College beraadt zich over ontstane situatie na vertrek van wethouder Eline van Boxtel -Pullens

Naast financiële, ook bestuurlijke kopzorgen voor college : PvdA verlaat coalitie

Dongen, 22 september 2021. In een persbericht kondigde vandaag de Partij van de Arbeid en Eline van Boxtel gezamenlijk het aftreden aan van deze laatste en het verlaten van haar partij uit de coalitie. Eline van Boxtel- Pullens werd op 1 januari 2020 in Dongen wethouder van ruimte, wonen ,bouwen , grondbeleid, onderwijs en educatie, jongerenbeleid, centrumontwikkeling en afronding energieaanpassing Beljaart Fase 2 en nam daarmee die portefeuille over van haar partijgenoot oud wethouder Bea van Beers, die na haar zwangerschapsverlof in november 2020 voor een andere baan koos. Eline van Boxtel zal vanaf vandaag ook niet als raadslid voor de PvdA verder gaan, maar vertrekt helemaal uit de politieke arena. In haar ontslagbrief zegt ze ‘zo kort als mogelijk’ gebruik te willen maken van de wettelijk geregelde wachtgeldregeling . Ze was ruim twaalf jaar actief in de Dongense politiek. Met het zelf genomen ontslag van Eline van Boxtel is het volgens burgemeester Marina Starmans aan het college te besluiten hoe het nu uitgedunde college zonder de PvdA verdergaat in Dongen. “Het is niet aan de raad of het presidium om daar beslissingen over te nemen”. Het college kan- en dat geheel volgens de letter en geest van de Gemeentewet- er voor kiezen om verder te gaan als minderheidscollege met ( Dongense) VVD en VPD en de lopende zaken tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar uitvoeren door in het college onderling de taken te verdelen. Ook het aantrekken van een ‘wethouder van buiten’ is een mogelijkheid.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs Aftreden Eline van Boxtel, persconferentie en de laatste keer uit de raadszaal.

Het college is met het vertrek van van Boxtel niet demissionair. Burgemeester Marina Starmans vindt het vertrek van van Boxtel ‘verdrietig’ , maar ziet het aftreden van haar als een persoonlijke beslissing. Zowel van de zijde van de burgemeester als van de nu oud-wethouder wordt ontkent dat de sfeer en ‘chemie’ binnen het college niet goed waren en de reden zijn voor het vertrek. Toch bleek uit antwoorden op vragen van de pers dat zowel de nu afgetreden wethouder als ook fractievoorzitter Martin Montens dat niet alle ‘linkse’ ideeën in het college tijdens de nu voor de partij gelopen rit goed vielen. Dat het in de politiek meestal een zaak van compromissen sluiten is, óók in Dongen, was tijdens het deze ochtend bijeengeroepen moment voor de lokale en regionale pers, wel duidelijk. Afscheidnemende wethouder van Boxtel zei uitdrukkelijk geen reden te zien om met ‘modder te gooien’ en volgens Montens blijft de fractie van de Partij van de Arbeid in de raad gewoon door met politiek bedrijven in een constructieve houding.

Het vertrek van Eline van Boxtel hing, zeker latent, al een tijdje in de lucht, alhoewel ze zelf zegt dat de uiteindelijke beslissing om af te treden pas afgelopen zondag is genomen. Al vóór het reces werd duidelijk dat met name de oppositie het niet eens was over de manier waarop de wethouder de regie nam in moeilijke beslissingen aangaande de toekomstige huisvesting van het onderwijs in Dongen. Ook de informatie waarom de raad vroeg om informatie ‘om een standpunt te kunnen innemen’ in deze kwestie waren niet voldoende volgens vooral de Ouderenpartij, het CDA en D66. De wethouder kreeg daarvoor in de eerste besluitvormende raadsvergadering na het reces een motie van afkeuring aan haar broek. Het was tijdens die vergadering , dat duidelijk werd dat er een verschil van mening was in het college maar zeker in de raad , met name tussen de grootste coalitiepartij de Volkspartij Dongen en de PvdA. Het verschil van inzicht lag – zo werd ook toegegeven tijdens het persmoment deze ochtend door de scheidende wethouder – in het dreigende tekort op te lossen met een betrekking tot voldoende mogelijkheden voor lichamelijke opvoeding bij het Dongens onderwijs. Wethouder Jansen ( VPD ) zou te veel de focus leggen bij sportverenigingen en de benodigde ruimte op dit gebied en daardoor steun moest ontzeggen aan de nu oud – wethouder van Boxtel. Toch kreeg wethouder van Boxtel bij de stemmig van de afkeuringsmotie de ( hoofdelijk) steun van de VPD- raadsleden die toen even werden ‘ontslaan’ van een zekere partijdiscipline

