Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Tot op het bot verdeelde raad geeft groen licht voor programmabegroting 2020 -2023

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, November 15, 2019 11:10:27

Dongense begroting vandaag naar de provincie

Dongen, 15 november 2019. “Het is soms huilen met de pet op…” liet een inwoner van Dongen zich ontvallen. Hij zat tot goed half twaalf op de publieke tribune. Op dat moment ging de kogel door de kerk : De programmabegroting 2020 -2023 kreeg groen licht . Debet daaraan is het coalitieblok in de raad. De gehele oppositie had zoveel moeite met de inhoud en de politieke keuzen dat ze met stemverklaring tegen stemden. Vijf moties , zeven amendementen , een sterk verdeelde raad, het in Dongen geheel traditioneel ontbreken van dualisme en een volle publieke tribune. Zie hier een aantal ingrediënten tijdens de behandeling van de programmabegrotingsvergadering 2020 in ons dorp na de schorsing van een week geleden. De toen bedachte pogingen tot aanpassen of beïnvloeding van de manier en hoeveel beschikbaar geld de komende jaren kan worden verdeeld kwamen nu op tafel in de vorm van moties en amendementen. Geen ingewikkelde beschouwingen over economische belangrijke onderwerpen maar bijna geheel toegespitst op zaken rondom het sociaal domein. Op zich een verademing ,maar ook tekenend voor de samenstelling van de raad. De sfeer werd gezet door Martin Montens (PvdA) “Geen fijne begroting , het is een lastige ; we krijgen geen van allen onze zin”. Daarmee startte de vergadering. Ook opvallend was de slotzin en wens die werd gegund aan Denise Kunst- van Suylenkom van de Volkspartij Dongen: “ ….wij willen uitgestoken handen over en weer ..”.

De begroting is aangenomen en kan vandaag naar de provincie en Dongen moet er mee leven. Het betekend een forse aderlating voor de portemonnee ; niet enkel voor de Dongenaar maar ook voor bedrijven en winkels, rekening houdend met veel (buiten)gemeentelijke verhogingen. CDA-er André Vonk ziet de bui al hangen: “Ook Casade zal de verhoging van de OZB verwerken in de huren”. In een amendement pleitte het CDA de post ‘dekkingsmiddelen en overhead ‘ in te zetten voor verlaging van de OZB in plaats van de nu voorgestelde verhoging. De Partij van de Arbeid stelde daarbij dat Vonk een beetje voor Fred Kaps speelde en vroeg zich bij monde van Martin Montens af waar het CDA het geld daarvoor gaat vinden. “De stelpost ( € 754.000) waar het CDA op wijst, is technisch al uitgegeven “. Wethouder Jansen kwam later met de verklaring dat dat geld is ingezet als algemeen dekkingsmiddel “om het ontstane tekort af te dekken “.

Ook deze discussie is vergelijkbaar met alle voorstellen en tegenvoorstellen die de raad over en weer voerden. Er was ruimte voor discussie en eenieder toonde de nodige goede wil .Soms werd een motie sympathiek genoemd, maar werd niet met een stem gehonoreerd . Een voorbeeld was een motie van de oppositie om de jaarlijkse uitgifte van een cadeaubon aan mantelzorgers te continueren. Bij de behandeling ervan werd de PvdA flink aangepakt. Het CDA twijfelde zelfs aan het sociale karakter van de Sociaal Democraten . Het was ook hier woordvoerder Montens die het standpunt van zijn partij grondig en fel verdedigde. Hij wees op de motie van de PvdA waarin de mantelzorgers zelfs een keuze wordt aangeboden : een mantelzorgfeest, een cadeaubon of een activiteit naar keuze. Die motie werd later wel aangenomen.

