Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66 wil goede hulp voor gezinnen met kinderen en schulden. Coalitiepartijen vinden dit niet nodig!

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on Fri, September 27, 2019 14:58:34

D66 wil goede hulp voor gezinnen met kinderen en schulden. Coalitiepartijen vinden dit niet nodig!

Na ruim 8 maanden vertraging kwam afgelopen donderdag eindelijk het beleidsplan schuldhulpverlening in de gemeenteraad aan de orde. In de voorbereiding heeft D66 veel vragen gesteld omdat het beleidsplan naar haar mening simpelweg tekort schiet! Samen met de andere oppositiepartijen CDA en De Oudenpartij voor Dongen, werd aan het gemeentebestuur gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situaties waarin gezinnen met kinderen in de schulden zitten. VVD, de Volkspartij Dongen en zelfs de Partij van de Arbeid vonden dit helaas niet nodig!

Het beleidsplan schuldhulpverlening is een wettelijk verplicht beleidsplan waarin gemeenten moeten vastleggen hoe zij de schuldhulpverlening gaan regelen. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat er voor gezinnen met inwonende kinderen extra aandacht is, is er in de wet een aparte regel opgenomen die voorschrijft dat gemeenten in het beleidsplan speciaal moeten omschrijven hoe de schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende kinderen geregeld wordt.

DONGEN . Portretten en fracties gemeenteraad Dongen 2018. Foto Pix4Profs//Jan Stads

Omdat het gemeentebestuur naar mening van D66 zeer minimaal voldoet aan die wettelijke verplichting en geen blijk geeft van een daadwerkelijke beleidsvisie voor deze gezinnen, heeft D66 samen met de ander oppositiepartijen een motie ingediend om het beleidsplan te wijzigen en wel voldoende aandacht voor gezinnen met inwonende kinderen te krijgen.

Kinderen van wie de ouders schulden hebben, lopen een grotere kans om niet mee te kunnen doen aan sporten, niet gezond te eten, stress van de ouders te ervaren en sociaal afgezonderd te raken van andere kinderen. Kortom: de basis om als kind fijn op te kunnen groeien, kan door schulden van de ouders kapot worden gemaakt.

Veel ouders met schulden willen dat hun kinderen daar geen last van hebben en zijn vaak extra gemotiveerd om dit op te lossen. Met de motie hebben D66, CDA en de Ouderenpartij voor Dongen nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor deze extra kwetsbare groep. Helaas vonden de VVD, de Volkspartij Dongen en de Partij van de Arbeid dit niet nodig en laten deze gezinnen staan waar zij nu staan.

D66 vindt nog steeds dat in Dongen gezinnen met inwonende minderjarige kinderen en schuldenproblematiek meer aandacht verdienen en wij zullen hiervoor ons best blijven doen. Wij gaan hiervoor, doen jullie mee?

Laat jezelf horen via fractie@d66dongen.nl en ga samen met ons de strijd aan!D66 en de gemeentelijke financiën

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on Wed, September 11, 2019 10:16:46

D66 en de gemeentelijke financiën

Nog net voor het zomerreces werd op 4 juli 2019 door de gemeenteraad een besluit genomen over een aantal belangrijke financiële raadsstukken voor Dongen. Op de agenda stonden de jaarrekening 2018, de eerste financiële bestuur rapportage 2019 en de kadernota, een nota met een vooruitblik op de gemeentelijke financiën voor 2020. D66 hecht veel waarde aan deze raadsstukken omdat de gemeenteraad hiermee haar belangrijke controletaak kan uitoefenen en grip kan houden op de geldstromen. D66 heeft tegen alle drie de raadsvoorstellen gestemd. Graag leggen wij u uit waarom.

Joeri De Jong

Foto : Jan Stads Pix4Profs

Jaarrekening 2018

Het college van B&W poetst in de jaarrekening een deel van de tekorten weg door het doorschuiven van taken en werkzaamheden naar volgende jaren. D66 vindt dit zorgelijk. Het betekent dat een aantal afgesproken taken in 2018 niet zijn uitgevoerd. Dongen moet een mooie en veilige gemeente blijven om in te wonen en leven. Daarom is het van belang dat we onderhoud aan bijvoorbeeld sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, wegen en speeltoestellen tijdig en goed gebeurd.

Bestuursrapportage 2019

D66 verwachtte veel van deze eerste bestuursrapportage. Hierin zouden namelijk de voorstellen voor de ombuigingen van € 3,5 miljoen voor 2019 worden verwerkt. Voor D66 is duidelijk geworden dat we er qua ombuigingen nog lang niet zijn. Tot nu toe is er een kleine 9 ton gevonden. Nou ja, er zijn maatregelen benoemd die dat bedrag zouden kunnen gaan opleveren. Nog veel onzekerheid en werk voor het college van B&W dus.

Met nog minder dan een half jaar te gaan, zijn we bang dat ook dit jaar voor Dongen weer in de rode cijfers gaat eindigen. Het spaarboekje van de gemeente raakt leger en leger en de schulden nemen toe. Daarnaast wordt voor ruim 5 ton aan investeringen doorgeschoven naar volgende jaren.

Welke consequenties gaat dit alles op korte en lange termijn hebben voor de inwoners van Dongen?

Kadernota

D66 heeft samen met de andere oppositiepartijen aan het begin van het jaar het aanbod gedaan om mee te denken over de noodzakelijke bezuinigingen. De coalitie vond dit niet nodig. Zij vonden dat het college hier prima zelf oplossingen voor kon bedenken. Vol spanning keken we dan ook uit naar de kadernota. Waar zou het college de benodigde miljoenen vandaan gaan halen? Wat zou dit voor de inwoners van Dongen gaan betekenen?

Groot was onze teleurstelling toen bleek dat de benodigde ombuigingen in de kadernota bij lange na nog geen oplossing bieden voor de structurele tekorten.

Behalve deze financiële onzekerheid, stond D66 ook niet achter de inhoudelijke keuzes die gemaakt werden.

Zo worden voor het thema duurzaamheid ambities uitgesproken, zonder dat hier geld voor wordt vrijgemaakt. Ook wordt er voorgesteld om een aantal activiteiten, zoals jeugd en politiek te schrappen. Voor D66 is dit onbegrijpelijkheden is belangrijk om jeugdigen al vroeg in hun leven het belang van de overheid te laten ervaren. Als laatste voorbeeld was D66 erg verbaasd over het voornemen van het college van B&W om de leges voor evenementen tegen het licht te houden. Wat is hiervan de invloed op de vele mooie evenementen die Dongen rijk is? Betekent dit dat de zomerspelen, avondvierdaagse, Koningsnacht, Carnavalsoptocht en verenigingen straks fors meer gaan betalen voor hun vergunning?

In november staat de begroting van Dongen voor 2020 op de agenda. Een spannend moment voor alle inwoners van Dongen. Wij zullen u dan weer vertegenwoordigen en zoals altijd zullen wij de begroting beoordelen op inhoud en realisme.Next »