Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

INGEZONDEN BRIEF

INGEZONDEN MEDEDELING Posted on do, februari 13, 2020 10:08:14

In de decembermaand ontving ik van onze burgermoeder een prachtig cadeau. De Dongense machthebber verleende mij een gunst door mij, bij gratie Gods, journalistieke onafhankelijkheid te schenken. Als een echte liberale voorvechtster van het vrije woord heeft Starmans vóór mij en bíj mij de beklemmende ketenen gebroken. De VVD’er heeft mij daarmee uit de ‘grot der monddoodheid’ gehaald. Het duurde twee maanden voordat mijn ogen aan het licht gewend waren maar nu kan ik eindelijk zien! Voor het eerst in mijn leven zie ik de wereld zoals het daadwerkelijk aan mij verschijnt. Waar ik eerst terughoudend, omfloerst en bevreesd schreef, voel ik sindsdien geen intrinsieke remmingen meer. Nu durf ik eindelijk mijn eigen mening en mijn waarheidsvisie te ventileren. Hiervoor ben ik Marina zeer erkentelijk. Ik wil haar daarom bedanken voor dit prachtige geschenk. Ik neem haar gift met beide handen aan. Ik zal het voorzichtig uitpakken. Ik zal het hartstochtelijk koesteren. Ik zal het beschermen met mijn leven door voort te gaan met schrijven. Ik zal haar niet teleurstellen. Want het puntje van mijn pen, is het scherpste wapen dat ik ken. Dit burgemeestergeschenk is echter te groot en te zwaarbeladen om bij het Weekblad Dongen te vervullen. Daarom is dit mijn allerlaatste pennenvrucht voor dit huis-aan-huisblad. Ik benut de geschonken gelegenheid door een eigen online platform te starten.
Noodgedwongen
Twee jaar geleden kreeg ik van het Weekblad Dongen de mogelijkheid en vrijheid om de lokale politiek te volgen en daarvan verslag te leggen. Doel was om de lege publieke tribune van de raadszaal naar de talrijke Dongense keukentafels te brengen. Welke beeldbepalende beslissingen maken zij daar vóór ons en ván ons geld? In eerste instantie waren mijn artikelen slechts weergaven van bezochte raadsvergaderingen, vertalingen van goed-nieuws-persberichten en geregisseerde persgesprekken met het college van B&W. Na enkele weken begon bij mij de verbazing en verwondering de overhand te krijgen. Meerdermalen schrok ik van de slechte keuzes van het college, de totale afwezigheid van een dualistische houding bij coalitiepartijen VPD, VVD en PvdA en de belabberde communicatie vanuit het gemeentehuis richting haar burgers.

Noodgedwongen ontstond daarom mijn column “Politiek Commentaar”. Ik streefde er met mijn analyses naar de lokale politiek toegankelijk, begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de burgers van de gemeente Dongen. Op deze manier konden zij zelf participeren, hun eigen mening vormen en weloverwogen politieke beslissingen nemen. Zo zorgde ik er hopelijk voor dat het gemeentebestuur en volksvertegenwoordiging niet ongehinderd konden doen wat ze graag ongezien zouden willen doen.


Waarheid
TUF, VVD-wachtgeldwethouder Vullings, bouwfouten bij IKC Dongen-Vaart en De Cammeleur, energietransitie, broederhuis Glorieux, 380 kV-hogespanningstracé, afvalinzameling en de PvdAbanencarrousel. Ik ben Starmans en haar zes wethouders zeer dankbaar voor het kosteloos aandragen van deze overvloedige inspiratiebronnen. Helaas was deze dankbaarheid vanuit hun kant niet evenredig wederkerig. Echter, de waarheid behoort niet toe aan onze lokale machthebbers maar is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers zijn daarom essentieel en onmisbaar in een open, transparante, democratische samenleving. Deze twee grondrechten geeft een lokale columnist normaliter de vrijheid en bescherming om zonder blad voor de mond te schrijven zonder intimidatie, chantage, censuur of willekeur van de lokale machthebbers.


Weerwoord
Mijn commentaar heeft nooit als doel gehad om onze lokale machthebbers te paaien dan wel te schofferen. Nee, mijn vrijetijdsbesteding was bedoeld om de publieke ambtsdragers scherp te houden door weerwoord te geven. Deze vaardigheid ontbreekt ten enenmale bij volksvertegenwoordigers zoals Kunst, Brooijmans en Montens. Iedere macht bestaat bij de gratie van een tegenmacht. Met deze driehoeksverhouding (gemeentebestuur, gemeenteraad en media) probeerden we, ieder met zijn eigen taak, ons gezamenlijke doel te bereiken: Dongen leefbaar houden. Nu ik twee jaar de plaatselijke politiek heb gevolgd, ben ik er van overtuigd dat er continue aandacht voor de beslissingen vanuit het gemeentehuis vereist is. In een goedwerkende democratie wordt namelijk niemand geboren omdat altijd te regeren, en niemand om altijd te gehoorzamen. Daarom ga ik geheel autonoom door met schrijven. Ik zal mijn, door de burgemeester geschonken, narrenvrijheid volledig gaan benutten. Ik bedank daarom de burgemeester, de politici, mijn collega’s maar vooral de trouwe Weekbladlezer. Het gaat u allen goed, we spreken elkaar snel!

