Uitgelicht : Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje is een in het leven geroepen vraagbaak voor raadsleden voorafgaand aan een besluitvormende raadsvergadering en kan bovendien verduidelijkt werken voor raad of college. Zo ook bij de laatste opiniërende raadsvergadering voor het zomerreces.Hierin stelde de Dongense VVD een vraag aan wethouder Jansen over de informatieavond die op woensdag 14 juni belegd is door de Stichting DonckHuys. De VVD vond het ook opmerkelijk dat enkel de pers melding maakte van de mening van de stichting over de gang van zaken een week daarvoor met betrekking tot de situatie rondom de Cammeleur .Wethouder Jansen was in aanvang terughoudend in zijn antwoord. Duidelijk werd wel dat de gemeente niet uitgenodigd was voor de informatieavond. Er bleken wel uitnodigen te zijn verstuurd naar anderen Aldus gevraagd zei de wethouder geen formele terugkoppeling te hebben ontvangen over de inhoud van de avond.

René Jansen (twitterfoto)

Via via heb ik wel het een en ander gehoord. Ik kan niet inschatten of dat een objectieve en volledige terugkoppeling is. Om die reden lijkt het mij niet goed als ik op de inhoud in ga “

Volgens de wethouder was de gemeente ook geen toehoorder bij de informatieavond en dus is geen bijdrage geleverd, ook niet op verzoek Stichting DonckHuys. Er is dan ook geen sprake van woord en wederwoord vindt de wethouder. Die vond overigens ook dat de output van de informatieavond geen invloed kan hebben op het lopende proces

Dit proces is ruim een jaar geleden gestart, waarbij de partners gezamenlijk geprobeerd hebben om tot oplossingen voor de ontstane problemen te komen. In december is de conclusie gekomen dat de vier partners er niet uit komen. De opdracht wordt teruggegeven aan de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de gemeente zelf naar een oplossing gaat toewerken, maar dat dit inhoudt dat de rol van de partners uiterst beperkt is. De partners hebben dat erkend en bevestigd. In mei 2021 heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt opgedragen om een onderzoek uit te voeren naar mogelijke beheersvormen. “

Wethouder Jansen zei vanaf 28 mei bezig te zijn met het het uitwerken van de uitgangspunten en het uitvoeren van de motie van de gemeenteraad. Hij beschouwd dit als een opdracht voor het college. Over de stappen in het proces zitten wat hem betreft geen onduidelijkheden.

Jansen toonde in zijn antwoord op de VVD-vragen overigens nog steeds begrip voor de standpunten van Stichting DonckHuys. Ook dat Stichting DonckHuys niet op alle punten gelukkig is met de vastgestelde uitgangspunten. Volgens Jansen geldt dat begrip ook voor de andere partners. Hij noemde expliciet Het KunstPodium, waar 80% van de ombuigingstaakstelling landt.

( …) en zoals continue gezegd ben ik bereid om in overleg met DonckHuys de uitgangspunten uit te werken. Waarbij we aandacht hebben voor hun zorgen en opmerkingen. Maar de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld door de raad staan wat mij betreft nu niet ter discussie. De uitgangspunten zijn door de raad in meerderheid vastgesteld en vormen daarmee mijn uitwerkingsopdracht. Elkaar bij herhaling proberen te overtuigen van gelijk en ongelijk draagt niet bij aan de uitwerking. “aldus de wethouder

Overigens vindt hij dat emoties niet de boventoon moeten gaan voeren, of de leidraad vormen in het proces. Volgens Jansen is het college de uitwerkingsfase ingegaan. Dat wordt gedaan met de wel meepratende drie partners samen (Het KunstPodium, ContourdeTwern en Theek 5).

De antwoorden op de VVD-vragen werden opvallend afgesloten met een soort van verklaring van de wethouder :

Stichting DonckHuys heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de uitwerking van alle uitgangspunten. Op een aantal fundamentele onderdelen geeft Stichting DonckHuys aan niet achter deze uitgangspunten te staan en daarom niet wil meewerken aan uitwerking van deze punten. De uitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld vormen een totaal pakket om tot een toekomstbestendig Cammeleurconcept te komen. Een Cammeleur met adequaat beheer, goed exploitabel met een stabiele gemeentelijke bijdrage en waarin door de partners wordt samengewerkt. Omdat het een totaal pakket betreft kan er geen sprake zijn van gedeeltelijke uitwerking van de uitgangspunten. Tot op heden is het standpunt van stichting DonckHuys dat zij niet achter een aantal uitgangspunten staat en die punten ook niet mee wil uitwerken. Gezien de reactie van Stichting DonckHuys, werkt de gemeente daar waar het de taken van DonckHuys betreft zelf uit. Als Stichting DonckHuys alsnog bereid is om gezamenlijk de uitgangspunten uit te werken, dan staat de deur open. Wij willen werken vanuit een professionele, constructieve en positieve grondhouding. En gericht op de uitwerking van alle uitgangspunten. Niet op een selectie van de uitgangspunten. Ik roep Stichting DonckHuys op om nogmaals met zichzelf in overleg te gaan, hun standpunt te heroverwegen en gezamenlijk op te trekken, met als basis de door de raad vastgestelde uitgangspunten “

Aanvullend wilde de wethouder nog kwijt dat hij de opmerkingen die de ronde doen als ‘ stikken of slikken’, ‘mes op de keel’ en ‘Stalinistisch’ ver van zich werpt

Ik herken mijzelf hier zeer zeker niet in en ik vind dit vanuit het gelopen proces ook geen correcte opmerkingen. Ik neem afstand van dergelijke termen “