Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Prestigeproject

EIGEN BERICHTGEVING DP Posted on wo, december 04, 2019 23:02


Bij Raadsvoorstel 15-30;” Voorstel tot het voteren van een krediet van € 9 miljoen voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA)”, was een risicoanalyse bijgesloten. We hebben het dan over 18 juni 2015, de dag dat in een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering het prestigeproject -de MFA- (de nieuwe Cammeleur) door de raad gedrukt moest worden.


Haast
Waarom die haast? Blijkbaar was het de bedoeling dat het gebouw gerealiseerd moest worden in de bestuursperiode 2014-2018, zodat het tegen de verkiezingen van 2018 klaar zou zijn om er dan mooie sier mee te kunnen maken. Een passende en blijvende herinnering bij het afscheid van de twee verantwoordelijke wethouders.


Marktkansen en risico’s niet onderzocht
Alles moest in een hoog tempo, zeker om die planning te halen. Ook konden we destijds in het ondernemingsplan lezen dat de marktkansen en de risico’s met betrekking tot de concurrentie nog even niet onderzocht waren. Om die reden werd er toen geen financiële taakstelling opgenomen voor Stichting Donckhuys.


Aannames
Naar verwachting zouden de financiële voordelen van de samenwerking niet direct in het eerste jaar gehaald worden. Citaat: “Op verschillende gebieden gaat het om een investering die in de jaren erna moet worden terugverdiend”. Er werd duidelijk gewerkt met aannames die gebaseerd waren op de ervaring van Stichting Donckhuys !


Opschorten besluitvorming
Het Democratisch Podium heeft de raad toen voorgesteld om de besluitvorming op te schorten en het college te verzoeken met een uitgebreidere financiële onderbouwing te komen en de financiën in een breder perspectief te bekijken. De coalitie van toen; Volkspartij, VVD en PvdA had hier geen oren naar en had duidelijk haast dus stemde voor.


Oplossing
Diezelfde coalitie mag zich nu, een jaar na de opening, gaan buigen over een oplossing om de problemen betreffende de exploitatie van de Cammeleur op te lossen. Het werken met aannames en verwachtingen om dit prestigeproject er door te krijgen wreekt zich nu. Stichting Donckhuys staat het water aan de lippen!

Structurele tekorten
Al in de tijd dat de huidige wethouder van financiën voorzitter was van Stichting Donckhuys waren er al structurele tekorten. Vreemd dat dan voor een exploitatiebegroting wordt afgegaan op de aannames en ervaring van juist die stichting.

Hoofd op het hakblok
Met de huidige onverwachte taakstellende bezuiniging, van € 100.000 tot € 150.000 legt de wethouder financiën en voormalig voorzitter van Stichting Donckhuys de stichting nu met het hoofd op het hakblok! Bewust?

Tegenvallend exploitatieresultaat?
Om die vraag te beantwoorden gaan we even terug naar het begin van dit artikel, naar de daar genoemde risicoanalyse. Hierin stond te lezen: “Als een van de partners in ontwerpfase, de bouwfase of de exploitatiefase zou afhaken als gevolg van tegenvallend exploitatieresultaat de impact groot zou zijn”. Opportunistisch werd de kans daarop toen klein geacht. Er waren met de partners immers meerjarige afspraken opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Maar als het toch zou gebeuren, zo stond in de risicoanalyse, dan zou een nieuwe partner gezocht moeten worden!

Nieuwe partner
Het Democratisch Podium vraagt zich nu af: Is wethouder Jansen al op zoek naar een nieuwe partner? Wordt er al nagedacht over een overeenkomst tussen de gemeente en een nieuwe partner? Is er misschien zelfs al een kandidaat partner die ervaring heeft met zaalverhuur, horeca en de gemeente Dongen? Wij zijn benieuwd?


Marijn van Harmelen
Democratisch podium : beslist duidelijkBehandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN HET DEMOCRATISCH PODIUM

EIGEN BERICHTGEVING DP Posted on vr, november 03, 2017 10:33

Behandeling programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN HET DEMOCRATISCH PODIUM


Begroting 2018 gemeente Dongen

De ons nu voorliggende begroting, is de eerste begroting in de nieuwe stijl. De stijl waarbij de begroting specifiek wordt ingedeeld op basis van de 5 pijlers zoals genoemd in de toekomstvisie.Het college van B&W is van mening dat de gemeente Dongen er goed voor staat!Voor het Democratisch Podium is dit een kwalificatie met een zware lading.Volgens het college van B&W kan de gemeente Dongen 2018 en de andere komende jaren met vertrouwen tegemoetzien! Nogmaals, voor ons een straffe uitspraak, maar is dit nu eigenlijk wel zo?

