Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 10 maart 2015

Hoge Ham 146-148

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het realiseren van een woning in een loods achter op het perceel Hoge Ham 146 – 148. Er wordt geen medewerking verleend aan de mogelijkheid van kamerverhuur. Formeel is binnen de bestemming Centrum geen woning op de begane grond toegestaan. Gelet op de situering van de loods ten opzichte van de Hoge Ham en het gegeven dat aan de zijde van de Hoge Ham de winkel behouden blijft, kan daarvan worden afgeweken. De gevel dient een voorkantuitstraling te krijgen en het parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost.

WOB-procedure

Het college heeft besloten het bezwaar in het kader van een WOB-procedure (Wet Openbaarheid Bestuur), ontvankelijk en gegrond te verklaren. De gevraagde loonstaten worden geanonimiseerd verstrekt. Aan de bezwaarmaker wordt een vergoeding in de proceskosten toegekend van € 490,-. Dit is conform de uitspraak van de rechtbank. Het WOB-verzoek betreft informatie met betrekking tot wachtgeldverstrekkingen aan oud-bestuurders.

N629 (raadsvoorstel)

Het college stelt voor het raadsvoorstel concept-NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor de N629 (Heistraat), op de agenda te plaatsen voor de opiniërende raadsvergadering van 23 april aanstaande. De raad ontvangt een raadsinformatie- brief over de te volgen procedure. Op 16 april wordt een raadsinformatieavond gehouden. De aanpak van de N629 valt uiteen in twee delen, zodat de eerste knelpunten zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt:

– In deel 1 wordt de aansluiting van de N629 op de A27 (´aansluiting Oosterhout / Dongen´) verbeterd. De aansluiting wordt aangepast zodanig dat er minder file zal staan en meer verkeer kan worden afgewikkeld.

– In deel 2 doen provincie en gemeenten extra onderzoek naar het functioneren van de rest van de wegverbinding. Dit wordt de planstudie N629-Westerlaan genoemd. Het gaat om het wegvak vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met de aansluiting met de Steenstraat in Dongen. De mogelijke oplossingen verschillen sterk wat betreft gevolgen voor de omgeving. Deze problematiek is complexer dan de aansluiting op de A27.

Procedures en inspraak Voor beide delen van het project doorlopen de provincie en gemeenten verschillende procedures, waarbij de inspraak is geborgd.

– Voor deel 1 volstaat een bestemmingsplanprocedure. Voor de reconstructie van de aansluiting op de A27 hoeft geen Milieu Effect Rapport (MER) te worden opgesteld. Deel 1 betreft alleen het grondgebied van de gemeente Oosterhout. De gemeente Oosterhout is bevoegd gezag en organiseert de procedure. Het ontwerp voor de aansluiting ligt ter inzage vanaf 23 maart tot 20 april 2015. De stukken zijn te raadplegen via www.oosterhout.nl. Op 31 maart is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopinformatieavond over dit onderwerp. Locatie: gemeenschapshuis Oostquartier aan de Provincialeweg 96 in Oosteind.

– Voor deel 2 dient een MER-procedure te worden doorlopen. Voorafgaand dient een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) te worden opgesteld. Deze NRD beschrijft welke alternatieven onderzocht gaan worden en de randvoorwaarden die daarvoor gelden. De provincie is bevoegd gezag en geeft de NRD op 23 maart vrij voor inspraak tot en met 3 mei 2015. De stukken zijn digitaal in te zien via http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl en er ligt een papieren versie in de publiekshal van het gemeentehuis in Dongen. Op 7 april is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond over dit onderwerp. Locatie: gemeenschapshuis Oostquartier aan de Provincialeweg 96 in Oosteind.

Afval

Het college heeft ingestemd met het voorleggen aan arbitrage van het geschil van de gemeente (met andere Brabantse gemeenten en gewesten) met afvalverwerkingsbedrijf Attero over de claim die Attero heeft ingediend wegens te weinig geleverd afval.

Vergunningen

Het college heeft kennis genomen van de krachtens mandaat verleende omgevingsvergunningen.