Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Staatssecretaris Blokhuis neemt voortouw in verlichting bij de jeugdzorg nog voor de installatie van nieuw kabinet

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on do, juni 03, 2021 16:41:54

Wethouder Petra Lepolder : Ik ben heel blij dat de signalen over de tekorten die gemeenten moeten opvangen voor de uitvoering van de jeugdwet nu serieus zijn genomen en er een mooi bedrag is toegezegd…” zie ook verder.

Er komt water onder de boeg voor de Nederlandse gemeenten. Ze kunnen spoedig een groot deel meer besteden aan de jeugdzorg en misschien zelfs eventuele achterstanden inhalen.Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Tegelijk moeten gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het is van tweeën een dus. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben bovenstaande met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.Staatssecretaris Blokhuis: “Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder grote druk.

DONGEN, Pix4Profs / Jan Stads. Op de voorgrond wethouder Petra Lepolder

(…) “ Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig. Ondanks dat een nieuw kabinet daarover zal besluiten moeten we, Rijk en gemeenten, ook nu al doen wat nodig is. Daarom nemen gemeenten en Rijk ook nu al maatregelen en voorbereidingen om de uitgaven te beperken. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.”

De Dongense situatie

Meer geld is nodig, maar bijvoorbeeld ook maatregelen nemen om kleine slimme bedrijfjes te onderzoeken op hun doen en laten en die als paddenstoelen uit de grond op rijzen. Er zijn er bij die worden gezien en benoemd als ‘Zorgcowboys’. Zij verdienen tonnen aan de soms maar matig geleverde zorg. Dit soort bedrijfjes zorgt er dus voor de zorg duurder te maken dan nodig is . De Dongense wethouder Petra Lepolder , die voor jeugdzorg verantwoordelijk is in ons dorp is daar al volop mee bezig , mede geïnitieerd door haar eigen ( Dongense ) VVD. Ook fraude op andere gebieden gaan effectiever bestreden worden. In de deze week uitgegeven kadernota kondigt het college al een nieuwe inkoopstrategie aan. Dat wordt een samenwerkingsbeleid van de gemeenten die vallen onder het bestuursorgaan ‘Hart van Brabant’. Voor de jeugdzorg is het de bedoeling dat de samenwerking per 1 januari 2022 van start gaat. De wethouder verwacht dat ook deze maatregel geld gaat opleveren en invloed zal hebben op de begroting van 2022.

Wethouder Petra Lepolder reageerde positief op het nieuws uit Den Haag “Ik ben heel blij dat de signalen over de tekorten die gemeenten moeten opvangen voor de uitvoering van de jeugdwet nu serieus zijn genomen en er een mooi bedrag is toegezegd. Uiteraard beseffen wij ook dat alleen geld, al geeft het veel gemeenten een welkome adempauze, niet de enige oplossing is. Lokaal en regionaal zijn al veel sporen opgepakt om de jeugdzorg toekomstig bestendig te maken. Dat wil zeggen goede en snelle zorg voor de kinderen die dit hard nodig hebben, maar tegelijkertijd het terugdringen van het hoge aantal jeugdigen die nu jeugdzorg ontvangen. Dit wil niet zeggen dat er niet voor deze kinderen gezorgd wordt, maar daar zijn ook andere spelers voor aanzet. Oftewel in goed Nederlands, it takes a village to raise a child. In Dongen gaan we in volle vaart verder met de nieuwe regionale inkoop, de inkoop voorliggende voorzieningen en de doorontwikkeling van een dorpsteam. En we blijven goed in gesprek met de belangrijke spelers binnen de jeugdzorg zoals huisartsen, scholen, zorgaanbieders, aanbieders van voorliggende voorzieningen en uiteraard de ouders.”

Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een meer doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel, ook op de lange termijn, beter en houdbaar te maken. De uitgaven aan de jeugdzorg moeten beheersbaar zijn, er moet effectieve zorg beschikbaar zijn voor kinderen die dat nodig hebben en gemeenten moeten hun taken goed kunnen uitvoeren. Dat is een grote gezamenlijke opgave. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng.

