Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Besluitvormende raadsvergadering 30 september 2021

VERSLAGEN Posted on vr, oktober 01, 2021 12:29

Analyse

Niet de Partij van de Arbeid had de grootste ideologische inbreng bij de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 30 september als het ging over de sociaalst mogelijke woningverdeling in de toekomstige nieuwste Dongense wijk ‘Noorderlaan’. Toch was dat een van redenen voor (oud) wethouder van Boxtel om onlangs op te stappen en haar partij – gewild of ongewild – in de ‘oppositie’ te laten belanden. De ouderenpartij met aan het echte roer Jan Kennekens trok al eerder fel van leer tegen de, naar de volgens hem ‘onjuiste ‘ verdeling bij de bouw in goedkoop, midden en duur rond de molen. Ook deze donderdag , toen het om ‘menens’ ging. Sommigen hoorde een verre echo van een partij die al lang niet meer in de raad vertegenwoordigd is. Er moest een besluit worden genomen en de vrijheid blijheid maakte plaatst voor ernst en politiek verstandig handelen op weg naar de aankomende verkiezingen. Een gemiste kans voor de sociaal democraten die de handen toch meer vrij hebben zou je zeggen. Soms zou je je ideologische stem wat meer kunnen laten horen daar waar het kan en moet. Een gemiste kans voor de driemansfractie van de PvdA die bij deze gelegenheid duidelijk haar voorman mistte en Dijck er echt alleen voor stond. Heel de politiek mist overigens een glazen bol bij onderwerpen als deze. De woningmarkt is in heel het land overspannen en flink ziek en in een te korte tijd de problematiek in deze sector op lossen is een gotspe. De toekomst en het aanzien van de Noorderlaan is daarmee ook nog steeds onzeker.

Duidelijk werd wel de scheidslijn die er is op dit gebied is tussen de Dongense VVD en het CDA versus de PvdA, ouderenpartij en vooral D66. Een merkwaardige waarneming gezien ook de huidige realiteit tussen oppositie en coalitie.

Wethouder Petra Lepolder moest alles uit de kast trekken om de raad het gevoel te geven dat de race nog niet gelopen is. Ze paaide met name de Ouderenpartij Dongen die altijd al pleitte voor een woning(wensen)onderzoek dat er uiteindelijk toch kwam. Lepolder was het ook die de in het oorspronkelijke raadsvoorstel, de aantallen in de klasse te bouwen woningen door haar ambtenaren had laten ‘verduidelijken’ in de ‘opinieweergave’, maar niet had laten veranderen. De raad ging na een, door de voorzitter schoorvoetend toegestane schorsing unaniem akkoord zonder aannemen van een stevig amendement van de Ouderenpartij. Het werd ingetrokken. De Dongense VVD zag haar inspanningen wel bekroond.

De reeds aangehaalde echo uit tijden die voorlopig niet meer terugkomen, werd ook waargenomen bij de behandeling van het raadsvoorstel over de ophanden zijnde veranderingen aan de Hoge Ham. Scapino danst daarin waarschijnlijk haar zwanenmeer en de buurt moet ondanks het betoog van Kennekens dat er duidelijk iets verkeerd is gegaan met gelopen procedures, een flinke slikbeweging maken. D66 wil liever enkel woningen. Maar de plannen zien er wat anders uit.

Het vragenhalfuurtje dat vooraf ging aan deze vierde(!) vergadering van september maakte voor de Dongense Cinemaclub duidelijk dat er geen subsidie komt in die zin en ook geen bijdrage volgt in andere zin voor het aanschaffen van professionelere apparatuur om de goedlopende culturele activiteiten voor en door Dongenaren te stimuleren. De ouderenpartij kreeg eindelijk antwoord op vragen over het nog lopende bodemonderzoek die nóg een toelichtend antwoord behoeven en spelen op het terrein van TUF. D66 ziet in dit verband de ‘puinberg’ nog niet slinken daar, die is nodig om het terrein te verharden als Ecco uiteindelijk daar gaat bouwen. En dat hangt weer samen met dat bodem-onderzoek.