Tijdens de persbijeenkomst werden ook vragen gesteld aan fractievoorzitter Montens van de PvdA over de positie van de Partij in de raad en de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Montens herhaalde de belofte van zijn partij om constructieve politiek te ( blijven) voeren binnen de raad. De voorbereidingen naar de verkiezingen toe worden volgens Martin Montens binnen de partij pas in november gestart. Dan zal ook blijken wie de kandidaten zijn van zijn partij voor de raad. Een kandidatenlijst is nu nog niet beschikbaar. Ook het verkieningsprogramma laat op zich wachten.Wel stelt Montens zich kandidaat als raadslid en is hij bereid opnieuw lijsttrekker te worden.

Niets wijst er op dat in Dongen de duale politiek een kans krijgt, maar er kunnen zomaar andere meerderheden worden gevormd bij politiek gevoelige zaken.

Piet Eelants

PERSBERICHT PVDA EN ELINE VAN BOXTEL

Vandaag heeft wethouder Eline van Boxtel de voorzitter van de gemeenteraad laten weten dat zij met pijn in het hart heeft moeten besluiten per direct ontslag te nemen. Zij schrijft in haar brief: “Ik wil bouwen aan onze gemeente. Letterlijk op het gebied van onderwijshuisvesting en woningbouw, maar ik wil ook breed binnen mijn portefeuille de goede dingen voor onze inwoners realiseren.

Dat wil ik goed doen en dat wil ik voortvarend doen. Ik merk dat de politieke basis daarvoor op dit moment ontbreekt en er daardoor steeds vertraging optreedt. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat ik niet de kwaliteit kan leveren waar ik naar streef en waar ik voor sta in mijn werk.” De PvdA-fractie snapt het besluit, steunt Eline van Boxtel volledig en heeft besloten uit de coalitie te stappen. Fractievoorzitter Martin Montens vertelt: “Als PvdA zijn we aan deze bestuursperiode begonnen om het linkse geluid te vertegenwoordigen in het college en binnen de coalitie van de gemeente Dongen. Afgelopen tijd is gebleken dat wij vaak geïsoleerd stonden in dat geluid. Wij hebben ons altijd een trouwe coalitiegenoot getoond, maar in de afgelopen maanden ervoeren wij dat met name de grootste partij van onze gemeenteraad steeds een geluid liet horen dat volledig voorbij gaat aan de waarden waar de PvdA voor staat. Met als grootste en meest recente voorbeeld het onderwijshuisvestingsbeleid. Na jarenlange gedegen voorbereiding door onze PvdAwethouders, is net voor het punt van besluitvorming, de vorming van fysieke integrale kindcentra en daarmee dus het hele IKC-beleid vanuit de coalitie ter discussie gesteld. Eigenlijk vanuit financiële overwegingen, maar gebracht met argumenten waar wij ons plaatsvervangend voor schaamden richting het onderwijsveld in Dongen. Dat zowel beleid als processen steeds ter discussie staan, maakt dat wij het gevoel hebben niet langer te kunnen vertrouwen op gemeende steun uit de coalitie.”

Trots overheerst Bij Eline van Boxtel overheerst trots voor wat zij heeft kunnen betekenen voor de gemeente Dongen. PvdA-voorzitter Eric Hendriks deelt die trots: “Eline heeft zich bijna 12 jaar ingezet voor de politiek in Dongen. Na eerst vier jaar oppositie gevoerd te hebben, zorgde zij ervoor dat de PvdA in de coalitie kwam. Daar vormde zij als fractievoorzitter, samen met Bea van Beers als wethouder jarenlang een droomteam voor de PvdA Dongen. Na het vertrek van Bea heeft Eline het wethouderschap moeiteloos overgenomen, met al snel een grote dossierkennis en altijd bevlogen om haar beleid te verdedigen en overeind te houden, vanuit het algemeen belang voor de gemeente Dongen. De PvdA mag met een goed gevoel terugkijken op de rol die vervuld is in de coalitie gedurende de afgelopen 7,5 jaar en de kwaliteit die daardoor geleverd is voor de gemeente Dongen. Als bestuur van de PvdA Dongen staan wij achter de besluiten die onze wethouder en fractie nu genomen hebben.“

