Jeugdzorg en Wmo

In het kader van Jeugdzorg, participatie en andere Wmo- zaken heeft de Dongense VVD in oktober, mede naar aanleiding van verschillende publicaties over Jeugdzorg in Hart van Brabant vragen gesteld aan het college. ( zie HIERBOVEN ) Tegelijkertijd werden in andere regiogemeenten en ook door plaatselijke VVD – fracties, dezelfde vragen gesteld. Volgens de griffie in Dongen is dat de reden waarom de vragen centraal zijn beantwoordt. In 2015 kregen gemeenten de verantwoordelijk voor de zorg op het gebied van Jeugd, Wmo en participatie. Hierbij kregen gemeenten een tweeledige opdracht: het systeem veranderen (transformatie genoemd) en tegelijkertijd de taken uitvoeren voor een lager budget. Vooraf aan de beantwoording van de VVD-vragen zegt de regio Hart van Brabant hier hard aan te werken . Volgens dit regionale college krijgt iedere inwoner die een beroep doet op hulp, de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Hart van Brabant her- en erkent dat uit de ontwikkeling van de kosten, én uit inzichten die uit verschillende onderzoeken naar voren kwamen duidelijk , dat de balans tussen zorgkosten en sommige winstcijfers zoek is. Hart van Brabant zegt dat de resultaten uit de onderzoeken van Follow the Money en het Brabants Dagblad over de winsten bij zorgaanbieders die (ook) werkzaam zijn in de Regio Hart van Brabant, geen verrassing zijn.

De informatie uit de artikelen bevestigt voor HvB het beeld van de problematiek, en geeft op onderdelen extra informatie aan de gemeenten . HvB zegt de onderzoeken te verwelkomen. In de regio HvB hebben de gemeenten al eerder een pakket van verbeter- en beheersmaatregelen in gang gezet om deze balans te helpen herstellen, zoals het herijken van de inkoopstrategie, de evaluatie korte looptijden, uitbreiding personele capaciteit voor toezicht en handhaving en het voeren van gesprekken met zorgaanbieders die opmerkelijke winsten maken, met als optie om naar de rechter te stappen bij onrechtmatigheden.

Het document dat de antwoorden bevat zoals ze in overleg met ook de gemeente Dongen zijn geformuleerd is bij dit artikel in het geheel te raadplegen Daar waar nodig zijn de antwoorden toegespitst naar de Dongense situatie