Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Gemeenteraad Dongen stemt unaniem in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

ALGEMEEN Posted on vr, mei 28, 2021 13:00:38De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 unaniem ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Wethouder René Jansen reageert met trots op deze belangrijke mijlpaal. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opstellen van de REKS. Het instemmen met de REKS zorgt ervoor dat we weer een stap dichterbij het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van de regio Hart van Brabant zijn. Duurzaamheid en klimaat zijn onderwerpen die verder gaan dan de gemeente grenzen, daarom is de REKS zo belangrijk. En uniek, want Hart van Brabant heeft als enige regio in Nederland de ‘K’ (aanpak Klimaat) nadrukkelijk een plek gegeven ”

Zorgvuldig proces met breed draagvlak

Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject.

In de plannen is ook aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Ook worden de opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld zonneparken en windmolens gebruikt om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Verdere uitwerking

Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

Meer informatie

Meer informatie over de REKS staat op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS . Hier is ook het REKS-bod in te zien en kunt u een vereenvoudigde versie van de REKS vinden.Besluitvormende raadsvergadering 27 mei 2021 Dongen

ALGEMEEN Posted on vr, mei 28, 2021 12:24:53

ANALYSE | COMMENTAAR

Cammmeleur nog geen kat in ’t bakkie

Er zijn al veel kogels door de kerk gegaan. De eerste was letterlijk; die in de Stint Josephkerk en de voorlopig laatste kan het afscheid van een van de partners zijn. De Cammeleur lijkt niet meer dan een heet hangijzer geworden en geen blijvend feest van cultuur. Gelukkig kun je taalkundig nog wat moed putten uit de voorgaande zinnen. Het is het altijd onbekende vermoeden dat er uit springt. Echt blij kan de Dongenaar niet zijn met ( weer ) het begin van de oplossing die de raad gisteren goedkeurde. Blij is niemand; de oppositie niet en en de coalitie niet. Zelfs het college en in het bijzonder wethouder Jansen zijn niet blij. Er is altijd hoop en er zijn knopen doorgehakt, dat wel, maar de knoop in de maag blijft. Doorgedrukte besluiten uit het verleden zijn en blijven de oorzaak van de huidige feitelijke resultaten. Dat klinkt pessimistisch, maar zoals bijna altijd en bij elk probleem, is er ook een oplichtende stip aan de horizon. De som is dan ook heel voorzichtig optimistisch. Kies zelf : een half vol of een half leeg glas. In dit geval is de voortvarendheid van wethouder Jansen positief.

Zonder echt de uitslag van de discussie in de raad te kennen, had de geplaagde wethouder al(weer) gesprekken geagendeerd met de bewoners van de Dongense nu nog zwarte parel aan de Hoge Ham. Dat geeft de burger moed en ‘de partners’ vertrouwen en wat lucht. Het raadsvoorstel om de Cammeleur op den duur in feite letterlijk te redden, dat onder vuur lag met een motie van de ook goedwillende oppositie en afgeblust werd door de eensgezinde coalitie met óók een motie, is een bijna vrijbrief tot een misschien te ferme oplossing voor de wethouder, maar wat deze sterke wethouder betreft zeker geen dictaat aan de betrokkenen waardoor er hoop en potentie blijft Dongen.In dit kader geef ik ook maar toe niet tot de beste stuurlui te horen. Soms heb ik zelfs watervrees.

De raad had het druk deze keer. Naast de hamerstukken waren er nog belangrijke onderwerpen te bespreken die ook nog eens tot een besluit moesten leiden én die volgens de voorzitter op voortdurend aandringen van PvdA raadslid Tonny Dijck toch allemaal binnen de eens door diezelfde raad vastgestelde drie uren de revue moesten passeren. De afgemeten klap met de hamer kan ook wel eens te vroeg komen, waardoor een soms levendige discussie tekort wordt gedaan. Hopelijk gebeurt dat niet bij nog een belangrijk Dongens item : de verenigingshal en de aanstaande sluiting daarvan. Dankzij een oplettende D66- fractie werd de door het stichtingsbestuur van de VHD ingezonden brief niet ‘ter kennisgeving aangenomen’, maar onder de aandacht van het college gehouden.

Piet EelantsVolgende »