Hervormingsagenda

Gezien de urgentie van het onderwerp wordt, vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet, nu al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Het Rijk en de VNG committeren zich eraan om gezamenlijk te komen tot een hervormingsagenda, waarin afspraken worden gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. Dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders. Ook ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd.

Piet Eelants / RijksoverheidDefinitieve uitslagen Kamerverkiezingen Dongen 2021

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on do, maart 18, 2021 21:32:33

VOORKEURSTEMMEN VOOR LEIJTEN EN OMTZIGT

*Dongen schuift flink op naar rechts

*Linkse partijen likken de wonden

door Piet Eelants

Dongen schuift net als de rest van Nederland op naar rechts. Het linkse motorblok waar Dongen eens met de SP en PvdA voorop in de rij stond, heeft wederom een flinke deuk opgelopen. De oorzaak van deze trend in politiek denken is voer voor politieke commentators. In diverse kringen wordt als een van de mogelijke redenen van de ommezwaai ‘het opschuiven van rechtse partijen naar het midden’ ( soms fors) van het traditionele liberalisme. De ommezwaai is al wat langer zichtbaar en vond eerder al bij de vorige tweede Kamerverkiezingen haar start.Vooral de SP moest dit keer  in Dongen steken laten vallen ( -4,7).Deze partij is door een politiek debacle sinds 2011 al niet meer vertegenwoordigd in de raad. De PvdA herstelde iets deze keer (+0,4). De VVD, die  ook in 2017 een forse winst binnenhaalde, haalde ook dit jaar in ons dorp de hoogste cijfers en D66 is de tweede grootste partij. De ook in de gemeenteraad van Dongen zittende landelijke partij CDA leverde dit keer 3,1% in. Groen- Links, die  nu niet in de raad vertegenwoordigd is, leed na de SP het grootste verlies in Dongen (-3,4). Dat is toevallig het winstpercentage voor D66. Opvallend in Dongen is ook dat de PVV, op uiterst recht is ingehaald door FvD en nieuwkomer JA21.Alle ‘kleintjes’ kregen wat stemmen waarvan (ook) nieuwkomer Volt ( 1.1%)   het meest profiteerde.

Saillant detail bij deze verkiezingen is wel dat veel gemeenten melden dat Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) die veel deden om de misstanden rond de kinderopvangaffaire openbaar te maken en aan de kaak stelden , veel voorkeurstemmen kregen. Hun partijen werden er niet voor beloond. In Dongen kreeg de nummer 1 van de SP-lijst Lilian Marijnissen 920 stemmen en Renske Leijten 213 voorkeurstemmen. Ook Pieter Omtzigt van het CDA kreeg in verhouding met Wobke Hoekstra die de CDA-lijst aanvoerde, veel voorkeurstemmen. Hoekstra kreeg in dongen 922 kiezers achter zich en Omtzigt 504.Op geen van de andere lijsten waren de verschillen zo groot. De opkomst in Dongen was wat lager dan bij de vorige tweede Kamerverkiezingen in 2017.

  • Totaal aantal kiesgerechtigden: 20776
  • Opkomstpercentage: 78,16% 
  • Totaal aantal geldige stemmen: 16240
  • Totaal aantal ongeldige stemmen: 25
  • Blanco stemmen: 24

Stemmen per partij

Lijst Partij Stemmen
1 VVD 4757
2 PVV 1881
3 CDA 1669
4 D66 2436
5 GroenLinks 558
6 SP 1184
7 PvdA 859
8 ChristenUnie 219
9 Partij voor de Dieren 448
10 50 PLUS  219
11 SGP 48
12 DENK 294
13 Forum voor Democratie 650
14 BIJ1 24
15 JA21 359
16 Code Oranje 65
17 VOLT 184
18 NIDA 9
19 Piratenpartij 42
20 LP 7
21 JONG 29
22 Splinter 41
23 Boeren Burger Beweging 159
24 NL Beter 25
25 Lijst Henk Krol 18
26 Oprecht 14
27 Jezus Leeft 5
29 U-Buntu Connected Front 0
30 Lijst 30 (Blanco) 18
31 Partij van de Eenheid 1
32 De Feest Partij 18


Volgende »