Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Keuzenota

EIGEN BERICHTGEVING PvdA Posted on zo, september 29, 2019 11:32

We zijn dit jaar als gemeente keer op keer in negatieve zin verrast. Hoe hard we er ook aan werken om meer, tijdig inzicht en grip te krijgen op vooral het sociaal domein, dat blijkt heel lastig. En dus moeten we nu pijnlijke keuzes maken. Meer dan vier miljoen euro aan ombuigingen is er nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Vandaag bespreken we de keuzenota. En laat ik voorop stellen, wat is er hard gewerkt. De PvdA is blij met dit document en met de ruimte die het college geeft om nog richting mee te geven naar het definitieve begrotingsvoorstel toe. Een aantal voor de PvdA belangrijke zaken wil ik eruit lichten en een aantal suggesties meegeven.

Het mag geen verrassing zijn dat de inkomensgrens van 120% voor de PvdA belangrijk is. Echter bereiken ons ook signalen dat voor sommige mensen de stapeling van verschillende regelingen zo optelt, dat zij het beter hebben dat de groep die net boven de 120% van het minimum verdient. Daarom wil de PvdA graag meegeven om ook te kijken naar gedifferentieerd minimabeleid. Waarbij je niet altijd automatisch voor alle regelingen in aanmerking komt. Daarnaast zien wij mogelijkheden voor een basisinkomen, waarmee je alle andere regelingen zou kunt afschaffen. Welke voor- en nadelen zitten daaraan? En welke kostenbesparing kan dat opleveren? We zouden het mooi vinden als hiernaar gekeken wordt bij een verder onderzoek naar het minimabeleid.

Dan onderwijs. Natuurlijk vindt de PvdA het jammer dat er geschoven moet worden in de planning. We gunnen elk kind van onze gemeente immers een zo optimaal mogelijk leerklimaat, waar huisvestiging een belangrijke bijdrage aan levert. Wel zijn we blij te zien dat er nog steeds in elke kern van de gemeente een start gemaakt wordt, zoals we ook in het bestuursakkoord schreven. Goed ook om te lezen dat over de vertraging al is gesproken met de schoolbesturen.

Een punt waarvan de PvdA het erg jammer vindt dat het niet is opgenomen, is ecologisch maaien. Via een technische vraag informeerden we of er uit het budget van het bomenbeleidsplan geld is vrij te maken voor ecologisch maaien, maar dit blijkt lastig. We willen het college vragen toch nog eens kritisch te kijken of ecologisch maaien niet ingevoerd kan worden.

Dit voorjaar heeft de raad het grondstoffenbeleidskader vastgesteld. Het Uitvoeringsplan Grondstoffen, inclusief maatregelen en de financiële verantwoording, wordt in januari 2020 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierbij is het uitgangspunt een kostenneutraal plan. Voor de PvdA is die kostenneutraliteit belangrijk, we hoeven er geen winst op te maken als gemeente, maar zeker ook geen verlies.

Bij de begroting zijn we benieuwd naar de ontwikkeling van de schuldenpositie. Nu er voorstellen liggen om minder of later te investeren, verwachten we effecten. Dit was nu nog niet technisch te beantwoorden, daarom zien we dat graag terug bij de begroting. De PvdA begrijpt dat we moeten werken aan een sterke financiële basis voor onze gemeente, maar we hebben bedenkingen of nu het moment is om geld opzij te zetten en wat de omvang moet zijn.

Als je gaat kijken naar besparingen op het verenigingsleven, mag wat de PvdA daar breed naar gekeken worden. Bijvoorbeeld ook meenemen het ophalen van het papier. Hoeveel kan de gemeente erop besparen door dit uit te besteden aan een commerciële partij? Hoeveel verliezen verenigingen hiermee? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En is de inzameling van oud papier dan de manier om een besparing te realiseren of is het beter om overal een aantal procent van de subsidies te halen? Of is er misschien op een andere manier een besparing op verenigingen te behalen? We zouden de verschillende mogelijkheden in ieder geval graag naast elkaar zien.

Dan het zwembad. We horen voorbeelden van zwembaden in gemeenten die overgenomen worden door commerciële partijen. Is dat reëel? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan dat opleveren voor de gemeente Dongen? De PvdA zou dat graag onderzocht zien.

