Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66 Dongen en D66 Noord-Brabant trekken samen op in dossier 380 kV

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on do, april 22, 2021 08:45:49

D66 Dongen en D66 Noord-Brabant trekken samen op in dossier 380 kV

Over de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg wordt al jaren gesproken. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook provinciaal en landelijk. De fractie van D66 Dongen ziet de noodzaak en toegevoegde waarde van deze nieuwe verbinding. Niet alleen om ervoor te zorgen dat duurzame energie van Zeeland naar Brabant kan worden getransporteerd, maar zeker ook om de forse ambities in onze eigen REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie) waar te kunnen maken. Alle zon- en windprojecten in onze regio vragen om een goed netwerk zodat de nieuwe projecten ook daadwerkelijk op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden.

Joeri de Jong D66. Foto Pix4Profs//Jan Stads

Wel hechten wij veel waarde aan het creëren van een breed draagvlak bij de Dongense inwoners. Dit draagvlak kan onder meer gevonden worden door goed te luisteren naar de ideeën en plannen van omwonenden en belanghebbenden. Daarom staan wij als D66 Dongen achter de compenserende en verzachtende maatregelen die worden voorgesteld door onder andere de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart. Deze plannen kunnen bovendien rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.

Helaas zijn deze plannen niet meegenomen in het zogenaamde landschappelijk inpassingsplan. Hierin wordt uitgewerkt hoe de nieuwe hoogspanningsverbinding in het huidige landschap wordt opgenomen. Maar ook is in zo’n plan ruimte voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Wat ons betreft is dit een gemiste kans.

Daarom hebben wij onze Noord-Brabantse D66 fractie gevraagd in de Provinciale Staten een amendement in te dienen wat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat oproept om de landschappelijke inpassing in zorgvuldig en intensief overleg met bewonersgroepen vorm te geven. Dit amendement is twee weken geleden in meerderheid aangenomen. Daarnaast hebben wij tijdens de raadsvergadering in Dongen afgelopen donderdag een amendement ingediend met dezelfde boodschap: luister voor de landschappelijke inpassing goed naar de ideeën van omwonenden! In Dongen gaat het dus om de plannen die de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart hebben uitgewerkt.

Dit amendement werd door de voltallige raad ondersteund. Zo geven wij een duidelijk en gezamenlijk signaal af vanuit de gemeente én provincie richting het Rijk.

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong

j.dejong@d66dongen.nl

dongen.d66.nl/D66 Dongen keurt begroting goed

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on zo, november 22, 2020 14:34:32

Afgelopen donderdag ( 12 november red.) heeft D66 Dongen voor het eerst in 3 jaar ingestemd met een begroting.

Het – voorlopig – schrappen van de investering in het gemeentehuis van 4,2 miljoen euro, een beter met ondernemers afgestemde toeristenbelasting, een unaniem aangenomen motie voor onderzoek naar een oplossing van de hoge schuldenpositie en het constructief samenwerken van diverse raadsfracties omtrent ingediende moties, heeft ons doen besluiten dit jaar akkoord te gaan.

Alleen of samen met andere partijen dienden we veel moties in. Het doel van deze moties was voornamelijk om de begroting een socialere en groenere kleur te geven.

DONGEN, foto : Jan Stads / Pix4Profs

Op een aantal punten is dit gelukt. Zo wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor het mantelzorgcompliment, ondersteunt de gemeente de actie Tegel eruit, Plant erin, en komt er meer aandacht voor het openbaar groen in de wijk, maar ook bij woningbouwprojecten. Verder wordt er per wijk gekeken wat de knelpunten zijn voor mensen met een handicap, rollator of kinderwagen enhoe deze opgelost kunnen worden. Daarnaast gaat het college kijken of Dongen zich aansluit bij “het Schone Lucht Akkoord”. Ook vroegen we extra aandacht voor de verregaande digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Lang niet alle inwoners van Dongen kunnen met de computer en internet overweg. En voor hen is het belangrijk dat je ook op andere manieren met de gemeente kunt communiceren. Ten slotte vroeg de meerderheid van de raad om een gedetailleerd onderzoek naar de woonbehoeften van de inwoners. Van welk soort huizen is nu het grootste tekort? Hoe groot is de behoefte aan alternatieve woonvormen, zoals tiny houses en meergeneratie-wonen? Vragen waar we dit jaar als raad antwoord op hopen te krijgen, zodat hier bij de ontwikkeling van woningbouw bij de Noorderlaan en Waspikseweg rekening mee kan worden gehouden.

Op een aantal andere punten is het helaas niet gelukt om een meerderheid in de raad te krijgen. Naast de torenhoge schuldpositie van de gemeente Dongen is een van de grootste problemen voor D66 dat er op dit moment geen geld is gereserveerd voor de maatregelen die nodig zullen zijn voor het tegengaan van de klimaatverandering en de energietransitie. Daarom vroegen wij om de opbrengsten van het zonnepark Tichelrijt hiervoor te reserveren. Helaas, hierin stonden wij alleen. Ook onze andere moties om de energietransitie te stimuleren – bijvoorbeeld met het idee om de rioolheffing te verlagen als mensen zelf het regenwater in de tuin kunnen afvoeren – kregen geen steun. We hebben nog een poging gedaan om de prijs van het snippergroen in de gemeente Dongen te verlagen en om de herplantplicht voor bomen weer in te voeren, maar ook die plannen werden onvoldoende gesteund.

Al met al is onze conclusie dat de voorliggende begroting afgelopen donderdag op een aantal punten is verbeterd door de aangenomen voorstellen van de gemeenteraad.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De gemeente Dongen wacht een bijzondere uitdaging de komende jaren. Er is geen financiële ruimte voor nieuwe investeringen, noch voor een stevig sociaal en duurzaam beleid of voor aflossing van de oplopende schuld. Met het oog op de volgende begroting zullen er de komende tijd nog scherpe keuzes worden gemaakt om ook in de toekomst een sluitende begroting te kunnen maken.Volgende »