Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN DE LIJST BREUGELMANS

BERICHTEN LIJST BREUGELMANS Posted on vr, november 03, 2017 10:21

Behandeling programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN DE LIJST BREUGELMANS

Mevrouw de Voorzitter, collega raadsleden en belangstellenden,

Deze meerjarenbegroting, die er overigens bijzonder goed uitziet en nog duidelijk is ook, markeert de afsluiting van een raadsperiode. Allereerst wil ik hierbij de complimenten uitspreken voor hetgeen de afgelopen jaren door inzet van college en raad is bereikt, zowel in uitvoering als in financiële zin. Veel zaken zijn opgepakt en ten uitvoer gebracht en de gemeentekas is op orde. Er ligt inderdaad een goede basis voor de nieuwe gemeenteraad en dat was bij begin van de huidige periode wel anders.Een paar zaken vragen volgens mijn fractie nog aandacht, enkele zaken verbazen ons, en er is één zaak die ons zeer zwaar op de maag ligt.

Aandacht vragen wij voor het volgende:

Het college stelt op blz. 4 van de programmabegroting dat inwoners zich gehoord en gewaardeerd weten. Dat geldt echter zeker niet voor alle bewoners is onze ervaring. Ik noem in dit verband:de bewoners van de Beljaart en de geplande verplaatsing van VV Dongen,de bewoners van de Noorderlaan en de Lage Ham in relatie tot de komst van de Action enbewoners van de Heuvel in relatie tot de ontwikkeling van de looierij van Van de Assum.College, ook bewoners die het niet eens zijn met gemeentelijk beleid hebben het recht tijdig gehoord te worden.

Verbaasd hebben wij ons over:

de risicoreserve van 600.000 euro die is opgenomen voor verplaatsing van VV Dongen, immers de raad is toegezegd dat een en ander budgetneutraal zal verlopen en dat het anders niet doorgaat. Dan is er geen enkele reservering nodig! Door nu al geld te reserveren wordt de meerjarenbegroting belast en worden de geesten rijp gemaakt voor een grote bijdrage van gemeentewege.het voorstel om over te gaan op omgekeerd inzamelen om de afvalstroom te verminderen. Wij vragen ons af waarom niet meteen ingevoerd met de invoering van de containers? Onze inwoners worden horendol van steeds weer veranderingen.waarom kan er nog steeds door iedereen afval worden aangeboden op de gemeentewerf terwijl een pasjessysteem allang geleden is toegezegd?hoe denkt college omgekeerd inzamelen in te voeren zonder DIFTAR?


En dan de zaak waarvoor mijn fractie al meerdere jaren aandacht vraagt, de discriminerende hondenbelasting.

Het college stelt dat de woonlasten voor onze inwoners ruim onder het landelijk gemiddelde liggen. In Dongen € 704 , landelijk 723 euro dus 97,36% , u mag zelf aangeven of dat nu wel zo ruim is. Dat geldt echter niet voor die inwoners die een hond hebben, die betalen geen 704 maar 780 euro en dat is dus 117,5 %.

De hoogte van de hondenbelasting in Dongen is bovendien € 22,00 hoger dan het gemiddelde in Nederland dat is maar liefst dikke 43 % meer!De kosten die worden gemaakt voor voorzieningen voor honden bedragen slechts € 9.000 (volgens de begroting). Daar komt bij dat het innen van de hondenbelasting onze gemeente jaarlijks € 7.000 kost.

De positie van de algemene reserves, zo stelt het college is gegroeid naar 10,1 miljoen, een punt dat voor de VVD uitermate belangrijk was. Mooi zo, maar let wel, de hondenbezitters hebben de afgelopen vier jaar, die jaren waar u zo trots naar wijst, aan die algemene reserve 4x 180.000 euro is dus 720.000 euro bijgedragen. Dus 2.000 huishoudens betalen samen in vier jaar tijd 720.000 euro meer belasting dan andere inwoners van Dongen! En waarom? Omdat ze geen kat hebben, geen papagaai, geen paard of geen cavia, nee….ze hebben een hond!


Afschaffen dus, die hondenbelasting.

Vorige jaren heeft mijn fractie daarvoor al moties ingediend, die altijd werden afgewezen onder het mom dat er dan een gat in de begroting zou vallen. En wat blijkt nu: de afgelopen jaren werd steeds een ruim positief resultaat werd geboekt, vorig jaar zelfs meer dan 2 miljoen euro. Hoezo dan geld tekort?U kunt van onze fractie dan ook weer een motie verwachten om deze achterhaalde en oneerlijke extra belasting, die een deel van onze inwoners treft af te schaffen. Vele gemeenten, waaronder Amsterdam, gingen u voor!

Dank voor uw aandacht,


Mieke BreugelmansDe druiven zijn zuur….

BERICHTEN LIJST BREUGELMANS Posted on za, september 30, 2017 16:58

De druiven zijn zuur….

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering heeft de raad gediscussieerd over het toekomstige subsidiebeleid. De oppositiepartijen gaven daarbij aan dat het een prima plan is, minder regels, innovatiebudget etc. Waar wij het niet mee eens zijn is dat de raad niets meer te zeggen heeft over wie, voor welke activiteit, subsidie gaat ontvangen. Dat bepaalt voortaan het college. Dat betekent dat de subsidieontvangers zijn overgeleverd aan de bereidheid van het college om hen subsidie te geven en de raad daar niets meer te zeggen heeft. Zij mag alleen bepalen hoeveel subsidie er in totaal wordt gegeven.

Er ontspon zich een levendige discussie, het stuk stond niet voor niets als bespreekstuk op de agenda en het onderwerp is belangrijk genoeg. Dat de discussie niet welgevallig was, dat de discussie niet verliep zoals men wilde, dat is volgens mijn fractie nog geen reden om zo zuur uit te halen.

Het amendement had (voor de geïnteresseerden beschikbaar) als doel het beschermen van de verenigingen tegen willekeur en de mogelijkheid behouden voor de raad om in te grijpen. Dát is in het belang van de verenigingen. Maximaal invloed uitoefenen op verenigingen gebeurt in de toekomst door het dan zittende college. De Volkspartij noemt dit maximale speelruimte.

Dat het amendement vervolgens wordt afgedaan met de mededeling ‘we hebben het gehoord, we hoeven geen leespauze, want we stemmen toch tegen’ mag als tekenend worden beschouwd.

Mieke Breugelmans,

( Lijst Breugelmans )Volgende »