Tot slot voorzitter. In het nieuws hebben we afgelopen tijd kunnen volgen dat Dongen niet de enige gemeente is die aanloopt tegen flinke tekorten. Overal in Nederland moeten de zeilen flink bijgezet worden. We lazen zelfs berichten over gemeenten waar essentiële voorzieningen, zoals de bibliotheek gesloten moeten worden. Een andere gemeente sluit het zwembad. Gelukkig lijkt er bij een aantal regeringspartijen wat beweging te komen en hopelijk gaat er wat veranderen in het voordeel van de gemeenten en uiteindelijk dus voor de mensen waarvoor we het allemaal doen: onze inwoners. De PvdA kijkt, ondanks de flinke ombuigingen, met vertrouwen naar de komende begroting. Een sluitende begroting, waar hard voor is gewerkt.Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

EIGEN BERICHTGEVING PvdA Posted on vr, november 03, 2017 10:13

Behandeling
programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN DE
PARTIJ VA DE ARBEID

Voorzitter,

We
bespreken vanavond de Programmabegroting 2018. De laatste begroting
van deze raadsperiode. En voorzitter, ik sta hier met een trots
gevoel. Want toen we bijna vier jaar geleden begonnen aan deze
coalitieperiode, was de financiële positie van de gemeente Dongen
heel anders dan nu het geval is. En de financiële vooruitzichten
waren ook niet zo rooskleurig als ze nu zijn. Met een
weerstandsvermogen van 2,4, wat uitstekend is, en een met 3 miljoen
hogere algemene reserve dan toen we startten, mogen we tevreden zijn.
En laten we niet vergeten dat we in de afgelopen jaren ook zeker niet
stilgezeten hebben. Vrijwel alle ambities uit het coalitieakkoord
zijn inmiddels gerealiseerd. De verenigingshal kan wat de PvdA
betreft nu ook van start, nu de initiatiefgroep een locatie heeft
gevonden voor deze pilot.

De PvdA wil complimenten
overbrengen voor de opzet van deze begroting. Voor het eerst is deze
ingedeeld op basis van de vijf pijlers die zijn benoemd in de
toekomstvisie. Overzichtelijk en leesbaar.

De pijlers Dongen
Leeft en Dongen Zorgt wil ik er namens de PvdA uitlichten.

Dongen
Leeft

Laat ik beginnen met het
verkeersplan ’s Gravenmoer. Een mooi voorbeeld van
burgerinitiatief. De PvdA heeft dit punt op de agenda van de
gemeenteraad gezet en gehouden. We zijn dan ook enorm blij dat een
werkgroep van bewoners en belanghebbenden aan de slag kan om het plan
uit te werken voor een nieuwe en verbeterde uitstraling voor de
hoofdwegen in het dorp. En dat in 2018 met de uitvoering
daadwerkelijk gestart kan worden.

De afgelopen jaren zijn,
stap voor stap, delen van het centrum in Dongen opnieuw ingericht. De
mogelijkmaker en de rol die de gemeente vervult, werpt haar vruchten
al af. We zien het centrum veranderen. De PvdA is tevreden met het
resultaat tot zover en kijkt uit naar de stappen die in 2018 gezet
worden.

De nieuwe Cammeleur wordt in 2018 opgeleverd en in
gebruik genomen door de vier samenwerkende organisaties. De PvdA
heeft in het verleden een motie ingediend om een Zoen&Zoef-strook
te realiseren bij de nieuwe Cammeleur. We zijn blij dat deze nog op
het vizier staat en in 2018 gerealiseerd wordt, zodat het eenvoudig
wordt om kinderen en volwassenen dichtbij de ingang af te zetten en
op te halen. De PvdA is benieuwd of er ook gedacht is aan
oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen nabij De Cammeleur?
De PvdA wil dit punt ook aangrijpen om aandacht te vragen voor een
goede fietsenstalling aan de Mgr. Schaepmanlaan. Zeker met het
verdwijnen van de bibliotheek daar en een andere invulling van die
plek in de toekomst. Nu nog worden er dagelijks tientallen fietsen
voor de bibliotheek gestald. De PvdA zou graag nu al anticiperen op
een nieuwe situatie met een degelijke en moderne fietsenstalling aan
de Mgr. Schaepmanlaan. We zijn benieuwd of die mening wordt gedeeld.

Mooi om verschillende activiteiten en initiatieven te zien,
zoals de verduurzaming van bedrijventerrein De Wildert, de regionale
deal “op weg naar energie neutrale woningen in Hart van Brabant”
en het Lokaal Energieakkoord Dongen (LEAD). Ook met de realisatie van
Nul op de meter woningen, zowel vanuit duurzaamheidsoptiek als het
terugdringen van de woonlasten. Een mooi initiatief van Casade in de
Beljaart dus! Goed dat er een reserve duurzaamheid te waarde van €
176.000 gecreëerd wordt voor toekomstige initiatieven op het gebied
van energie.

De PvdA blijft graag bouwen aan een gemeente waar
iedereen kan wonen, zoals de ruim 100 sociale huurwoningen die zijn
én worden toegevoegd, herbestemmen van panden tot woningen voor
senioren (bv huis witte paters), nieuwe woningen die geschikt zijn
voor zorg aan huis (bv Maria oord) én het recent aangekondige CPO
project in de Beljaart. We kijken uit naar de uitwerking van de
Noorderlaan en de Waspikseweg met woonvormen en types die passen bij
de toekomst. (bv Tiny houses, flexibel bouwen etc.)

