezig en gaat ook nog de komende jaren grote investeringen doen (scholen, riolering, etc). Die investeringen moeten betaald te worden en hiervoor leent de gemeente geld. Hierdoor stijgt de schuldenpositie van de gemeente aanzienlijk. Op de lange termijn willen we deze schuldpositie afbouwen en daarom heeft de raad unaniem besloten om een plan van aanpak op te (laten) stellen.

Zoals u kunt lezen streeft de gemeenteraad gezien de moties en amendementen een hoog ambitieniveau na. Dit betekent wel een grote impact op de ambtelijke capaciteit en de beschikbare budgetten. Mede door Covid-19 zijn de grenzen van de ambtelijke capaciteit wel ongeveer bereikt, aldus de burgemeester. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen. Die zorgen nemen niet weg dat we in gezamenlijkheid zijn gekomen tot een een unaniem aangenomen begroting voor Dongen. Een prachtig resultaat van “in Dongen doen we dingen samen”.Horeca 2 PLUS 12 feesten/partijen voor De Salamander

EIGEN BERICHTGEVING VPD Posted on wo, oktober 28, 2020 09:30

foto/ afbeelding ingezonden door VPD

Voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober staat de bestemmingsplanwijziging van De Salamander op de agenda. Het heeft uiteindelijk ruim 5 jaar geduurd voor het plan er ligt. De Volkspartij Dongen heeft in die tussenliggende tijd meermaals aangedrongen op doorpakken in dit dossier. Ondanks de spanningen die er nu in Dongen heersen over de besluitvorming, is het goed dat nu schot in de zaak zit. In de huurovereenkomst staat ‘horeca 2’ (middelgrote horeca zoals zalenverhuur), maar in het bestemmingsplan echter nog ‘horeca 1’ (lichte horeca zoals een cafetaria). Het raadsvoorstel waarover besloten wordt, brengt het bestemmingsplan in overeenstemming met de huurovereenkomst omhoog naar horeca 2. Daarmee sluit het bestemmingsplan straks aan bij de huidige reguliere activiteiten.  In het raadsvoorstel is horeca 2 de passende categorie voor horeca-gelegenheden waarbij de belangrijkste activiteiten niet het geven van feesten en partijen is. De Salamander is immers een sportcafé, en daarmee is het geven van feesten en partijen, hoe leuk en financieel aantrekkelijk ook, niet de belangrijkste activiteit voor deze locatie.Extra voorziening is dat het raadsbesluit erin voorziet dat De Salamander de mogelijkheid heeft om 12 keer per jaar de geluidsnormen van horeca 2 te mogen overschrijden. Dit geeft de ruimte om dan feesten met een hoger geluidsniveau te kunnen organiseren. Dit aantal van 12 is bovenop de collectieve uitzonderingen zoals bijvoorbeeld carnaval. Er is dus geen sprake van een beperking, maar van een uitbreiding van de mogelijkheden van het bestemmingsplan zoals dat bij de huurovereenkomst hoort!Het gebouw De Salamander zorgt er helaas voor dat het geluid van binnen relatief snel buiten te horen is. Wanneer de bestemmingsplanwijziging definitief wordt, zou het goed zijn als de gemeente en de ondernemer van De Salamander met elkaar in gesprek gaan.

Wie weet komen zij samen tot een oplossing voor verbetering van het gebouw, mogelijkheden tot andere afspraken of creatieve oplossingen die de bedrijfsvoering ondersteunen. Het aanpassen van het bestemmingsplan is dus een eerste stap in het proces. Het plan dat aangekondigd is door de ondernemer tijdens de opiniërende raadsvergadering kan hierin een volgende, mooie stap zijn. Wij zien dit plan zien dan ook graag tegemoet.  PS voor informatie over de verschillende horeca-categorieën, zie https://ap.lc/dNgxU

Fractie Volkspartij DongenVolgende »