Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Ook Dongen worstelt met de vraag ‘hoe verder in nieuwe anderhalve meter maatschappij ‘

ALGEMEEN Posted on Wed, May 06, 2020 16:13:44

Dongens perspectief in onzekere wereld geschetst naar de raad

Dongen, 6 mei 2020. “We moeten realistisch zijn en als gemeentebestuur van Dongen er rekening mee houden, dat deze crisis nog lange tijd zorgt voor een ongewis perspectief. Dat raakt ons werkveld als gemeente. Dat raakt onze ambities in deze bestuursperiode. Dat raakt onze financiële huishouding. En dat raakt het tijdspad waarmee we onze plannen en projecten willen en kunnen realiseren. Deze lokale heroverwegingen worden door gemeenten in heel Nederland gemaakt. Analyses en inzichten worden onder andere door de VNG verzameld en gedeeld “

met deze woorden begint de recentste raadinformatiebrief van het college naar de raad. De zin zelf draagt al een aantal vragen met zich mee. Veronderstellingen en plannen lopen in de brief door elkaar en toch is er een plan de campagne om de weg van de vooruitgang in te zetten. Het college herkent dat dit ‘ corona tijdperk ‘ effecten heeft en invloed op de programma’s, thema’s, processen, projecten, doelstellingen en ambities van de gemeente. Vanzelfsprekend is het dan ook dat volgens het college gegeven de crisis onderwerpen vragen om een hoge mate van efficiëntie voor 2020 en 2021; realisme ook en inventiviteit, flexibiliteit, daadkracht, balans en samenwerking. Het ‘ Dongense woordje Samen ‘ is niet meer latent vrijblijvend maar een noodzakelijke realiteit

onzekerheden

Vertraging

De realiteit van de dag is ,dat het college een vertraging van het geplande beleid reëel acht. Dat komt volgens het college dat veel zaken corona – gerelateerd zijn. Bovendien kunnen majeure besluiten in deze omstandigheden mogelijk op onbegrip in de samenleving stuiten. Ook de ambtelijke capaciteit is gereduceerd en is de nog onbekende financiële impact van de crisis op de gemeente als op haar partners ongewis. “In de nazorgfase van de crisis zal er beter zicht ontstaan op de effecten van de crisis op organisaties, op inwoners, op prioriteiten en op beschikbare budgetten en financiële mogelijkheden. Op dat moment kunnen de vraagstukken waarmee majeure investeringen gemoeid zijn, zorgvuldiger, integraler en beter passend bij de dan geldende werkelijkheid worden beoordeeld “aldus het college aan de raad. De brief aan de raad straalt nog net geen geen doemscenario uit ,maar het college herinnert de raad eraan dat het geen betoog behoeft dat de financiële positie van Dongen geen mooi plaatje laat zien en ‘dat alle zeilen bijgezet moeten worden om te zorgen voor een perspectief van een structureel sluitende begroting’. Er wordt ook gewezen op de toekomstige herijking van het gemeentefonds dat naar verwachting een nadelig effect voor onze gemeente zal inhouden. Er wordt in dit verband gesproken over een ‘spanningsveld’.

Herijken

De crisis kan volgens het college leiden tot uitstel van projecten die dan weer effect kunnen hebben op het prijsniveau. “Het is nu lastig te overzien hoe prijzen zich gaan ontwikkelen “ Het college is open over dit soort zaken en zegt zich bewuste te zijn moeten ons ervan bewust zijn, dat begrotingen en ramingen die eerder zijn opgesteld, in de nazorgfase van de crisis gecontroleerd en mogelijk herijkt zullen moeten worden

Volgens het college moet het nog blijken hoe groot de incidentele en hoe groot de structurele schade is die ontstaat in de Dongense samenleving. Burgers, ondernemers , scholen en bijvoorbeeld verenigingen; iedereen wordt geraakt door de crisis. Hoe langer deze duurt, hoe groter de impact op sociaal, economisch en financieel gebied. Op dit moment zijn de financiële gevolgen voor de lokale samenleving in al zijn geledingen en voor de gemeente nog ongewis. Veel vragen op dat vlak kunnen nu nog niet worden beantwoord. Naar verwachting zal in de aanloop naar de programmabegroting 2021 steeds meer duidelijk worden. Het college schrijft de begroting 2021 op voorhand te zien als het instrument om de financiële impact te concretiseren en te vertalen naar het financieel beleid voor de komende jaren. Het college zegt overigens dat budgetten en bestedingen van de gemeente mogelijk veranderen in sommige gevallen ook noodgedwongen om de crisis goed het hoofd te bieden en te waarborgen dat de negatieve effecten voor onze samenleving zo veel mogelijk beperkt worden.

