Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Motie van afkeuring wethouder van Boxtel haalt het niet

MOTIE AFGEWEZEN, VERSLAGEN Posted on vr, september 17, 2021 10:41

Een motie van afkeuring ingediend door door D66 en gesteund door CDA en Ouderenpartij Dongen haalde het donderdag 16 september niet in de besluitvormende vergadering in de Dongense raad. In de vergadering werd slechts een onderwerp besproken, namelijk de uitwerking kadernota normering schuldquote van de gemeente Dongen in de komende jaren. Deze krant komt in een separaat artikel uitgebreid terug met een lijst van aangenomen besluiten waar de raad hun prioriteiten heeft gesteld. Het raadsvoorstel om de schuldenlast van Dongen onder de 130% te houden werd overigens aangenomen.De motie van afkeuring betrof de rol van wethouder van Boxtel in de kwestie van de huisvesting van het onderwijs in de gemeente en de volgens de indieners onvolledige informatie die de raad kreeg. Ook haar ‘onvolledige regie’ in dezen werd haar kwalijk genomen.

Schorsing

De discussie over de ‘scholenkwestie ‘ liep in de opiniërende raadsvergadering van 8 juli al hoog op in de raadszaal. Wethouder Eline van Boxtel van onderwijs kwam toen al in zwaar weer. Net als op 16 september kreeg ze toen al heel wat verwijten op haar bestuurlijk bordje. Zo zou ze volgens vooral de oppositiepartijen, met D66 voorop, de raad onvoldoende en te laat hebben geïnformeerd. Hierdoor ontstonden er volgens D66 , CDA en Ouderpartij Dongen gaten in de informatiestroom waardoor de raad zich onvoldoende kon voorbereiden om tot besluiten te komen. De wethouder trok haar boetekleed aan en kwam prompt de week erop met een grote hoeveelheid feiten en info. Er bleef tot aan de besluitvormende vergadering van juli echter een dreigende sfeer hangen en het leek er eerder even op dat zelfs de vertrouwenskwestie aan de orde zou komen. Woorden van die strekking werden toen geuit door raadslid Jan Kennekens van de ouderenpartij en waren het product van het overleg tussen CDA, D66 en de ouderenpartij tijdens de schorsing toen. Ook de ingehouden kritiek van de coalitiepartijen was in juli en waarschijnlijk geplaagd door het verlangen naar het reces en wat politieke rust, al opvallend. Het duidelijke sorry van de wethouder leek voor het reces nog voldoende maar wel onder voorwaarden dat er in september een tijdspad klaar zou liggen en een soort van actieplan waarin duidelijk zou worden aangegeven wat de oplossingsgerichte mogelijkheden zijn in de kwestie van de scholenhuisvesting. Onderhuids bleef er ontevredenheid bij de oppositie die gisteren tot een climax ontaarde in de vorm van een heuse motie van afkeuring.

Eerder op de avond besloot de raad al en op verzoek van fractievoorzitter Elise Kunst van de Volkspartij Dongen tot een tot twee maal toe verlengde schorsing. Pas later bleek dat de oppositie de schorsing gebruikte om een motie van afkeuring voor te bereiden. De discussie over al dan niet vervangen van de gymzaal Otterdonk en de niet bevredigende voorgestelde oplossing daarvoor was voor met name de Ouderpartij Dongen en D66 over de top. Ook de Volkspartij Dongen had het er duidelijk moeilijk mee. Over de motie van afkeuring werd hoofdelijk gestemd. Tevoren had fractievoorzitter Kunst van de VPD nog verklaard dat de leden van haar fractie zelf konden kiezen voor of tegen de motie te stemmen. Ze stemden allen overigens tegen. Dit kan als opvallend worden beschouwd en misschien een teken dat een coalitiepartij een wethouder niet wil laten ‘vallen’. De stemverhouding was uiteindelijk zo dat de oppositie voor en de coalitiepartijen tegen waren. Na een schorsing en in een stemverklaring noemde Pieter Brooymans van de Dongense VVD de motie ‘ongepast’‘Uitstelmotie’ voor Salamanderhoreca van oppositie haalt het niet

MOTIE AFGEWEZEN Posted on vr, oktober 30, 2020 13:42

Er komt in ieder geval voorlopig geen water onder de boeg. De wensen van horecaondernemers Coert en Jolanda van Os in de Salamander zijn door de meerderheid van de raad afgewezen. Het schip is nog net niet gezonken en de intentie bij een deel van de raad blijft interpretabel. De uitkomst afgelopen donderdag bij de behandeling van over van wat officieel Raadsvoorstel 2020-000860 Bestemmingsplan Belgiëlaan 2 (Salamander, sporthallencomplex)heette was geen verrassing. Een motie van D66, CDA en Ouderenpartij die vroeg om uitstel van de behandeling ervan werd verworpen. Ondanks de grote inspanningen van met name Tom Schoormans en Annie Peeters die een paar uur voor -wat al wordt genoemd- het ‘vonnis’ in de raadszaal een petitie en de uitslag van een buurtonderzoek overhandigde aan de voorzitter van de raad, is de kans op een echte oplossing van het probleem verder weg dan ooit. Er is wel is waar een bergje hoop gestort voor de deur van de uitbaters, maar de wind verandert misschien in een storm. De hoop op een toekomstige oplossing bestaat overigens wel degelijk ; het college wil met de uitbaters blijven praten en overleggen. De wil om voor anker te gaan ontbrak door het verwerpen van de uitstelmotie. Een patstelling is het ook niet. Technisch gesproken is het bestemmingsplan Belgiëlaan 2 aangenomen door de raad maar staat de deur op bijsturen op een kier door geopperde gesprekken. Het wel aangenomen amendement van de Volkspartij Dongen biedt daarvoor een kleine ruimte.

Opvallend was de houding van de Partij van Arbeid wat de media aangaat. Fractievoorzitter Montens. Hij hekelde met ferme bewoordingen uitingen op de (sociale) media door zowel voor- als tegenstanders van het aangaande onderwerp die volgens de voorman van de PVDA ‘ geen enkele vorm van respect toonde’. Bij de opening van de besluitvormende vergadering uitte voorzitter burgemeester Starmans ook haar zorgen daarover met voorzichtiger gekozen bewoordingen. Het onderwerp werd uitgebreid behandeld door de raad waarbij het in Dongen niet populaire dualisme weer ontbrak , ook gezien de uitslagen bij de stemmingen over de motie ( hoofdelijk op verzoek van D66) en het amendement van de coalitiepartijen. Een echt fijn gevoel over de uitslag bleef uit bij veel raadsleden ,ondanks het aannemen van het amendement door VPD, VVD en PvdA waarin onder andere wordt geopperd ”Dat de ondernemer door het bestemmingsplan overigens ook niet beperkt wordt in het gebruik van het sportcafé zoals dat tussen gemeente als verhuurder en ondernemer als huurder is overeengekomen.”

het vragenhalfuurtje ontbreekt in deze video