Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Treurigstemmend jaarverslag voor Dongen biedt toch enig perspectief

Uncategorised, VERSLAGEN Posted on vr, juni 05, 2020 14:04:59

.

Reactie van wethouder René Jansen:

,,Dit jaarverslag laat zien dat we op tijd zijn begonnen met ingrijpen. Vorig jaar hebben we gekozen voor een aantal stevige ombuigingen. Als we dat toen niet hadden gedaan, dan hadden we nu een nadelig jaarresultaat gehad van € 3,2 miljoen of meer. Nu is dat met 80% teruggebracht, tot een nadelig resultaat van € 619.000. Zonder de extra tegenvallers van APPA en Sociaal Domein, waren we zelfs dichtbij de 0-lijn geëindigd. En dat zonder dat Dongen op slot is gegooid. Kijk naar de positieve ontwikkelingen in de openbare ruimte en tal van voorzieningen in Dongen. Hoe tegenvallers worden opgevangen, met creativiteit en meedenken, dat is een compliment voor de gemeentelijke organisatie en de Dongense samenleving. Samen zetten we onze schouders onder de Dongense samenleving, college, raad, medewerkers, inwoners. Juist nu in deze periode van corona moeten we het samen doen, dan komen we het verst.’’

Het is treurig gesteld met de financiën van de gemeente Dongen. Dat was en is geen publiek geheim. Hoezeer Dongen ook heeft geprobeerd met ombuigingen en gepaste maatregelen het tij te keren ; een echte juichstemming bij het presenteren van het jaarverslag aan pers en raad is niet te bespeuren. Sommigen vragen zich af of Dongen nu in de gevarenzone zit. Er is een significant gevoelig negatief resultaat in de boeken geschreven. De jaarrekening 2019 geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2019 van afgerond € 9,1 miljoen (2018: € 12,4 miljoen) en een gerealiseerd resultaat over 2019 van € 619.000 negatief (2018 1.438.000 negatief) Volgens wethouder Jansen van financiën liep het pakket aan ombuigingen en maatregelen langs meerdere sporen. In een verklaring zegt het college dat er is gekeken naar slimmere en efficiëntere manieren om gemeentelijke taken uit te voeren. Er is samenwerking gezocht met andere gemeenten en er is gekeken of processen anders in te richten. Er is ook actief naar alternatieve financieringsmogelijkheden uitgekeken. Daarnaast is beoordeeld of taken Wettelijk of niet-Wettelijk zijn: moeten versus wenselijk. Voor een aantal niet- wettelijke taken is gekozen voor afbouw of stopzetting van deze taken zoals het stopzetten van het sportgala en andere evenementen. Er is dus veel geschaafd aan het welzijn van de Dongenaren zonder daarin de wettelijk verplichte taken uit het oog te verliezen. Dankzij de vele vrijwilligers en organisaties die traditionele wortels hebben in het dorp, zouden zonder gemeentelijke subsidie, maar wel traditioneel door het Dongense zakenleven gesponsorde evenementen doorgang gevonden hebben als de corona – crisis niet had plaats gevonden. Indien bij ontwikkelingen de volledige last rust zou rusten op de schouders van de gemeente, zijn en waren de meeste ontwikkelingen (financieel) niet houdbaar en haalbaar gebleken.

Verklaring van het resultaat

Dongen worstelt zoals zoveel gemeenten met een feitelijke toename van de Wmo-doelgroep met als gevolg stijgende kosten. De invoering van het project automaatje leidt dan weer tot lagere kosten voor de gemeente, maar heft de stijging van de toestroom niet op. Steeds meer Dongenaren maken gebruik van de sociale voorzieningen. Vooral de aantallen en dientengevolge de kosten op het gebied van de Wmo en jeugdzorg springt ook in Dongen in het oog. Het college zegt hierover dat het aantal gebruikers op dit terrein bijna niet beïnvloedbaar is. Deze uitkeringen en kosten komen op het bordje van de gemeente. De bijdrage die het Rijk presteert te doen zijn zeker niet dekkend. Hoewel het rijk een algemene uitkering stort, is de conclusie gerechtvaardigd dat de rijksuitkering de kosten bij lange na niet dekt. In december 2019 hebben gemeenten een herberekening voor de pensioenvoorziening voor wethouders ontvangen. Dongen moet een bedrag van € 451.000 toevoegen aan deze voorziening. Dit bedrag moet worden verwerkt in de jaarstukken over 2019.

