Het college van de gemeente Dongen heeft in de B&W-vergadering van dinsdag 28 september 2021 besloten tot een herverdeling van de portefeuilles. Dit in afwachting van actuele ontwikkelingen en de uitkomst van de besprekingen tussen de twee overgebleven coalitiepartijen Volkspartij Dongen en Dongense VVD.

Vorige week (woensdag 22 september) maakte Eline van Boxtel bekend per direct te stoppen als wethouder en stapte de PvdA uit de coalitie. Zie onderstaand overzicht voor de huidige taakverdeling:

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 2021-2022

In vetgedrukt zijn de portefeuilles vermeld die tot nader order door de twee overgebleven wethouders René Jansen (VPD) en Petra Lepolder (VVD) worden waargenomen.

Burgemeester drs. M.C. Starmans-Gelijns

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Communicatie (incl. gebiedspromotie)
 • Algemene representatie
 • Algehele beleidscoördinatie
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering (incl. i.c.t. en facilitaire zaken)
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Beeldende kunst en kunstaankopen

Wethouder I.C.H. Jansen (1e loco-burgemeester)

 • Financiën
 • Cultuur (incl. evenementenbeleid)
 • Sport
 • Omgevingswet
 • Klimaat (milieu, afval, natuur, water, energie)
 • Accommodatiebeleid
 • Leefbaarheid (incl. wijk- en dorpsraden)
 • Inwonerparticipatie
 • Recreatie en toerisme
 • Dierenwelzijn
 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie ’t Blik
 • Onderwijs en educatie
 • Jongerenbeleid
 • Centrumontwikkeling
 • Afronding energieaanpassing Beljaart
 • Project gebiedsvisie Glorieux

Wethouder P.W.A. Lepolder (2e loco-burgemeester)

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Participatie- en arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Armoedebeleid
 • Ouderenbeleid
 • Economische zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare ruimte (incl. begraafplaatsen en riolering)
 • Monumentenbeleid
 • Ruimte
 • Wonen
 • Bouwen (incl. vergunningen en toezicht)
 • Grondbeleid

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

 • Belastingsamenwerking West-Brabant: weth. I.C.H. Jansen
 • G.G.D.: weth. P.W.A. Lepolder
 • Omgevingsdienst Midden- en West Brabant: weth. I.C.H. Jansen
 • Diamantgroep: weth. P.W.A. Lepolder
 • Regionale Ambulance Voorziening: weth. P.W.A. Lepolder
 • Hart van Brabant: conform portefeuilleverdeling