Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66 Dongen keurt begroting goed

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on zo, november 22, 2020 14:34:32

Afgelopen donderdag ( 12 november red.) heeft D66 Dongen voor het eerst in 3 jaar ingestemd met een begroting.

Het – voorlopig – schrappen van de investering in het gemeentehuis van 4,2 miljoen euro, een beter met ondernemers afgestemde toeristenbelasting, een unaniem aangenomen motie voor onderzoek naar een oplossing van de hoge schuldenpositie en het constructief samenwerken van diverse raadsfracties omtrent ingediende moties, heeft ons doen besluiten dit jaar akkoord te gaan.

Alleen of samen met andere partijen dienden we veel moties in. Het doel van deze moties was voornamelijk om de begroting een socialere en groenere kleur te geven.

DONGEN, foto : Jan Stads / Pix4Profs

Op een aantal punten is dit gelukt. Zo wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor het mantelzorgcompliment, ondersteunt de gemeente de actie Tegel eruit, Plant erin, en komt er meer aandacht voor het openbaar groen in de wijk, maar ook bij woningbouwprojecten. Verder wordt er per wijk gekeken wat de knelpunten zijn voor mensen met een handicap, rollator of kinderwagen enhoe deze opgelost kunnen worden. Daarnaast gaat het college kijken of Dongen zich aansluit bij “het Schone Lucht Akkoord”. Ook vroegen we extra aandacht voor de verregaande digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Lang niet alle inwoners van Dongen kunnen met de computer en internet overweg. En voor hen is het belangrijk dat je ook op andere manieren met de gemeente kunt communiceren. Ten slotte vroeg de meerderheid van de raad om een gedetailleerd onderzoek naar de woonbehoeften van de inwoners. Van welk soort huizen is nu het grootste tekort? Hoe groot is de behoefte aan alternatieve woonvormen, zoals tiny houses en meergeneratie-wonen? Vragen waar we dit jaar als raad antwoord op hopen te krijgen, zodat hier bij de ontwikkeling van woningbouw bij de Noorderlaan en Waspikseweg rekening mee kan worden gehouden.

Op een aantal andere punten is het helaas niet gelukt om een meerderheid in de raad te krijgen. Naast de torenhoge schuldpositie van de gemeente Dongen is een van de grootste problemen voor D66 dat er op dit moment geen geld is gereserveerd voor de maatregelen die nodig zullen zijn voor het tegengaan van de klimaatverandering en de energietransitie. Daarom vroegen wij om de opbrengsten van het zonnepark Tichelrijt hiervoor te reserveren. Helaas, hierin stonden wij alleen. Ook onze andere moties om de energietransitie te stimuleren – bijvoorbeeld met het idee om de rioolheffing te verlagen als mensen zelf het regenwater in de tuin kunnen afvoeren – kregen geen steun. We hebben nog een poging gedaan om de prijs van het snippergroen in de gemeente Dongen te verlagen en om de herplantplicht voor bomen weer in te voeren, maar ook die plannen werden onvoldoende gesteund.

Al met al is onze conclusie dat de voorliggende begroting afgelopen donderdag op een aantal punten is verbeterd door de aangenomen voorstellen van de gemeenteraad.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De gemeente Dongen wacht een bijzondere uitdaging de komende jaren. Er is geen financiële ruimte voor nieuwe investeringen, noch voor een stevig sociaal en duurzaam beleid of voor aflossing van de oplopende schuld. Met het oog op de volgende begroting zullen er de komende tijd nog scherpe keuzes worden gemaakt om ook in de toekomst een sluitende begroting te kunnen maken.Lenen, lenen en nog meer lenen

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on wo, oktober 14, 2020 10:14:32

Eigen berichtgeving D66

DONGEN, Jan Stads / Pix4Profs. v.l.n.r. Joeri de Jong, Marieke Schouten, Henriet Jespers – van Dongen

Waar eindigt dit?

Het is weer tijd voor de begroting. Het college heeft 2 oktober jl. haar begroting voor 2021 bekend gemaakt. Deze begroting moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Wat D66 Dongen opvalt, zijn de rooskleurige persberichten in de media: ‘voorzichtig optimistisch en zeker hoopgevend’ en ‘De burgemeester glimt van trots’ en ‘er hoeft niet verder bezuinigd te worden’.

D66 Dongen begrijpt dit optimisme niet. De begroting is enkel sluitend omdat de uitkering van het Rijk dit en komend jaar onverwacht veel hoger is (€ 3 miljoen), de inwoners en bedrijven sinds 2020 veel meer OZB betalen en heel veel sociale voorzieningen zijn geschrapt, bevroren of verschraald.

Op pagina 73 van de begroting staat de enig juiste conclusie, van het college zelf notabene: ‘Wanneer we de financiële kengetallen in hun onderlinge samenhang bekijken zien we een gemiddeld tot hoog risico in de financiële positie van de gemeente Dongen’.
D66 Dongen waarschuwt al jaren voor onze hoge schuld. Maar dat is kennelijk tegen dovenmans oren gericht. Was de schuld eind 2015 nog € 54 miljoen, eind 2024 zal die € 94 miljoen zijn. € 3.600 per inwoner, we behoren hiermee tot de top 3 in Brabant.
D66 Dongen maakt zich hier zeer grote zorgen over. We leggen u uit waarom. Investeringen worden afgeschreven. Een school bijvoorbeeld in 50 jaar, een kunstgrasveld in 15 jaar. Ieder jaar komt een deel van de investering als afschrijvingskosten in de begroting terecht. Des te hoger de schuld is, des te zwaarder de afschrijvings- en rentekosten op de jaarlijkse uitgaven drukken. Jaar, na jaar, na jaar. Geld dat niet besteed kan worden aan voorzieningen voor de inwoners van Dongen. Een extra risico van een hoge schuld is de rente die kan oplopen. Nu betalen we gemiddeld 1% rente maar blijft dat zo?

Tot onze verrassing wordt ons raadsleden gevraagd € 15 miljoen extra krediet te geven aan het college voor het kunnen doen van nieuwe en onvoorziene investeringen. Achterstallig onderhoud aan het riool dat nu aan het licht komt, een investering van € 4,2 miljoen in het gemeentehuis en € 450.000 in een kunstgrasveld dat ineens versleten lijkt te zijn.

D66 Dongen is van mening dat de positieve aankondiging van deze conceptbegroting een stevige discussie waard is. Er wordt door dit college aan alle gemeenteraadsleden gevraagd akkoord te gaan met een schuld die oploopt boven alle normen die de overheid zelf hanteert! Alle belangrijke seinen staan op rood en wij moeten akkoord gaan met het vrijgeven van nog meer geld? Onverantwoord, antisociaal en neoliberaal, dat zijn woorden die bij deze begroting passen. Daar hoef je echt niet trots van te glimmen.Volgende »