PERSOONLIJKE ONTSLAGBRIEF VAN ELINE VAN BOXTEL AAN VOORZITTER VAN DE RAAD

Dongen, 22 september 2021

Geachte voorzitter, Beste Marina,

Met pijn in het hart heb ik moeten besluiten om met deze brief mijn ontslag aan te bieden als wethouder van de gemeente Dongen. De afgelopen maanden is er binnen het college en in de gemeenteraad veelvuldig gesproken over de schuldenpositie van de gemeente Dongen en de plannen voor onderwijshuisvesting. Ik ben het gedurende deze discussies vaak oneens geweest met het college en met de gemeenteraad en tijdens overleggen ging het er dan ook regelmatig fel aan toe. Maar ik hield het doel voor ogen: zorgen dat in Dongen de geplande IKC’s gerealiseerd kunnen worden en zorgen dat het onderwijshuisvestingsbeleid niet de dupe zou worden van een discussie over de verlaging van de schuldpositie van de gemeente Dongen. Ik wil bouwen aan onze gemeente. Letterlijk op het gebied van onderwijshuisvesting en woningbouw, maar ook breed binnen mijn portefeuille heb ik de ambitie de goede dingen voor onze inwoners te realiseren.

Dat wil ik goed doen en ik wil dat voortvarend doen. Ik merk dat de politieke basis daarvoor op dit moment ontbreekt en er daardoor steeds vertraging optreedt. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat ik niet de kwaliteit kan leveren waar ik naar streef en waar ik voor sta in mijn werk. Daarom bied ik u met deze brief per direct mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente Dongen. Het is mijn intentie zo kort mogelijk gebruik te hoeven maken van mijn wachtgeldregeling. Dank voor de plezierige samenwerking en met een goed gevoel kijk ik terug op alles wat ik de afgelopen bijna 12 jaar heb kunnen betekenen als PvdA-gemeenteraadslid en wethouder voor de gemeente Dongen. Ik ben de PvdA Dongen dankbaar voor de kansen die ik kreeg.

Trots ben ik op de zaken waar ik afgelopen jaren aan heb gewerkt. De realisatie van het nieuwe Cambreur College, het traject om te komen tot IKC’s en de uitvoering van het onderwijsbeleid. De start om te komen tot een gebiedsvisie voor het gebied Glorieux. De goede contacten met de centrummanager en de acties die we samen oppakten voor de centrumondernemers. De voorbereidingen voor de realisatie van woningbouw aan Noorderlaan en Waspikse Weg. Voorzitter, ik werd wethouder in een bijzondere periode. Nog geen drie maanden na mijn start, brak nationaal en internationaal de coronacrisis uit, met ook lokaal grote gevolgen. Daardoor leerde ik de medewerkers en partners binnen mijn portefeuille extra snel goed kennen en bouwden we in korte tijd een intensieve samenwerking op om deze crisis samen het hoofd te bieden. Ik ben blij met deze waardevolle relaties en de mooie contacten die ik met inwoners heb. Ik wil afsluiten met het uitspreken van mijn onvoorwaardelijke trots en vertrouwen in de ambtelijke organisatie van de gemeente Dongen. Vanaf het eerste moment heb ik als wethouder een zeer prettige samenwerking en steun ervaren.

Er wordt ongelofelijk hard en met grote betrokkenheid gewerkt en ik was direct onder de indruk van de vakkennis en expertise die de gemeente Dongen in huis heeft. Met bevlogenheid heb ik daarom de ambtelijke adviezen en voorstellen verdedigd in het college en in de gemeenteraad. Ik gun ons hoogste orgaan van de gemeente Dongen ook deze trots voor de organisatie en hoop dat in de toekomst de waardering voor de organisatie door de gemeenteraad meer wordt ervaren en uitgesproken.