Tjietse Broeders

UW REACTIE WORDT PAS LATER ZICHTBAAR‘de kwestie Action’

INGEZONDEN MEDEDELING Posted on do, oktober 05, 2017 19:22:46

Woord
van de redactie

Deze
krant publiceerde eerder een redactioneel artikel over deze kwestie.
Het artikel is nog online en is HIER te lezen . In het kader van ons
transparante karakter en conform onze disclaimer zullen wij ook de
update in de communicatie tussen de actievoerders in dezen en de
buurtbewoners publiceren.De redactie beschouwd op dit moment en
hierbij , bijdragen in het kader van de rubriek lezersbrieven over dit onderwerp als voldoende. Wel kan de
lezer op beide publicaties reageren.

Piet Eelants Hoofdredacteur

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijgaand
een update vanuit het comité wat deze week per mail is verstuurd
naar onze achterban en wat bij de direct omwonenden per post is
bezorgd. De aandacht binnen de gemeenteraad en B&W is in ieder
geval omhoog gegaan naar aanleiding van deze acties en ook jullie
redactionele bijdragen. De gemeente probeert nog steeds in niet mis
te verstane taal om inspraak van bewoners te vermijden. Wij zullen om
spreektijd vragen in de raadsvergadering van 12 oktober a.s. om ons
verhaal te herhalen en het signaal te versterken. Deze manier van
werken mag met het oog op toekomstige projecten in Dongen wat ons
betreft geen gewoonte worden.

Nick
Lapidaire en Paul Rok

Dongen 3 oktober 2017

Geachte bewoner en beste buurtgenoot

Na onze bewoners brief van 12 september
jl. blijken velen van u zich zorgen te maken over de komst van de
Action aan de Windmolenweg. Samen maken wij ons zorgen dat de
veiligheid en leefbaarheid van onze fijne wijk hierdoor vervelend
beïnvloed gaat worden als er geen goede afspraken tussen de partijen
worden gemaakt.

Op 20 september kregen wij van de
Gemeente Dongen slechts 30 minuten om te spreken met de wethouder
dhr. D. van Griensven en mw. C. Gorissen. Namens de omwonenden hebben
we onze zorgen geuit en vragen gesteld waarom de gemeente geen
overleg voert met ons en hoe de gemeente onze zorgen weg denkt te
nemen en weg denkt te houden. De gemeente ging hier inhoudelijk niet
op in waarna wij de gemeenteraad, de media en burgemeester en
wethouders hebben aangeschreven met de vraag om opheldering

Het op voorhand vermijden van inspraak
van omwonenden is opmerkelijk. Burgemeester en Wethouders trekken
zich weinig aan van de mening van buurtbewoners. De vergunning is
zelfs verleend terwijl de gemeente nog met ons en de gemeenteraad in
gesprek was. In de communicatie met het comité zijn uitspraken
t.a.v. tijdslijnen (wat gebeurt er wanneer) door de gemeente
vermeden.

De gemeente Dongen is van mening dat
risico’s en maatregelen tegen overlast een verantwoordelijkheid
betreft tussen Peter Kerkhof , de Lidl en de Action met de
omwonenden. Hiermee komen wij in Dongen dus waarschijnlijk in
dezelfde positie als in Bussum, Nijmegen, IJmuiden, Deventer en
Enschede (zie de bijgevoegde flyer).

De gemeente Dongen schaadt zo de
rechtspositie van inwoners. Bij overlast wordt het voor omwonenden
moeilijk om de gemeente op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

We zullen in samenspraak met onze
juridische adviseurs bezien welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er
zijn tegen deze manier van werken. Daarvoor worden aan u geen kosten
in rekening gebracht.

De kans is groot dat niet alleen bij de
Action omwonenden door de gemeente Dongen volledig worden genegeerd.

Er zijn diverse projecten die in onze
nabije omgeving spelen, denk maar aan de inrichting van de Beljaart,
de verplaatsing van VV Dongen. Op zichzelf lijken dit in de
behandeling bij de gemeente afzonderlijke projecten maar tezamen zijn
deze van beduidend grote impact op de infrastructuur, het leefgenot
en het aangezicht van deze wijk.

U kunt wat doen!

Wilt u weten wat u kunt doen lees dan
verder op de volgende pagina …

Wat kunt u doen?

1 Deel dit bericht met buurtgenoten,
spreek hierover met vrienden en familie. BLIJF ALERT! Bij de huidige
politieke besluitvorming kan elke inwoner in Dongen zoiets overkomen
als wij ons niet blijven uitspreken.

2 Meldt u aan en stuur email naar
paul@roks.nl. Uw aanmelding is belangrijk. De politiek luistert
kennelijk pas bij veel aanmeldingen.

Mocht u dat al hebben gedaan dan zullen
wij u alle informatie en documenten ook digitaal sturen.

Met vriendelijke groet,

Comité Leefbaar Zuid en West Dongen
Paul Roks Nick Lapidaire
Lage Ham 45 Dongen Lage Ham,46 GSM 0653934417
GSM 0624848595Volgende »