Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Eerste opiniërende raadsvergadering 2021 van Dongense raad in twee delen

ALGEMEEN Posted on za, januari 23, 2021 00:05:22

ANALYSE 

UPDATE .Dongen ,21 en 22 januari 2021. Wat een techniek wordt er gebruikt bij de raadsvergadering in Dongen en waarom begint de vergadering na de schorsing donderdag,op vrijdag vroeger dan aangekondigd waardoor in ieder geval sommigen het eerste half uur hebben gemist ? Wie is wie. Wie was afwezig en waar blijft het verslag van de eerste pakweg 12 minuten. Waarom staat de partij niet achter de naam en zit Joeri de Jong voor de gemeente Oosterhout in de raad van Dongen en zijn alle raadsleden ‘gasten’ soms nog in het Engels geschreven ? Kortom erg overzichtelijk was het allemaal niet. Rommelig , anders, maar wel volgens het boekje en soms significant daar buiten.Het wisselen van griffier , het coronavirus, en de onwennigheid. Het zal wel. De opiniërende raadsvergadering van donderdag 21 januari 2021 ,die ook de eerste was in het nieuwe jaar zit er op. Of eigenlijk nog niet. De kleine oogjes werden zichtbaar en de vermoeidheid nam toe.  Zoals het gaat met elke té lange vergadering. Letterlijk ter elfder ure werd besloten om de niet afgewerkte agendapunten te verzetten naar vrijdag 22 januari. Al met al misschien een reden voor het presidium met al de ervaring die er is vooraf in te schatten hoe belangrijk en tijdrovend sommige agendapunten zijn. Ook een korter kerstreces is een manier om té veel agendapunten te stoppen in vergadering van een belangrijk orgaan als de gemeenteraad. In Dongen is het al een traditie dat na een reces de agenda te lang is. Ook nu : de agenda was te vol en het waren ook bijzonder belangrijke zaken die op de rol stonden. Zo waren er – op veilige digitale afstand- drie insprekers, waarvan er twee voor een nieuw woonwijkje in het dorp en een die de problemen van de huisvesting van de voedselbank becommentarieerde en dat agendapunt het belangrijkste maakte voor de raad. Immers vóór 1 maart moet er een oplossing komen om het voortbestaan van de voedselbank te garanderen of in ieder geval van een nieuw onderkomen te voorzien. Het gebouw waar deze helaas nog veel te veel nodig zijnde sociale instelling onderdak vindt is nu eigendom van Casade. Eerder was de huur al opgezegd door voormalig eigenaar de gemeente. Een motie ‘vreemd aan de dag ‘was volgens de gehele oppositie nodig om het onheil van een dakloze voedselbank te voorkomen. Marike Schouten (D66) deed het woord namens de Ouderenpartij, haar partij en het CDA.. Wethouder van Boxtel luisterde mee en heeft al een aantal inspanningen gedaan om het ‘kwaad’ dat de voedselbank boven het hoofd hangt te voorkomen. De toezeggingen waren zo duidelijk en hoopgevend dat na een korte schorsing de motie van tafel ging . ‘Er komt een oplossing hoe dan ook’ zegde de wethouder toe.

Er is een nieuwe griffier. Toon Cornelissen die een aantal maanden de honneurs in Dongen ( ‘zonne goeie hebben wij nog nooit gehad’)waarnam als interim kreeg mooie woorden en een ruiker. Eric Dammingh is benoemd als nieuwe griffier voor de Dongense raad en legde de gelofte van trouw af.

Het tweede gedeelte van de opiniërende raadsvergadering na de schorsing – het gedeelte van vrijdag 22 januari 2021 – is nu ook te zien in de liveopname. De rondvraag is niet kunnen worden besproken wegens het vroegtijdig eindigen van de service van een bedrijf die de notulen van de gemeenteraad verzorgd en archiveert. In overleg met de raadsleden is die nu schriftelijk. Deze krant zal op een later moment daarvan nog verslag doen.