De cijfers die er nu liggen zijn inderdaad beter dan 4 jaar geleden, maar is dit op het conto van de huidige coalitie, c.q. college van B&W toe te schrijven? Wij zijn van mening dat dit niet zo is!De rekenrente is inmiddels drastisch verlaagt en de economie is uiteindelijk behoorlijk aangetrokken. Al Kijkende naar de toekomst zijn en blijven er nog steeds veel risico’s voor de gemeente Dongen.


Ik noem u er een aantal:

1. De energieproblematiek in de Beljaart

(Welke risico’s loopt de gemeente Dongen daar nu inmiddels? Is de positie inmiddels niet zo geworden dat de gemeente niet meer terug kan? Wat gaat dit nu nog meer kosten?)

2. De Cammeleur

( is het ter beschikking gestelde budget wel voldoende? Zijn de opbrengsten van de verkoop van de panden die als kostendragers fungeren wel voldoende?

Inmiddels moeten wij ook al vernemen dat de exploitatie van de Cammeleur (en geen MFA zoals op blz. 76) inmiddels al € 30.000, = duurder wordt dan verwacht)

3. Mogelijke verplaatsing van VV Dongen

(Dit zou budgettair neutraal gaan, toch vernemen wij een risico voor de gemeente Dongen van €600.000,- waar is dat uit opgebouwd?) (pagina 76)

4. De N629
(samen kansen pakken is de titel van het huidige coalitieakkoord, dat deden we unaniem hier in de gemeenteraad voor de bundeling Zuid, plotsklaps als een duveltje uit het doosje moest het toch bundeling Noord worden) Wij zijn benieuwd naar het Provinciaal inpassingsplan (PIP) in maart 2018!

5. Huishoudelijke hulp onder de WMO

(omdat het zo lang duurde en er veel fouten werden gemaakt, zijn er inmiddels al veel mensen afgehaakt, terwijl ze het voor de zelfredzaamheid heel hard nodig hebben.)

6. Kan de transitie jeugdzorg wel budgetneutraal?

(We hebben er op dit moment als gemeente nog maar weinig zicht en invloed op)

Verder wil ik meegeven dat wij geen voldoende zicht hebben op hoeveel de nieuwe ambtelijke organisatie gaat kosten. Hoe gaat de nieuwe ambtelijke organisatie eruitzien? Ik weet dat het antwoord zal luiden dat di uitvoering is, maar dan blijft het belangrijk voor de gemeenteraad om te weten of het ambtelijk apparaat in staat is of wordt, om de dingen die in de begroting(en) staan ook goed uit te voeren.

Zoals al vele malen eerder hier in de gemeenteraad door het Democratisch Podium aangegeven is er steeds meer sprake van uitholling van het budgetrecht. Het budgetrecht wat juist bij de gemeenteraad ligt om de kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te kunnen oefenen.Ook de nu weer voorliggende begroting voldoet volgens het Democratisch Podium niet aan het budgetrecht van de gemeente. Ik noem u een bijvoorbeeld:De subsidieverordening; De gemeenteraad stelt louter het geconsolideerde plafond vast en het college kan schuiven waar men wil zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken.Het democratisch Podium vindt dit een zeer slechte zaak.Ik neem u ook even mee; de Eagle Shelter heeft inmiddels al voor 2 jaar subsidie toegezegd gekregen, terwijl wij als gemeenteraad nog in afwachting zijn op een evaluatie!

Verder vindt het democratisch Podium het jammer dat de bestuurlijke vernieuwing, waar meerdere partijen inmiddels ook de mond van vol hebben, zo slecht uit de verf komt:

Weinig tot geen debat in de raad,

Weinig taakbesef bij de gemeenteraad,

Veel delegeren naar college

Hopelijk wordt dit de volgende periode beter. We zijn inmiddels toch de weg ingeslagen naar een modern en slagvaardig bestuur? Wij hopen wel dat de slogan “In Dongen doen we dingen samen” beter wordt niet ingevuld bij maken van beleid en niet louter een mooie kreet voor in de media is.Wel zijn wij als Democratisch Podium blij dat er lokaal en regionaal er stevig wordt ingezet op aanpak van zware criminaliteit en ondermijning en er goed wordt samengewerkt met politie, het openbaar ministerie en Hart van Brabant.V. Zoals afgesproken in deze gemeenteraad, moeten wij bij de begrotingsbehandeling ook de grote en strategische projecten van de gemeente Dongen vaststellen. Ik hoop dat dit punt bij de besluitvorming wordt meegenomen en wij er ook onderling nog onze mening daarover kunnen vormen.

Voor zover onze inbreng in deze begrotingsvergadering.

Martin Montens

Democratisch PodiumVolgende »