Lokaal gaat Provinciaal


Lijst 12 – Lokaal Brabant

De grote stem die de kiezers de lokale partijen hebben gegeven bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, komt nu nog niet tot spreken in het provinciebestuur. Lokale partijen hebben zich daarom in de aanloop van deze verkiezingen aangesloten bij Lokaal Brabant, ook de Volkspartij Dongen. Deze nieuwe paraplu-partij wil de stem van lokale partijen laten doorklinken op provinciaal niveau zonder hun eigen identiteit los te laten. Op dit moment zijn al meer dan 50 lokale partijen aangesloten bij Lokaal Brabant. De kandidaten op de lijst zijn allemaal actief (geweest) in de lokale politiek. Zij weten dus uit ervaring hoe belangrijk het is dat de lokale stem wel wordt gehoord op provinciaal niveau!

Denise Kunst en René Jansen van de Volkspartij Dongen staan voor Lokaal Brabant op plaats 2 en 7. Als zij worden gekozen als Statenlid, zullen zij dit combineren met de lokale politiek. Op die manier kan naar hun idee het lokale geluid het beste verwoord worden in het Provinciebestuur.

De standpunten van Lokaal Brabant zijn helder. Lokaal betekent voor Lokaal Brabant ook echt lokaal: zoveel mogelijk beslissingen en taken moeten in handen blijven of komen van de gemeenten. Als dit niet mogelijk is, dan moet besluitvorming in ieder geval in overleg met de betrokken gemeenten plaatsvinden. De provincie is er namelijk voor de gemeenten en haar inwoners, en niet andersom!

Leefbaarheid, wonen, en sport en cultuur

Lokaal Brabant vindt ook dat provinciaal geld mag worden ingezet om de leefbaarheid in kleine dorpen en kernen in stand te houden. Hierbij moet de provincie zorgvuldige keuzes maken, die afhankelijk zijn van de soort voorziening, de toekomstbestendigheid van de oplossing en de nabijheid en bereikbaarheid van alternatieven.

Cultuur en sport zijn een wezenlijk onderdeel van het leven van de inwoners en moeten dan ook voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom vindt Lokaal Brabant dat cultuureducatie in het onderwijspakket moet blijven en zijn subsidies voor lokale cultuurverenigingen belangrijk. Lokaal Brabant vindt dat naast topsportevenementen ook en vooral de breedtesport moet worden ondersteund.

Woningbouw in zijn algemeenheid moet veel dichter bij de inwoners moet worden gereguleerd. Binnen regio’s zijn gemeenten en woningcorporaties veel beter op de hoogte van de woonwensen en -behoeften. De provincie heeft naar mening van Lokaal Brabant hierbij slechts de taak om de provinciale woondoelstellingen in de gaten te houden.

Sociaal beleid

Lokaal Brabant wil een sociaal Brabant waar alle inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat de provincie voldoende aandacht besteedt aan het stimuleren van arbeidsplaatsen. De grootste verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de gemeenten, maar de provincie moet hier wel haar steentje aan bijdragen.

De veranderingen in de zorg en samenleving, maken dat vrijwilligers nog belangrijker worden dan zij nu al zijn. Ook mantelzorgers dragen steeds meer taken. Lokaal Brabant vindt, dat deze mensen goed ondersteund moeten worden door de gemeenten en provincie, bijvoorbeeld door regiobijeenkomsten of ambtelijke ondersteuning.

De jeugd heeft de toekomst. De toekomst van Brabant ligt dan ook in handen van de jeugd. Daarom is het belangrijk, om hen te binden aan de provincie. Door goed onderwijs en goede zorg, kunnen kinderen en jongeren opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen. Om de jeugd aan de provincie gebonden te houden of krijgen, moet er wel voldoende toekomstperspectief zijn om te wonen, werken en ontspannen.


Economie en bereikbaarheid

Ondernemingen zijn de motor van de Brabantse economie. Het midden- en kleinbedrijf is hierin een heel belangrijke component. Bereikbaarheid van bedrijven en ondersteuning van ondernemers zijn van groot belang voor bedrijven van ieder formaat. Vestiging, uitbreiding en het starten van een bedrijf leveren een positieve bijdrage aan de economie. Daarom wil Lokaal Brabant dat de provincie startende ondernemers bijstaat en ook bestaande ondernemingen ondersteunt bij uitbreiding of nieuwe vestiging.

Lokaal Brabant vindt ook dat bij discussies rondom het wegennet moet worden gekeken naar de mogelijkheid om bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. Het openbaar vervoer kan immers een goed alternatief voor de auto zijn. Hiervoor moet de provincie echter investeren in het behoud van minder rendabele buslijnen.

Ruimtelijke ordening

Lokaal Brabant vindt dat beslissingen over ruimtelijke ordening vooral op lokaal niveau moeten worden genomen. Pas wanneer lokale overheden er samen niet uit komen, is tussenkomst van de provincie noodzakelijk. De provincie moet hierbij het overzicht behouden, zonder op voorhand bepalend op te treden.

Natuur en milieu

Lokaal Brabant vindt, dat gemeenten, en dus ook Dongen, moeten besluiten of en waar zij windmolens plaatsen. Lokaal Brabant pleit ook voor meer ambtelijke en financiële inzet op andere, nog duurzamere energieoplossingen zoals zonne-energie en biomassacentrales. Wanneer inwoners, individueel of als collectief, op eigen initiatief duurzame energie willen opwekken, moet de provincie dat ondersteunen. Het winnen van schaliegas mag niet worden toegestaan.

Lokaal Brabant hecht ook grote waarde aan een verantwoord natuurbeleid. Het is een taak van de provincie om te zorgen voor een goede leefomgeving voor alle inwoners. Dit betekent echter niet dat natuur en milieu ten koste kunnen gaan van alles. De omzetting van landbouwgrond naar natuur kan een goede ontwikkeling zijn, maar moet echter wel een duidelijk doel dienen. Daarbij moeten natuurlijk de belangen van onze agrariërs niet uit het oog worden verloren. Boeren die naast hun boerenbedrijf een kampeer- of zorgboerderij willen beginnen, moeten worden gesteund.

Noord-Brabant is van oudsher een provincie met veel landbouw en veeteelt. Schaalvergroting of -verkleining in de vee-industrie is volgens Lokaal Brabant geen doel op zich. Van veel groter belang zijn het verbeteren van dierenwelzijn, het waarborgen van de volksgezondheid en leefbaarheid, en het economisch haalbaar houden van de bedrijven. De discussie moet daarom niet over vierkante meters of aantallen dieren gaan.

Laat uw lokale stem doorklinken in het provinciehuis. Stem 18 maart Lokaal!


Lijst 12 Lokaal Brabant