Piet Eelants (hoofdredacteur)

reacties worden later zichtbaarKabinet en gemeenten werken aan structurele oplossing voor tekorten in de jeugdzorg

ALGEMEEN Posted on vr, december 18, 2020 16:25:39

Besluitvorming is aan het nieuwe kabinet

VNG en Rijk gaan met aanbieders, professionals en cliënten in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen

Dongen is een van de gemeenten die tekorten heeft die grotendeels te wijten zijn aan meeruitgaven voor de jeugdzorg. Daar gaat het rijk iets aan doen. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende periode in gesprek over betere jeugdzorg voor kinderen die het nodig hebben en een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg. Zij doen dit naar aanleiding van onderzoek, dat laat zien dat gemeenten in 2019 1,6 à 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat gemeenten met name vanaf 2017 flink meer uitgeven. Het is de vraag of het kostenniveau op termijn houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien. De gesprekken gaan over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken. Dit is een gezamenlijke opgave van Rijk en gemeenten.

Fors hogere uitgaven

AEF heeft in 2020 in opdracht van het Rijk en de VNG een onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor wat betreft de jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Hieruit blijkt dat gemeenten 1,6 – 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg in 2019 dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvangen. In de jaren 2019 tot en met 2022 ontvangen gemeenten tijdelijk extra middelen, € 420 miljoen in 2019, en € 300 miljoen jaarlijks in 2020, 2021 en 2022.

Jeugdhulp steeds langer, meer kinderen in zorg

Met name vanaf 2017 stijgen de uitgaven van gemeenten jaar op jaar flink. In 2015 en 2016 waren het budget en de uitgaven nog in evenwicht. Oorzaken voor deze toename zijn dat kinderen steeds langer jeugdhulp ontvangen, waardoor het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt in totaal toeneemt, en dat de gemiddelde prijs per cliënt omhoog is gegaan. Het aantal kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel is in de periode 2015 – 2019 afgenomen. Het onderzoek van AEF heeft nog geen inzicht geboden in de oorzaken van de langere duur van de jeugdhulp en de hogere gemiddelde prijs. Uit het onderzoek blijkt dat investeren in preventie niet leidt tot minder kosten in de Jeugdwet. Wel kan het zo zijn dat er betere hulp wordt gegeven en er besparingen zijn op andere terreinen, maar dat is niet verder onderzocht.

Mogelijke besparingen en verbeteringen

In het onderzoek is ook gekeken naar een aantal maatregelen die gemeenten kunnen nemen om de Jeugdwet doelmatiger en doeltreffender uit te voeren. Vijf van de onderzochte maatregelen leiden daadwerkelijk tot een mogelijke besparing van in totaal € 190 tot € 240 miljoen per jaar. AEF constateert dat het onderzoek aanleiding geeft tot een discussie over het beoogde voorzieningenniveau van de Jeugdwet. De conclusies van het onderzoek bieden handvatten voor het uitwerken van extra maatregelen. Aan het Rijk wordt geadviseerd om op onderdelen de uitgangspunten van de Jeugdwet te heroverwegen en samen met gemeenten een fundamentele discussie te voeren over het gewenste voorzieningenniveau. Ook wordt gemeenten geadviseerd de belemmeringen voor uitstroom te onderzoeken en daarop te sturen en het beleid aan te scherpen op basis van inzichten uit het onderzoek.

Naast financiële middelen ook maatregelen

De fundamentele vraag ligt voor op welke manier zorg voor jeugd op een passend niveau kan worden gehouden met voldoende budget en er tegelijkertijd grip komt op de uitgaven. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van Rijk en gemeenten, zowel als het gaat om mogelijke aanpassingen in de Jeugdwet als in de uitvoering daarvan door gemeenten. Rijk en VNG gaan deze fundamentele discussie voeren. De gesprekken tussen Rijk en VNG zullen gaan over een structurele oplossing in termen van benodigd budget en aanpassing in het stelsel vanaf 2022 om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken. Eind februari zullen, tussentijds, de contouren van mogelijke scenario’s van middelen en maatregelen worden besproken. De gesprekken zullen tijdig worden afgerond, zodanig dat de opbrengsten inbreng zijn voor de kabinetsformatie. De bestuurlijke weging dient als zwaarwegende inbreng voor het nieuwe kabinet. Als Rijk en VNG er samen niet uitkomen, wordt gezamenlijk een commissie van wijzen benoemd om met een arbitrage advies te komen. Besluitvorming is aan het nieuwe kabinet.

Bron : Rijksoverheid en eigen nieuwsgaringVolgende »