Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN HET DEMOCRATISCH PODIUM

EIGEN BERICHTGEVING DP Posted on Fri, November 03, 2017 10:33:48

Behandeling programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN HET DEMOCRATISCH PODIUM


Begroting 2018 gemeente Dongen

De ons nu voorliggende begroting, is de eerste begroting in de nieuwe stijl. De stijl waarbij de begroting specifiek wordt ingedeeld op basis van de 5 pijlers zoals genoemd in de toekomstvisie.Het college van B&W is van mening dat de gemeente Dongen er goed voor staat!Voor het Democratisch Podium is dit een kwalificatie met een zware lading.Volgens het college van B&W kan de gemeente Dongen 2018 en de andere komende jaren met vertrouwen tegemoetzien! Nogmaals, voor ons een straffe uitspraak, maar is dit nu eigenlijk wel zo?

De cijfers die er nu liggen zijn inderdaad beter dan 4 jaar geleden, maar is dit op het conto van de huidige coalitie, c.q. college van B&W toe te schrijven? Wij zijn van mening dat dit niet zo is!De rekenrente is inmiddels drastisch verlaagt en de economie is uiteindelijk behoorlijk aangetrokken. Al Kijkende naar de toekomst zijn en blijven er nog steeds veel risico’s voor de gemeente Dongen.


Ik noem u er een aantal:

1. De energieproblematiek in de Beljaart

(Welke risico’s loopt de gemeente Dongen daar nu inmiddels? Is de positie inmiddels niet zo geworden dat de gemeente niet meer terug kan? Wat gaat dit nu nog meer kosten?)

2. De Cammeleur

( is het ter beschikking gestelde budget wel voldoende? Zijn de opbrengsten van de verkoop van de panden die als kostendragers fungeren wel voldoende?

Inmiddels moeten wij ook al vernemen dat de exploitatie van de Cammeleur (en geen MFA zoals op blz. 76) inmiddels al € 30.000, = duurder wordt dan verwacht)

3. Mogelijke verplaatsing van VV Dongen

(Dit zou budgettair neutraal gaan, toch vernemen wij een risico voor de gemeente Dongen van €600.000,- waar is dat uit opgebouwd?) (pagina 76)

4. De N629
(samen kansen pakken is de titel van het huidige coalitieakkoord, dat deden we unaniem hier in de gemeenteraad voor de bundeling Zuid, plotsklaps als een duveltje uit het doosje moest het toch bundeling Noord worden) Wij zijn benieuwd naar het Provinciaal inpassingsplan (PIP) in maart 2018!

5. Huishoudelijke hulp onder de WMO

(omdat het zo lang duurde en er veel fouten werden gemaakt, zijn er inmiddels al veel mensen afgehaakt, terwijl ze het voor de zelfredzaamheid heel hard nodig hebben.)

6. Kan de transitie jeugdzorg wel budgetneutraal?

(We hebben er op dit moment als gemeente nog maar weinig zicht en invloed op)

Verder wil ik meegeven dat wij geen voldoende zicht hebben op hoeveel de nieuwe ambtelijke organisatie gaat kosten. Hoe gaat de nieuwe ambtelijke organisatie eruitzien? Ik weet dat het antwoord zal luiden dat di uitvoering is, maar dan blijft het belangrijk voor de gemeenteraad om te weten of het ambtelijk apparaat in staat is of wordt, om de dingen die in de begroting(en) staan ook goed uit te voeren.

Zoals al vele malen eerder hier in de gemeenteraad door het Democratisch Podium aangegeven is er steeds meer sprake van uitholling van het budgetrecht. Het budgetrecht wat juist bij de gemeenteraad ligt om de kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te kunnen oefenen.Ook de nu weer voorliggende begroting voldoet volgens het Democratisch Podium niet aan het budgetrecht van de gemeente. Ik noem u een bijvoorbeeld:De subsidieverordening; De gemeenteraad stelt louter het geconsolideerde plafond vast en het college kan schuiven waar men wil zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken.Het democratisch Podium vindt dit een zeer slechte zaak.Ik neem u ook even mee; de Eagle Shelter heeft inmiddels al voor 2 jaar subsidie toegezegd gekregen, terwijl wij als gemeenteraad nog in afwachting zijn op een evaluatie!

