Lees hier het amendement van de CDA- fractie aangaande het MFC op 28 januari 2010

De gemeenteraad van Dongen,

In vergadering bijeen op 28 januari 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2009 met betrekking tot het multifunctioneel centrum (MFC);

overwegende dat:

· de financiële positie van de gemeente geen ruimte biedt om vanuit de algemene middelen extra gelden ter beschikking te stellen voor het MFC;

· de verwachting gerechtvaardigd is dat de gemeente Dongen in de komende jaren geconfronteerd zal worden met een substantieel lagere algemene uitkering van het rijk;

· in het raadsvoorstel inzicht wordt verschaft in de risico’s en onzekerheden die aan het MFC verbonden zijn;

· die onzekerheden met name zijn gelegen in de vraag, of de vrijkomende locaties als kostendragers van het m.f.c. het benodigde bedrag van € 4 mln. zullen opleveren;

· er per definitie risico’s en onzekerheden kleven aan een dergelijk project;

· het voor Dongen van evident belang is dat er een nieuw MFC komt en dat dit op de St. Josephlocatie wordt gerealiseerd;

· het hierbij zaak is de risico’s zo beheersbaar mogelijk te maken zodat het project in de pas blijft lopen met het investeringskader;

· in het raadsvoorstel wordt vermeld, dat de raad geïnformeerd zal worden over de feitelijke verkoopopbrengst van de muziekschool in relatie tot de onderliggende raming van de opbrengst;

· er daarom niet kan worden volstaan met alleen het informeren van de raad;

besluit:

onderdeel 4 van het concept-raadsbesluit als volgt te wijzigen door toevoeging van het volgende lid:
“4c. uit te spreken dat, indien de verkoopopbrengst van de muziekschool 10% onder de richtprijs ligt, bekeken zal worden hoe de opbrengst van € 4 mln. toch gerealiseerd kan worden, waartoe burgemeester en wethouders alsdan een nader voorstel aan de raad zullen voorleggen. “

Aldus besloten door de gemeenteraad van Dongen in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2010.

Ingediend door de fractie van het CDA,

M. Allard-Nieuwkamp, fractievoorzitter