Op dinsdag 6 juli is de Kadernota 2022 behandeld door de gemeenteraad. Hierbij wordt de raad uitgenodigd om richting te geven aan de ambities en doelstellingen van onze gemeente. Op basis van de nu bekende informatie is de verwachting dat de ruimte voor extra uitgaven de komende jaren beperkt is, tenzij daar lagere uitgaven tegenover staan of er nieuwe positieve meevallers ontstaan. Het CDA heeft zich als volgt uitgesproken over deze Kadernota in de algemene beschouwingen.

Rentmeesterschap
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Hierbij denken we niet alleen aan onszelf, maar juist ook aan de volgende generatie, aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, dat geldt zowel voor het doel als voor de hoogte van de investeringen.

Zo baart de huisvestiging van de scholen ons zorgen. Eind mei 2021 is duidelijk geworden dat we rekening moeten houden met extra kosten voor de nieuwbouw van de IKC ’s Gravenmoer en IKC J.J. Anspachschool. In totaal komt het zelfs neer op een extra investering van 11 miljoen euro voor de gehele onderwijshuisvestiging. Op donderdag 8 juli zal de raad, op aanvraag van de oppositiepartijen CDA, D66 en OPD, hierover spreken.

Rentmeesterschap is ook zorg voor de aarde. De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Doelstellingen voor het openbaar groen worden in Dongen niet gehaald. Bezuinigen hierop is uitgesloten voor het CDA, zoals fractielid André Vonk het verwoordde.

Gelijkheidsprincipe
Een van de posten in de nota is V.V. Dongen. Voordat we gaan investeren wil het CDA eerst een evaluatie ontvangen hoe de privatisering is verlopen bij andere buitensportverenigingen en hoe het investeringsniveau zich verhoudt tot andere buitensportverenigingen. Wij zijn vóór een gelijkheidsprincipe. De investering in de Kadernota voor V.V. Dongen is nu bijna 1 miljoen euro. Voor de Volkspartij Dongen en het CDA kan er ook gekeken worden naar mogelijkheden voor verdere sportontwikkeling langs de Kanaalzone in Dongen, zoals jaren geleden is geopperd.

Schuldenontwikkeling van de gemeente
Ten aanzien van de schuldontwikkeling (schuldquote) van de gemeente Dongen werd de gemeenteraad verzocht een uitspraak te doen over verschillende scenario’s. Er zijn namelijk verschillende scenario’s ontwikkeld, naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie door de raad, die richting geven aan de schuldenontwikkeling van de gemeente. Er geldt dat het percentage van 130% een grens is die de provincie gebruikt voor het duiden van een hoog risico. De raad was eensgezind over het laten stijgen naar 140% om extra investeringen mogelijk te maken. Wel moet de quote binnen aanzienlijke tijd terug op 130%. CDA raadslid Vonk gaf hierbij aan dat zo lang de meerjaren begroting sluitend is de provincie niet zal ingrijpen. Bij welke schuldquote dan ook. De burgemeester bevestigde dit voor de gehele raad. In september spreekt de gemeenteraad over de geplande investeringen en geeft het meer richting aan de schuldquote.

Als laatste wordt het mantelzorgcompliment weer structureel opgenomen in de begroting. De CDA fractie is hier vanzelfsprekend erg blij mee.

Kortom neemt het CDA rentmeesterschap als uitgangspunt bij de discussie over de schuldquote en de investeringen, we moeten dus spaarzaam omgaan met onze middelen. Tegelijkertijd moeten we creatieve en innovatieve oplossingen vinden voor noodzakelijke investeringen.

Meer weten? Of wilt u reactie geven? Mail communicatie@cdadongen.nl of App +31 6 200 402 95