Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Weinig hoop voor Pukkemuk op gemeentegarantie voor giga uitbreiding

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on vr, november 19, 2021 09:02

De Ouderenpartij, D66, CDA en PvdA vonden het nodig om in een extra raadsvergadering het college te bevragen over hun houding tegenover recreatieboerderij Pukkemuk. Dongen, in casu aangevoerd door wethouder Jansen, is namelijk tot op heden niet van plan een gemeentegarantie af te geven aan eigenaar Huub van Leijsen om een opvallend grote uitbreiding van de recreatieboerderij van minstens negen miljoen euro te kunnen financieren. De Dongense VVD en de VPD stelden al eerder schriftelijke vragen over dit onderwerp en twijfelen nog steeds of de garantiestelling van de gemeente een goed plan is. De neiging om er tegen te zijn is wezenlijk. Doorslaggevend is hier de mogelijke financiële risico’s die Dongen loopt, mocht de lening die Pukkemuk bij de provincie aangaat,onverhoopt niet meer opgebracht kan worden gedurende een looptijd van 10 jaren. D66 zegt op dit moment duidelijk nee. Deze vergadering was uitgeschreven door de voorzitter op verzoek van drie fracties op grond van artikel 17, tweede lid van de Gemeentewet. Dit regelt dat, als een vijfde deel van het aantal raadsleden verzoekt om een vergadering, deze inderdaad wordt uitgeschreven. Het was dus geen interpellatiedebat volgens het reglement van orde. In de praktijk kan deze zowel opiniërend zijn als besluitvormend. Dat laatste is de status als een motie wordt ingediend. Zover kwam het niet. De PvdA die om een korte schorsing vroeg kreeg het wel gedaan om het onderwerp op de volgende reguliere agenda van de raad te zetten om er nog eens rustig over na te denken, wat wijsheid is in dezen. De rest van de raad stemde daar zichtbaar graag mee in om waarschijnlijk dezelfde reden. De raad bleek het eens te zijn over het belang van het bedrijf als sociale werkgever voor mensen die op achterstand van de arbeidsmarkt staan. Maar als vanavond het op stemmen aan zou zijn gekomen zou de hoop van van Leijsen tot nul zijn gereduceerd.

Eerder in tijd heeft van Leijsen voor financiering al aangeklopt bij de Waterschapsbank en de provincie. De provincie ziet naar verluid wel ruimte, maar eerst na de nog nodige politieke beraadslagingen mogelijkheden voor financiering van twee derde van de totale investeringen. De Waterschapsbank toont zich bereid om de overgebleven 3 miljoen te lenen aan de ambitieuze Dongenaar, maar wil daar wel een gemeentegarantie van de gemeente Dongen bij zien. Dongen wil daar vooralsnog niet aan voldoen. Wethouder René Jansen was ook vanavond duidelijk : Het komt er op neer dat hij vindt dat een bedrijf zijn eigen boontjes moet kunnen doppen en geld kan lenen op de kapitaalmarkt. Hij noemde het bedrijf weliswaar belangrijk voor Dongen , maar zag niet het publieke belang in het totaalplaatje. Ook herhaalde hij het verhaal van precedentwerking. Uit de schriftelijke antwoorden kwam het idee al van hem van een ‘ toeristische crowdfunding ‘ te berde; dat zou hier uitkomst kunnen bieden, maar van Leijsen zou dat dan weer niet zien zitten. Met deze feiten leek het in de raad als een voldongen feit, een gelopen race en werd de discussie gesloten. Een lichtpuntje voor Pukkemuk : het onderwerp blijft nog even op de vergaderrol staanAnalyse / verslag besluitvormende raadsvergadering van 21 oktober 2021

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on vr, oktober 22, 2021 12:41

De nog geen drie kwartier durende besluitvormende raadsvergadering kenmerkte zich door drie ferme discussies. Een daarvan was naar aanleiding van een met maar liefst twee amendementen gepasseerde behandeling van het raadsvoorstel over het nieuwe water- en rioleringsplan in de gemeente. D66 en de Volkspartij Dongen speelde hierbij een hoofdrol. Een door de voorzitter toegestane discussie tussen Joeri de Jong en Frits Klijs over de aanpak van de met name klimatologische aspecten en de geoormerkte gelden die daartoe ter beschikking staan was hier en daar fel ,maar inhoudsvol. Minder opvallend was de traditionele stemverhouding bij het stemmen over de amendementen. De raad verdeelde zich in twee kampen :coalitie (samen met PvdA) en oppositie. Duidelijk werden hier ook de verschillen die er zijn tussen een zuiver lokale partij en een ook landelijk georiënteerde politieke beweging.

De raadsbreed aangenomen motie over het raadsvoorstel Doorontwikkeling Sociaal Beleid waarin de raad het college verzoekt de wat nu wordt genoemd ‘Klantreis’ in kaart te brengen inclusief het dorpsteam en onder andere het principe te volgen van ‘één huishouden één plan één regisseur’ ( zoals omschreven staat in de motie), kon niet verhinderen dat D66 uiteindelijk niet kon instemmen met het raadsvoorstel. Het college neemt het stuk opnieuw in beraad en komt daarop terug. Zoals ook in de vorige opiniërende vergadering bleek hier de woordkeuze en de uitleg ervan veel tijd in beslag te nemen en te zorgen voor onduidelijkheid.

De Cammeleur dan. Soms vraagt een simpel antwoord om meer duiding en slinger je daarmee een nuttige discussie aan. PvdA- fractieleider Martin Montens kent dat fenomeen als geen ander in de raad. Wethouder Jansen had daar schijnbaar niet helemaal op gerekend en moest daarom voor een gedeelte terugkomen op hetgeen hij voor de vuist weg eerder vertelde over een ‘voorzichtige’ wending ’ten goede’ in de zaak Cammeleur. De wethouder zag een positief lichtpuntje aan de horizon en dan meer bepaald bij de houding van ‘de partners’ inzake de samenwerking binnen het gebouw en de door de raad verlangde aanpassingen in de organisatie, die dan weer moeten leiden tot kostenbesparing en een betere samenwerking van de vier partners die de basis er van vormen.

Montens verwonderde zich over de uitspraken en de voorgestelde ontwikkelingen. Hij wilde weten of partner DonckHuys dan ook opgeschoven is in de gewenste richting. Wethouder Jansen die eigenlijk bezig was de vragen van Perry Wens te beantwoorden, belandde daarmee in een discussie waarin ook D66-er Joeri de Jong zich mengde. Wens was het die vond dat de kwestie Cammeleur allemaal wel erg lang duurt en drong er op aan om wat meer vaart te brengen in de gang van zaken rond de Cammeleur, die moeten leiden tot de gewenste oplossingen , conform de wens van de raad.

De wethouder zei hard aan oplossingen te werken , maar gaf toe dat Partner DonckHuys meer tijd wenst te steken om de gevolgen van een ‘scheiding der machten’ in de organisatie te overzien.Fractievoorzitter Denise Kunst van de Volkspartij Dongen sprak haar verstouwen uit in de pogingen van de wethouder om tot een vergelijk te komen in de zaak. Wethouder Jansen heeft zelf geen haast . Hij is optimistisch over de meer gunstige reacties van de partners op dit moment. Hij is niet bereid om de zaak op de spits te drijven en vroeg derhalve de raad om meer tijd. Hij beloofde de raad begin november een voortgangsstuk te sturen.Volgende »