meevallers en lichtpuntjes

Een lichtpuntje is dan weer dat fasering van projecten voordeel oplevert op de kapitaallasten van € 198.000. Het college noemt hierbij het nog niet opstarten van de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in ‘s Gravenmoer en het uitstellen van de aanschaf van een kolkenzuiger. Daarnaast is de uitvoering van het centrumplan slimmer uitbesteed wat heeft geleid tot lagere kosten. Voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen geldt een meevaller van € 217.000. Dit voordeel wordt verklaard door aanbestedingsvoordelen, uitstel van onderhoud en verkoop van gemeentelijk vastgoed waarmee onderhoudsgelden vrij zijn gevallen. Het maatregelenpakket laat voor 2019 duidelijke resultaten zien. Een flink aantal van de maatregelen kent een structurele doorwerking naar 2020. De effecten daarvan worden gedurende het jaar 2020 gemonitord en in de Berap’s inzichtelijk gemaakt. De kosten binnen het sociaal domein blijven een continu punt van zorg. Het college stemt in met het jaarverslag 2019 van de gemeente Dongen en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college neemt kennis van het goedkeurende accountantsverslag. De gemeenteraad stelt in haar vergadering van 2 juli as. deze jaarrekening vast

Bijlage : Concept jaarverslag 2019 gemeente Dongen.

TOELICHTING OP JAARREKENING 2019 DONGEN

Er werden in 2020 twee informatiebijeenkomsten rondom de planning en control cyclus aangekondigd. In deze eerste bijeenkomst informeert de gemeente Dongen u over de planning en control cyclus in de gemeente Dongen, de instrumenten die hier onderdeel van uitmaken (waaronder de kadernota) en de rol van de raad hierin. Ook licht Dongen de stand van zaken van de ombuigingen deelt Dongen de leereffecten uit het jaarrekeningproces en het rondje langs de fracties dat door Wethouder Jansen is gemaakt m.b.t. de (door)ontwikkeling van de planning en control cyclus en instrumenten.

De kadernota 2021 is op 5 juni naar raad verzonden. De opiniërende behandeling hiervan staat, evenals de jaarrekening 2019, gepland voor 18 juni en de besluitvormende behandeling op 2 juli 2020

..Rolf Vullings stopt als wethouder: ‘Ik volg mijn hart’

VERSLAGEN Posted on do, maart 21, 2019 10:17:14

Rolf Vullings (VVD) heeft besloten om per direct te stoppen als wethouder van de gemeente Dongen. Hij heeft vandaag een ontslagbrief gestuurd aan de raad. ,,Deze keuze doet veel pijn. Maar het is een besluit dat ik moet nemen. Ik volg mijn hart.”

Na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest in de wereld van woningcorporaties en vastgoed, maakte Vullings vorig jaar de overstap naar de politiek. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad, werd hij op 17 mei 2018 door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder, met in zijn portefeuille onder meer Wmo, jeugdzorg, participatie-, arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid. Vullings was al geruime tijd steunfractielid van de VVD, maar had nooit eerder zitting in de gemeenteraad.

foto: Jan Stads ( Pix4Profs)

Ambitie

,,Met veel ambitie en veel enthousiasme ben ik aan de slag gegaan”, aldus Rolf Vullings. ,,In een totaal nieuwe functie, met een portefeuille op een geheel ander terrein dan vastgoed en wonen. Als geboren, getogen en maatschappelijk betrokken Dongenaar zag ik er een grote uitdaging in om me als bestuurder in te gaan zetten voor de Dongense samenleving.”