Zonder nu
al teveel uit te wijden over de nieuwe N629, wil de PvdA aangeven
tevreden te zijn over de gezette stappen voor de nieuwe weg tussen
Dongen en Oosterhout, niet alleen voor doorstroming en bereikbaarheid
van ons dorp, maar ook voor de mindere belasting van onze wijken.
Daarbij zijn we tevreden over de landschappelijke uitwerking en we
zien nu ook de door de PvdA-fractie gevraagde aandacht voor de flora
en fauna in dit gebied terug met een natte eco-zone langs het
Wilhelminakanaal. We blijven de ontwikkelingen ook in 2018 volgen.

Dongen zorgt
We
lezen in de intro van dit onderdeel dat het uitgangspunt is dat de
gemeente de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en de
ondersteuning door de omgeving centraal stelt. De PvdA wil aandacht
vragen voor het feit dat dit zeker niet altijd een
vanzelfsprekendheid is. En we vinden het dan ook van groot belang dat
hier voldoende aandacht voor is. Ook een punt van zorg vindt de PvdA
dat bedragen die vanuit het rijk naar Dongen komen, niet meer mogen
worden gelabeld en er straks dus één grote pot is. Wij willen
ervoor waken dat geld bedoeld voor zorg, niet besteed wordt aan de
spreekwoordelijke lantaarnpalen en maken ons er hard voor dat in de
komende raadsperiode ruime middelen beschikbaar zijn voor onze
inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben.

Inrichten van een
kindvolgsysteem als monitoringsinstrument om alle kinderen in beeld
te krijgen en te houden vindt de PvdA een goede zaak. Wel vragen we
aandacht voor kinderen die niet in Dongen naar school gaan. Er moet
indien nodig een goede uitwisseling van gegevens en signalen zijn
vanuit scholen van buiten Dongen. Goed om als antwoord op onze
technische vraag te lezen dat hiervoor maatwerkafspraken worden
gemaakt.

De
PvdA kijkt ook erg uit naar de ontwikkeling van de verschillende
IKC’s. Goed dat in 2018 wordt gestart met de bouw van de
Agnesschool en realisatie van een dorpsplein in Dongen Vaart. Ook het
Cambreur College wordt een unieke en belangrijke voorziening. Van
scholen met schoolpleinen, maak ik even een bruggetje naar andere
speeltuinen in onze gemeente. Wat de PvdA zag dat het budget voor
speelvoorzieningen gelijk is gebleven aan dat van voorgaande jaren.
Er is daarmee geen ruimte opgenomen voor extra maatregelen, dat vindt
de PvdA erg jammer, omdat de speeltuinen wat de PvdA betreft wat
extra onderhoud verdienen en ze er, ook door vernielingen, niet
altijd goed bij staan.

De Entree, opent eind 2017 de deuren en
moet een zo laagdrempelig mogelijke voorziening zijn. Vanuit die
locatie wordt in 2018 de dienstverlening van gemeente met haar
ketenpartners verder doorontwikkeld. De PvdA gaat de begeleiding en
ondersteuning van onze inwoners nauwlettend volgen en we willen hier
met regelmaat over geïnformeerd worden. Al een aantal jaar vraagt de
PvdA naar een sociale kaart. We hebben begrepen dat deze er niet
komt. Althans er komt in het kader van de Entree een bewaarkaart die
huis-aan-huis verspreid wordt en er komt een website voor de Entree.
En dat vinden wij een punt van zorg. Recent spraken wij met de SWOD
en ook zij wezen ons erop dat er nog steeds een grote doelgroep is,
vooral ouderen, die informatie niet online tot zich kan nemen. En een
bewaarkaart met informatie over de Entree is goed, maar dat is wat
anders dan alle informatie fysiek snel bij de hand hebben. Ook in het
algemeen geldt wat de PvdA betreft, dat Dongenaren de weg naar de
Entree niet alleen moeten hoeven kunnen vinden, medewerkers moeten er
ook op uit om de mensen te bereiken.

Armoede, ook een enorm
belangrijk thema voor de PvdA. We zijn blij dat we vorige week
hoorden dat voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van
het minimum, er dit jaar, nog voor Kerst, een extraatje komt vanuit
de Kleinsma-gelden. En de PvdA vindt het goed dat dat er op basis van
een motie, op initiatief van de PvdA, het project Fix Up Your Life
in onze gemeente ingezet wordt. Trainingen voor mensen tussen de 18
en 27 jaar om schulden aan te pakken. Zodat jongeren niet op
achterstand komen te staan. We zijn benieuwd naar de resultaten die
Fix Up Your Life opleveren in 2018. De
PvdA kijkt uit naar de armoedeconferentie met verschillende partners
die een rol hebben op het gebied van armoede. Want dit thema is een
zorgpunt voor onze partij.

Voorzitter, de PvdA heeft een
aantal aandachtspunten meegegeven, maar in de grote lijn kan ik u
citeren. Want deze begroting vormt inderdaad een goede basis voor de
nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om ten dienste van onze
inwoners, ondernemers en verenigingen door te gaan met bouwen aan een
zelfstandige toekomst van de gemeente Dongen.

Dank u wel.Volgende »