Hoopvol

De brief aan de raad is niet overal pessimistisch gestemd. Het college ziet perspectieven en spreekt van ‘relevante en waardevolle ontdekkingen ‘ , zoals de herontdekking van het landschap en waardering voor het ‘buurtgroen’, sociale en digitale innovatie en inzet van technologie in het sociaal domein , veerkracht en vitaliteit van de plaatselijke gemeenschap, aanwezige sociale kracht en collectieve creativiteit en de kracht van eigentijdse communicatie zoals beeldbellen. In de brief zegt het college in een sfeer van hoop en vrees dat het onzeker is óf en op welke termijn we terug kunnen naar de samenleving zoals we die gewend waren, zowel lokaal, nationaal als internationaal. “Het is nog onduidelijk welke tussenstappen daarvoor nodig zijn en wanneer die dan gezet zouden kunnen worden “. Volgens het college zullen we samen publieke waarde moeten creëren en mogelijk inhoud kunnen geven aan de Global Goals zoals die opgetekend staan in de visies van de gemeente Dongen. Het raadsvoorstel aangaande afspraken bij Global Goals van de Verenigde Naties werd vorig jaar door de raad unaniem aangenomen.RAADSVERGADERING DONDERDAG 9 APRIL TE VOLGEN VIA TELEVISIE

ALGEMEEN Posted on Wed, April 08, 2020 10:46:47

HIER VERDER LEZEN ……..

UPDATE. Het heeft heel wat moeite gekost voordat de realisatie van de live-uitzending geregeld was en degene die de live-uitzending aanstaande donderdag mogelijk maken verdienen daar ook een applaus voor en met name voor de niet aflatende pogingen om met de voorhanden zijnde technische middelen een op kwaliteitsniveau aanvaardbare uitzending te realiseren.Nu voldoet volgens griffier Carlotte Visser Dongen aan in ieder geval de wettelijke bepaling dat de vergadering van de raad een openbaar karakter moet hebben. Er werd vanuit de gemeente ,voornamelijk geïnitieerd door de gemeenteraadsleden en de griffie al eerder gezocht naar een oplossing. De oplossing moest voornamelijk ook vanuit die hoek komen; de raad is wettelijk zelfstandig en de griffier is in feiten in dienst van die gemeenteraad. Verschillende gemeenten in de regio en elders in het land beschikken over een videoversie van NotuBiz, een systeem dat het onder meer mogelijk maakt een raadsvergadering te verslaan in audio. NotuCast is een videotechnische versie van dat systeem. Dongenaar Rinus Krijnen mede- redacteur van deze krant en uitvoerend producent bij Langstraat Media, die de uitzending grotendeels zelf gaat realiseren zegt : “Met NotuCast kunnen ze live via de website van de gemeente een live – vergadering verzorgen. Dan moeten er wel investeringen worden gedaan, zoals aanschaf van camera’s en een interface naar NotuCast“ aldus Krijnen. Volgens Krijnen kan de productie door een bedrijf wordt gedaan, maar die dan wel gebruik maakt van NotuCast om live uit te zenden.

Ook in dat geval kunnen de burgers via de website van de gemeente de vergadering volgen. “Maar ook dit gaat niet voor niets“ waarschuwt hij. Omdat besloten was de vergadering van donderdag 9 april toch door te laten gaan is er naar een bruikbaar alternatief gezorgd weliswaar ‘roeiend met de riemen die er waren’. De vergadering wordt in verband met de geldende maatregelen rond het corinavirus nu gehouden zonder publiek met de burgemeester, griffier en een geldig quorum. Dat zijn, zo zegt de gemeente een meerderheid van de raadsleden (11 raadsleden) die verdeeld zijn over oppositie en coalitie Opvallend is wel dat de pers in dit rijtje niet genoemd wordt. Het is de agenda van een openbare vergadering. Het geluid kan na afloop terug beluisterd worden via NotuBiz op de gemeentesite. Deze krant zal de raadsvergadering via een steam live uitzenden via de voorpagina.Next »