Balans opgemaakt

Na bijna een jaar heeft hij de balans opgemaakt. ,,De laatste tijd heb ik veel nagedacht. Er ligt een grote opdracht in het sociaal domein. Dongen heeft óók de komende drie jaar een wethouder nodig die er vol voor gaat. Iets in mij blijft tegen mij zeggen dat ik graag terug wil naar de wereld van het vastgoed. Ik moet eerlijk zijn. Naar de inwoners. Naar het gemeentebestuur. Naar mijn gezin en ook naar mijzelf toe. Het best op mijn plaats ben ik dáár waar ik vandaan kom. Dan ben ik persoonlijk ook het gelukkigst. Daarom heb ik besloten, dat ik mijn hart ga volgen. De komende maanden ga ik me oriënteren hoe ik daar het best invulling aan kan geven. De eerste stap is dat ik nu stop als wethouder, ook al doet dat veel pijn”, aldus Vullings.


Reactie college

Namens het college reageert burgemeester Marina Starmans. ,,We begrijpen die pijn. Maar we kunnen niet anders dan begrip en respect hebben. Het is een persoonlijke afweging. Wij bedanken Rolf Vullings voor zijn inzet. Het is een fijne vent om mee te werken. We hopen dat hij snel een goede nieuwe stap kan zetten.”

Tijdelijke oplossing

Tot het college beschikt over een nieuwe wethouder namens de VVD, worden de openliggende taken verdeeld. Burgemeester Marina Starmans neemt economische zaken op zich. Wethouder René Jansen (Volkspartij Dongen) ontfermt zich over het sociaal domein. Wethouder Bea van Beers (PvdA) gaat aan de slag met verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumenten.

Reactie Dongense VVD

Pieter Brooijmans namens de fractie van de Dongense VVD: ,,Het besluit dat Rolf heeft genomen om te stoppen als wethouder vinden wij erg jammer. Het is niet het scenario dat we voor ogen hadden. Wij hebben respect voor het feit dat Rolf zijn hart volgt. Er is moed voor nodig om tot zo’n besluit te komen. De functie van wethouder is zwaar omdat we de komende tijd voor fikse opgaven staan. Daar moet je als mens vanuit bezieling vorm en inhoud aan kunnen geven. De Dongense VVD gaat op zoek naar een nieuwe wethouder die aan dit profiel voldoet. Wij hopen dat Rolf snel de ruimte voelt om zichzelf te oriënteren op een nieuwe baan die past bij zijn passie: wonen”.

Reactie coalitiepartijen

,,De Volkspartij Dongen heeft Rolf Vullings leren kennen als een enthousiaste en betrokken wethouder. Zijn keuze om zijn hart te volgen respecteren we natuurlijk en we wensen hem succes met zijn nieuwe loopbaan”, aldus Denise Kunst, fractievoorzitter Volkspartij Dongen.

Eline van Boxtel-Pullens, fractievoorzitter PvdA: ,,Wat dapper dat Rolf Vullings dit besluit heeft genomen. De PvdA gunt hem een mooie nieuwe stap. We leerden Rolf afgelopen jaar kennen als een enthousiaste wethouder en danken hem voor de prettige samenwerking.”


VVD-netwerk

De pers is gelijk met de leden van de raad vandaag in de raadszaal bijgepraat over het plotselinge vertrek van Rolf Vullings als wethouder. De heer Vullings zei daarbij het een moeilijke beslissing te hebben gevonden om tot het besluit van aftreden te komen. “Toch heb ik voor mijn hart ,geluk en gezin gekozen”. Weinig woorden maken daarmee een hoop duidelijk. Namens het college sprak burgemeester Marina Starmans uit dat het fijn werken was met de heer Vullings die zich tot aan de laatste dag vol heeft ingezet om de belangen van de gemeente Dongen en haar inwoners te behartigen. Namens de VVD fractievoorzitter Pieter Brooijmans werd Vullings bedankt voor de inzet die getoond is tijdens zijn jaar als wethouder in Dongen. Brooijmans gaat op zoek naar een goede vervanger en kan daarvoor putten uit het grote VVD-netwerk. Rolf Vullings gaat volgens burgemeester Starmans gebruik maken van de wettelijk vastgestelde wachtgeldregeling. Het recht op de uitkering bestaat ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of ontslag van bijvoorbeeld wethouder of burgemeester, tenzij hij / zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De omstandigheden – of het nu gaat om vrijwillig of gedwongen aftreden, een politiek conflict, langdurige ziekte of bijvoorbeeld het opzeggen van vertrouwen – doen niet ter zake.Volgende »