Het college reageerde kort en zakelijk op de resultaten van de discussie en ontraadde vooral moties en amendementen die het door hen gewenste evenwicht in de begroting zouden kunnen beïnvloeden. Voor het eerst kwam de pas en tijdelijk aangetreden wethouder Maarten Pieters in beeld. Hij legde uit dat een toezegging pas een toezegging is als het ook als zodanig wordt bedoeld. Daardoor wordt meteen duidelijk dat er altijd een ‘maar’ kan zijn en het benodigde geld ter beschikking is . Ook een realiteit. Wethouder René Jansen verdedigde het collegebeleid met een uitleg waarom dat Dongen wel moet bezuinigen : “we houden geen euro over “. Hij sprak de wens uit om volgend jaar weer voor ‘sinterklaas ‘te kunnen mogen spelen. Waardoor de uitlatingen van Pieters en Jansen nog wat glimlachjes rond de mond opleverden in een vooral treurniswekkende begrotingsvergadering.

VOOR :

PvdA , Dongense VVD, Volkspartij Dongen

TEGEN :

D66, CDA, Ouderenpartij DongenBegrotingsdebat wordt beheerst door Jeugdzorg en waarderingscadeaubon voor mantelzorgers

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, November 08, 2019 12:29:59

Dongen, 8 november 2019. In Den Haag is beweging op het vlak van Jeugdzorg . Vandaag kwamen de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming met een brief naar de tweede kamer over de jeugdzorg. Het is geen toeval dat die brief vandaag naar de leden van de tweede kamer gaat; de brief van de ministers is verstuurt naar aanleiding van een gezamenlijk rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid. Zij doen aanbevelingen hoe het beter kan door onder andere méér gemeentelijke samenwerking dat weer leidt tot lagere kosten voor de gemeenten. De ministers erkennen hierbij ook dat de bezuinigingen waarmee de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten gepaard ging in 2015 niet goed hebben gewerkt. Een gedeeltelijke decentralisatie zit er dik in.Dit nieuwste nieuws en de gevolgen daarvan speelde (nog) geen rol in de raad tijdens de ‘algemene beschouwingen ‘ en de behandeling van de Dongense begroting voor de komende drie jaar. Voor de raad en college misschien een opsteker voor de afsluitende vergadering volgende week, van dit verplichte jaarlijkse agendapunt. De jeugdzorg en de stijging in kosten daarvan , is een van de oorzaken van de in de begroting aangekondigde ombuigingen in ons dorp. Toch was dit feit niet de rode draad waarover de discussie in de raadzaal plaats vond. Het CDA was het , die er voor zorgde dat de discussie zich ging toespitsten op het volgens die partij ,behalve de kosten voor de jeugdzorg te veel uitgeven door het college voor andere projecten.Er kunnen ook nog niet tot raadsstuk verheven items uitgesteld worden . Volgens fractievoorzitter Eenennaam zijn er , als het onderwerp jeugdzorg uit de begroting wordt gehaald nog steeds tekorten.

Er ontstond hierover een verwarrende discussie tussen Pieter Brooijmans (Dongense VVD) en Annemarie van Eenennaam (CDA) over de vraag wat de andere oorzaken van de tekorten dan wel waren. Ook na de toezegging van de CDA voorvrouw om een lijstje te overhandigen aan de hele raad met daar in ook cijfermatige uitleg ,was niet voldoende duidelijk voor de VVD .

Ook het voorgenomen afschaffen van de waarderingscadeaubon voor de vele mantelzorgers in Dongen en het mogelijke intrekken van geldelijke steun voor ‘buurtbemiddeling’ waren onderwerp van een levendige discussie. Of dat laatste onderwerp door de woorden van een inspreker een extra impuls kreeg , mede door het bijna ‘hartverscheurende karakter’ ervan is de vraag , maar zowat de hele raad schrok er wel van welke gevolgen een stopzetten wegens gebrek aan financiële middelen van bijvoorbeeld hulp bij burenruzies kan sorteren. Het standpunt van de Volkspartij Dongen dat geen bezwaar heeft tegen het intrekken van de bonnen raakte wel het hart van fractievoorzitter Denise Kunst-van Suylekom die overigens wel graag wil weten waar er nog geld te halen valt.Next »