De liveweergave van de vergadering die je ( ook) kunt zien in deze krant is qua stijl niet veranderd, wel is het weer mogelijk voor mens en pers plaatst te nemen ín de vergaderzaal waar de publieke tribune hopelijk weer grondig is ontsmet. Ook de raadsleden zitten weer naast elkaar en op hun oorspronkelijke zetel van vóór de ergste coronatijden. Hoop doet leven.

Piet EelantsMotie van afkeuring wethouder van Boxtel haalt het niet

MOTIE AFGEWEZEN, VERSLAGEN Posted on vr, september 17, 2021 10:41

Een motie van afkeuring ingediend door door D66 en gesteund door CDA en Ouderenpartij Dongen haalde het donderdag 16 september niet in de besluitvormende vergadering in de Dongense raad. In de vergadering werd slechts een onderwerp besproken, namelijk de uitwerking kadernota normering schuldquote van de gemeente Dongen in de komende jaren. Deze krant komt in een separaat artikel uitgebreid terug met een lijst van aangenomen besluiten waar de raad hun prioriteiten heeft gesteld. Het raadsvoorstel om de schuldenlast van Dongen onder de 130% te houden werd overigens aangenomen.De motie van afkeuring betrof de rol van wethouder van Boxtel in de kwestie van de huisvesting van het onderwijs in de gemeente en de volgens de indieners onvolledige informatie die de raad kreeg. Ook haar ‘onvolledige regie’ in dezen werd haar kwalijk genomen.

Schorsing

De discussie over de ‘scholenkwestie ‘ liep in de opiniërende raadsvergadering van 8 juli al hoog op in de raadszaal. Wethouder Eline van Boxtel van onderwijs kwam toen al in zwaar weer. Net als op 16 september kreeg ze toen al heel wat verwijten op haar bestuurlijk bordje. Zo zou ze volgens vooral de oppositiepartijen, met D66 voorop, de raad onvoldoende en te laat hebben geïnformeerd. Hierdoor ontstonden er volgens D66 , CDA en Ouderpartij Dongen gaten in de informatiestroom waardoor de raad zich onvoldoende kon voorbereiden om tot besluiten te komen. De wethouder trok haar boetekleed aan en kwam prompt de week erop met een grote hoeveelheid feiten en info. Er bleef tot aan de besluitvormende vergadering van juli echter een dreigende sfeer hangen en het leek er eerder even op dat zelfs de vertrouwenskwestie aan de orde zou komen. Woorden van die strekking werden toen geuit door raadslid Jan Kennekens van de ouderenpartij en waren het product van het overleg tussen CDA, D66 en de ouderenpartij tijdens de schorsing toen. Ook de ingehouden kritiek van de coalitiepartijen was in juli en waarschijnlijk geplaagd door het verlangen naar het reces en wat politieke rust, al opvallend. Het duidelijke sorry van de wethouder leek voor het reces nog voldoende maar wel onder voorwaarden dat er in september een tijdspad klaar zou liggen en een soort van actieplan waarin duidelijk zou worden aangegeven wat de oplossingsgerichte mogelijkheden zijn in de kwestie van de scholenhuisvesting. Onderhuids bleef er ontevredenheid bij de oppositie die gisteren tot een climax ontaarde in de vorm van een heuse motie van afkeuring.

Eerder op de avond besloot de raad al en op verzoek van fractievoorzitter Elise Kunst van de Volkspartij Dongen tot een tot twee maal toe verlengde schorsing. Pas later bleek dat de oppositie de schorsing gebruikte om een motie van afkeuring voor te bereiden. De discussie over al dan niet vervangen van de gymzaal Otterdonk en de niet bevredigende voorgestelde oplossing daarvoor was voor met name de Ouderpartij Dongen en D66 over de top. Ook de Volkspartij Dongen had het er duidelijk moeilijk mee. Over de motie van afkeuring werd hoofdelijk gestemd. Tevoren had fractievoorzitter Kunst van de VPD nog verklaard dat de leden van haar fractie zelf konden kiezen voor of tegen de motie te stemmen. Ze stemden allen overigens tegen. Dit kan als opvallend worden beschouwd en misschien een teken dat een coalitiepartij een wethouder niet wil laten ‘vallen’. De stemverhouding was uiteindelijk zo dat de oppositie voor en de coalitiepartijen tegen waren. Na een schorsing en in een stemverklaring noemde Pieter Brooymans van de Dongense VVD de motie ‘ongepast’Volgende »