Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Eensgezindheid in de raad Dongen laat ook van zich horen in Den Haag

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, October 04, 2019 10:28:10

Dongen, 4 oktober, 2019. De raad is het er over eens en zelfs burgemeester Marina Starmans, die als voorzitter van de raad geen stemrecht geniet, stak op verzoek van André Vonk ( CDA) bij de stemming bijna haar hand omhoog. Een moment van vanzelfsprekende eenheid in de raad bij een unaniem aangenomen motie ‘vreemd aan de dag’. De motie wil het Rijk wakker schudden. Den Haag moet over de brug komen met meer geld voor onder andere naar de gemeente toegeschoven zaken en taken. Het water staat veel gemeenten tot aan de kin en soms tot de lippen. Veel gemeenten moeten drastisch bezuinigen en Dongen is daar geen uitzondering op. In Dongen is de motie ingediend op initiatief van het CDA en gesteund door alle fracties. De ‘actiemotie’ is de zuidelijke regio geïnitieerd door de gemeenteraad van het Brabantse Asten op 25 september en later ook unaniem aangenomen in Hilvarenbeek en andere Nederlandse gemeenten. Den Haag een echte brandbrief in de bus. Vooral de uit de pan geschoten kosten voor de jeugdzorg zijn bijna niet meer op te brengen. Dongen maakt zich zorgen. Diverse op stapel staande projecten moeten worden versoberd of misschien wel wegbezuinigd.

Het Rijk hanteert een systeem waarbij gemeenten financiële middelen ontvangen die strak in verhouding staan met de kosten en baten van de diverse ministeries. Het principe heet ‘Samen de trap op , samen de trap af ‘. Wordt in Den Haag de noodzaak gezien voor bezuinigingen op de ministeries, dalen ook de inkomsten van de gemeenten ; is er genoeg geld dan stijgen de bijdragen aan de gemeenten. De nu ook in Dongen aangenomen motie wijst De Haag op het in 2018 afgesproken Interbestuurlijk Programma. Daarin wordt geregeld dat gemeenten meer geld zullen ontvangen voor de vele extra taken die ze dienen te regelen. De motie noemt onder andere de schuldenproblematiek, de jeugdzorg en de invoering van de Omgevingswet. De motie wil dat de verhoudingen tussen de Rijksbijdragen en de opgedragen noodzakelijke uitgaven van de gemeenten weer rechtgetrokken wordt en in overeenstemming wordt gebracht met de in 2018 gemaakte afspraken.Beleidsplan schuldhulpverlening in Dongen eerste grote politieke kluif voor wethouder Lepolder

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, September 06, 2019 11:14:54

D66 heeft nog veel wensen

Beleidsplan schuldhulpverlening in Dongen eerste grote politieke kluif voor wethouder Lepolder

De eerste opiniërende raadsvergadering na het zomerreces kenmerkte zich als een ‘zin in’ gebeuren. De politiek had heel wat vragen opgespaard tijdens de lange vakantieperiode die niet enkel tijdens de rondvraag werden afgevuurd. Gaandeweg merkte de aanhoorders op de tribune dat de tongriem weer los was. Vooral wethouder Petra Lepolder bleek een druk avondje voor de boeg te hebben. De wittebroodsweken voor deze nieuwe bestuurder blijken nu duidelijk tot het verleden te behoren. Ze ontpopte zich voor sommigen als een opvallende politieke aanwinst voor het dorp. De eerste beleidsnota betreffende schuldhulpverlening waarvoor zij in het college tekende,was opvallend uitdagend geschreven en bleek heel veel ruimte te geven voor interpretatie en uitnodigend voor divers politiek geluid. Politiek op een hoog niveau blijkt ook in Dongen mogelijk.

Vooral D66 maakte gebruik van de gegeven ruimte tot discussie. De partij vindt dat de nota hier en daar voorbij gaat aan verplichte wettelijke onderdelen inzake schuldhulpverlening. Ook vindt D66 dat sommige groepen in de samenleving worden uitgesloten van adequate hulp zoals de ZZP -er. Uitsluiten mag niet, van de wet niet en vindt ook het CDA en de ouderenpartij. Wethouder Lepolder kon uitleggen dat er niemand buiten de boot gaat vallen en wees er bijvoorbeeld op dat een ZZP -er zowel private als zakelijke schulden kan hebben. Daar moet volgens haar onderscheid op gemaakt worden. Lepolder pareerde zo alle vragen van met name de oppositie en wees daarbij op de vele mogelijkheden die de nota biedt voor een eigen aanpak van de problematiek. De coalitiepartijen waren vrij positief over het beleidsplan, waarbij het liberale gedachtegoed van de VVD ook plaatselijk geldt dat zelfredzaamheid onderdeel zou moeten zijn bij het zoeken naar oplossingen inzake de problematiek van schulden bij inwonenden. De nota kan naar de besluitvormende raadsvergadering met een minder zware hypotheek door de uitspraak van wethouder Lepolder dat in de uitvoering van de nota veel van de gemaakte opmerkingen van met name D66 worden meegenomen. Dat neemt niet weg dat de D66 vooralsnog voornemens blijft een amendement in te dienen om de nota op hun politieke wensen punten te wijzigen.

Het aan de raad aangeboden beleidsplan : Klik of tikNext »