Met vriendelijke groet, Eline van Boxtel-Pullens

REACTIES ANDERE PARTIJEN

De volgende politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Dongense gemeenteraad hebben gereageerd

Marieke Schouten (D66)

“Wij zijn vanmorgen compleet overvallen door het nieuws dat wethouder van Boxtel per direct ontslag neemt en dat de PvdA uit de coalitie stapt.Op dit moment wachten wij de reactie van de andere coalitiepartijen af. We zijn erg benieuwd naar hun plannen voor de komende maanden tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar.D66 is in ieder geval bereid om constructief mee te denken en werken aan goede oplossingen voor Dongen. Daarnaast is het op dit moment wat ons betreft van belang dat een aantal belangrijke besluiten die op korte termijn door de gemeenteraad genomen moeten worden geen verdere vertraging oplopen. Wij denken dan met name aan de kredietvotering voor de nieuwe schoolgebouwen die in oktober op de raadsagenda staat. “ Fractie van D66 Marieke Schouten, Joeri de Jong, Henriet Jespers van Dongen

Jan Kennekens (Ouderenpartij Dongen)

Niet geheel verrast was de Ouderenpartij over het plotselinge vertrek van wethouder van Boxtel. De ontwikkelingen van de laatste maanden lieten al duidelijk zien dat de wethouder in zwaar weer terecht was gekomen. Tegelijkertijd was voor ons ook al enige tijd merkbaar dat het binnen het College niet altijd boterde en ik denk dat ik me dan heel voorzichtig uitdruk. Wij laten ons niet uit over schuldvragen, daar dat duidelijk iets is binnen de betreffende partijen. Wij hopen alleen dat het geen verkiezingsretoriek zal worden, maar dat eenieder ook de hand in eigen boezem steekt. Wij vinden het jammer voor de persoon Van Boxtel, als wethouder weten wij dat op een aantal dossiers wel wat aan te merken is. Het is wat ons betreft nu aan de coalitiepartijen om aan te geven hoe nu verder te gaan, waarbij de Ouderenpartij zich ook nu weer constructief zal opstellen.

Denise Kunst ( Volks Partij Dongen)

De VPD geeft deze week een volledige reactie als eerste reactie het volgende: De fractie van de Volkspartij Dongen is verrast door het aftreden van wethouder van Boxtel en het besluit van de Partij van de Arbeid om uit de coalitie te stappen.Wij hebben deze besluiten niet zien aankomen. We kunnen niet anders dan de keuzes van Eline van Boxtel en de PvdA-fractie respecteren. De komende dagen zal onze partij zowel binnen de gemeenteraad als in het college in gesprek gaan over de volgende stappen om de periode tot de verkiezingen te overbruggen.

Annemarie van Eenennaam ( CDA)

Het aftreden van wethouder van Boxtel en het uittreden van de PvdA fractie uit de coalitie komt voor het CDA als een totale verrassing.Na het aftreden van voormalig PvdA wethouder van Beers anderhalf jaar geleden heeft PvdA wethouder van Boxtel haar dossiers overgenomen. De afhandeling van 380kv in ‘s Gravenmoer, de gebiedsontwikkeling Glorieux, woningbouwontwikkeling Noorderlaan, afwikkeling problematiek in de Beljaart, onderwijshuisvesting zijn politiek moeilijke maar belangrijke dossiers.Wij hebben veel waardering voor het feit dat mevrouw van Boxtel zich de afgelopen 12 jaar heeft ingezet voor de Dongense politiek als betrokken raadslid en als wethouder en wensen haar het beste voor de toekomst. Wij wachten af wat de consequenties zijn van haar beslissing voor het bestuur en de besluitvorming in Dongen. Wij vertrouwen erop dat er een gedegen oplossing komt die in het belang is van onze inwoners.
Fractie CDA Dongen – ‘s Gravenmoer
Annemarie van Eenennaam ,André Vonk ,Koenraad van Eersel

Pieter Brooymans ( Dongense VVD )

De mededeling die ons vandaag bereikte, heeft ons verrast. Wij vinden het erg jammer dat de samenwerking eindigt, maar respecteren het besluit van zowel Eline als de fractie van de PvdA.Op dit moment beraden wij ons over wat te doen en dat vraagt tijd en overleg met andere partijen. Ons doel daarbij is om de komende tijd in te zetten op een stabiel bestuur in het belang van alle Dongenaren.Met vriendelijke groet, Pieter Brooijmans.