Verder vindt het democratisch Podium het jammer dat de bestuurlijke vernieuwing, waar meerdere partijen inmiddels ook de mond van vol hebben, zo slecht uit de verf komt:

Weinig tot geen debat in de raad,

Weinig taakbesef bij de gemeenteraad,

Veel delegeren naar college

Hopelijk wordt dit de volgende periode beter. We zijn inmiddels toch de weg ingeslagen naar een modern en slagvaardig bestuur? Wij hopen wel dat de slogan “In Dongen doen we dingen samen” beter wordt niet ingevuld bij maken van beleid en niet louter een mooie kreet voor in de media is.Wel zijn wij als Democratisch Podium blij dat er lokaal en regionaal er stevig wordt ingezet op aanpak van zware criminaliteit en ondermijning en er goed wordt samengewerkt met politie, het openbaar ministerie en Hart van Brabant.V. Zoals afgesproken in deze gemeenteraad, moeten wij bij de begrotingsbehandeling ook de grote en strategische projecten van de gemeente Dongen vaststellen. Ik hoop dat dit punt bij de besluitvorming wordt meegenomen en wij er ook onderling nog onze mening daarover kunnen vormen.

Voor zover onze inbreng in deze begrotingsvergadering.

Martin Montens

Democratisch PodiumVoetbal Politiseert in Dongen

EIGEN BERICHTGEVING DP Posted on Thu, June 22, 2017 11:07:41

Voetbal Politiseert in Dongen

Het is jammer dat de sportaccommodaties in Dongen niet allemaal geprivatiseerd zijn. Het grote voordeel hiervan is dat clubs niet meer afhankelijk zijn van welke gemeentelijke subsidie c.q. ondersteuning dan ook. Zij zijn daarmee volledig self-supporting en hebben dus de vrijheid om hun eigen beleid te voeren. Een verzelfstandigde vereniging zoals VV Dongen is uitsluitend verantwoordelijk voor de opstallen terwijl de velden voor rekening van de gemeente zijn.

In Dongen zijn het de voetbalclubs die nog steeds een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente hebben. In de Sportnota 2013-2016 valt te lezen dat voetbalclubs die nog niet verzelfstandigd zijn, deze status al in 2014 hadden moeten bereiken. Verder stond er privatisering op de rol voor de reeds verzelfstandigde clubs, uiterlijk in 2016. Dit is nog steeds niet gerealiseerd.

Een groot voordeel van privatisering is dat je als sportvereniging niet meer onderhevig bent aan politieke grillen en grollen en volledig verantwoordelijk bent voor de eigen accommodatie. Dat vraagt ondernemerschap maar creëert voor een vereniging beleidsrust en zekerheid voor de toekomst.

Het heeft er alle schijn van dat het uitstellen van de privatisering te maken heeft met de verplaatsing naar een nieuwe locatie. Aangezien we in dit geval met een verzelfstandigde vereniging te maken hebben, betekent een verplaatsing naar een nieuwe locatie op eigen initiatief en met instemming van de gemeente, dat er flink geïnvesteerd moeten worden door de gemeente.

Bij dit soort investeringen speelt de gemeenteraad een zeer belangrijke rol, zij bepaalt uiteindelijk de financiële speelruimte. In het huidige proces van de nieuwe locatie is de gemeenteraad buitenspel gezet. Het lijkt erop dat er politieke winst geboekt moet worden door VV Dongen koste wat kost op een nieuwe locatie te krijgen.

Politieke bemoeienis met sport zou zo maar scheve gezichten kunnen veroorzaken. Ogenschijnlijk is er een politiek een-tweetje gespeeld tussen de vereniging en de wethouder over een nieuwe locatie. Het is nog maar de vraag of de door VV Dongen beoogde locatie overeenstemt met de wens van het college. De gemeenteraad, die uiteindelijk het besluit moet nemen, is voorlopig nog niet aan de bal!

Martin Montens , fractievoorzitter Democratisch Podium DongenNext »