Wethouder Petra Lepolder : Ik ben heel blij dat de signalen over de tekorten die gemeenten moeten opvangen voor de uitvoering van de jeugdwet nu serieus zijn genomen en er een mooi bedrag is toegezegd…” zie ook verder.

Er komt water onder de boeg voor de Nederlandse gemeenten. Ze kunnen spoedig een groot deel meer besteden aan de jeugdzorg en misschien zelfs eventuele achterstanden inhalen.Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Tegelijk moeten gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het is van tweeën een dus. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben bovenstaande met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.Staatssecretaris Blokhuis: “Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder grote druk.

DONGEN, Pix4Profs / Jan Stads. Op de voorgrond wethouder Petra Lepolder

(…) “ Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig. Ondanks dat een nieuw kabinet daarover zal besluiten moeten we, Rijk en gemeenten, ook nu al doen wat nodig is. Daarom nemen gemeenten en Rijk ook nu al maatregelen en voorbereidingen om de uitgaven te beperken. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.”

De Dongense situatie

Meer geld is nodig, maar bijvoorbeeld ook maatregelen nemen om kleine slimme bedrijfjes te onderzoeken op hun doen en laten en die als paddenstoelen uit de grond op rijzen. Er zijn er bij die worden gezien en benoemd als ‘Zorgcowboys’. Zij verdienen tonnen aan de soms maar matig geleverde zorg. Dit soort bedrijfjes zorgt er dus voor de zorg duurder te maken dan nodig is . De Dongense wethouder Petra Lepolder , die voor jeugdzorg verantwoordelijk is in ons dorp is daar al volop mee bezig , mede geïnitieerd door haar eigen ( Dongense ) VVD. Ook fraude op andere gebieden gaan effectiever bestreden worden. In de deze week uitgegeven kadernota kondigt het college al een nieuwe inkoopstrategie aan. Dat wordt een samenwerkingsbeleid van de gemeenten die vallen onder het bestuursorgaan ‘Hart van Brabant’. Voor de jeugdzorg is het de bedoeling dat de samenwerking per 1 januari 2022 van start gaat. De wethouder verwacht dat ook deze maatregel geld gaat opleveren en invloed zal hebben op de begroting van 2022.

Wethouder Petra Lepolder reageerde positief op het nieuws uit Den Haag “Ik ben heel blij dat de signalen over de tekorten die gemeenten moeten opvangen voor de uitvoering van de jeugdwet nu serieus zijn genomen en er een mooi bedrag is toegezegd. Uiteraard beseffen wij ook dat alleen geld, al geeft het veel gemeenten een welkome adempauze, niet de enige oplossing is. Lokaal en regionaal zijn al veel sporen opgepakt om de jeugdzorg toekomstig bestendig te maken. Dat wil zeggen goede en snelle zorg voor de kinderen die dit hard nodig hebben, maar tegelijkertijd het terugdringen van het hoge aantal jeugdigen die nu jeugdzorg ontvangen. Dit wil niet zeggen dat er niet voor deze kinderen gezorgd wordt, maar daar zijn ook andere spelers voor aanzet. Oftewel in goed Nederlands, it takes a village to raise a child. In Dongen gaan we in volle vaart verder met de nieuwe regionale inkoop, de inkoop voorliggende voorzieningen en de doorontwikkeling van een dorpsteam. En we blijven goed in gesprek met de belangrijke spelers binnen de jeugdzorg zoals huisartsen, scholen, zorgaanbieders, aanbieders van voorliggende voorzieningen en uiteraard de ouders.”

Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een meer doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel, ook op de lange termijn, beter en houdbaar te maken. De uitgaven aan de jeugdzorg moeten beheersbaar zijn, er moet effectieve zorg beschikbaar zijn voor kinderen die dat nodig hebben en gemeenten moeten hun taken goed kunnen uitvoeren. Dat is een grote gezamenlijke opgave. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng.

Hervormingsagenda

Gezien de urgentie van het onderwerp wordt, vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet, nu al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Het Rijk en de VNG committeren zich eraan om gezamenlijk te komen tot een hervormingsagenda, waarin afspraken worden gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. Dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders. Ook ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd.

Piet Eelants / Rijksoverheid