.

Reactie van wethouder René Jansen:

,,Dit jaarverslag laat zien dat we op tijd zijn begonnen met ingrijpen. Vorig jaar hebben we gekozen voor een aantal stevige ombuigingen. Als we dat toen niet hadden gedaan, dan hadden we nu een nadelig jaarresultaat gehad van € 3,2 miljoen of meer. Nu is dat met 80% teruggebracht, tot een nadelig resultaat van € 619.000. Zonder de extra tegenvallers van APPA en Sociaal Domein, waren we zelfs dichtbij de 0-lijn geëindigd. En dat zonder dat Dongen op slot is gegooid. Kijk naar de positieve ontwikkelingen in de openbare ruimte en tal van voorzieningen in Dongen. Hoe tegenvallers worden opgevangen, met creativiteit en meedenken, dat is een compliment voor de gemeentelijke organisatie en de Dongense samenleving. Samen zetten we onze schouders onder de Dongense samenleving, college, raad, medewerkers, inwoners. Juist nu in deze periode van corona moeten we het samen doen, dan komen we het verst.’’

Het is treurig gesteld met de financiën van de gemeente Dongen. Dat was en is geen publiek geheim. Hoezeer Dongen ook heeft geprobeerd met ombuigingen en gepaste maatregelen het tij te keren ; een echte juichstemming bij het presenteren van het jaarverslag aan pers en raad is niet te bespeuren. Sommigen vragen zich af of Dongen nu in de gevarenzone zit. Er is een significant gevoelig negatief resultaat in de boeken geschreven. De jaarrekening 2019 geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2019 van afgerond € 9,1 miljoen (2018: € 12,4 miljoen) en een gerealiseerd resultaat over 2019 van € 619.000 negatief (2018 1.438.000 negatief) Volgens wethouder Jansen van financiën liep het pakket aan ombuigingen en maatregelen langs meerdere sporen. In een verklaring zegt het college dat er is gekeken naar slimmere en efficiëntere manieren om gemeentelijke taken uit te voeren. Er is samenwerking gezocht met andere gemeenten en er is gekeken of processen anders in te richten. Er is ook actief naar alternatieve financieringsmogelijkheden uitgekeken. Daarnaast is beoordeeld of taken Wettelijk of niet-Wettelijk zijn: moeten versus wenselijk. Voor een aantal niet- wettelijke taken is gekozen voor afbouw of stopzetting van deze taken zoals het stopzetten van het sportgala en andere evenementen. Er is dus veel geschaafd aan het welzijn van de Dongenaren zonder daarin de wettelijk verplichte taken uit het oog te verliezen. Dankzij de vele vrijwilligers en organisaties die traditionele wortels hebben in het dorp, zouden zonder gemeentelijke subsidie, maar wel traditioneel door het Dongense zakenleven gesponsorde evenementen doorgang gevonden hebben als de corona – crisis niet had plaats gevonden. Indien bij ontwikkelingen de volledige last rust zou rusten op de schouders van de gemeente, zijn en waren de meeste ontwikkelingen (financieel) niet houdbaar en haalbaar gebleken.

Verklaring van het resultaat

Dongen worstelt zoals zoveel gemeenten met een feitelijke toename van de Wmo-doelgroep met als gevolg stijgende kosten. De invoering van het project automaatje leidt dan weer tot lagere kosten voor de gemeente, maar heft de stijging van de toestroom niet op. Steeds meer Dongenaren maken gebruik van de sociale voorzieningen. Vooral de aantallen en dientengevolge de kosten op het gebied van de Wmo en jeugdzorg springt ook in Dongen in het oog. Het college zegt hierover dat het aantal gebruikers op dit terrein bijna niet beïnvloedbaar is. Deze uitkeringen en kosten komen op het bordje van de gemeente. De bijdrage die het Rijk presteert te doen zijn zeker niet dekkend. Hoewel het rijk een algemene uitkering stort, is de conclusie gerechtvaardigd dat de rijksuitkering de kosten bij lange na niet dekt. In december 2019 hebben gemeenten een herberekening voor de pensioenvoorziening voor wethouders ontvangen. Dongen moet een bedrag van € 451.000 toevoegen aan deze voorziening. Dit bedrag moet worden verwerkt in de jaarstukken over 2019.

meevallers en lichtpuntjes

Een lichtpuntje is dan weer dat fasering van projecten voordeel oplevert op de kapitaallasten van € 198.000. Het college noemt hierbij het nog niet opstarten van de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in ‘s Gravenmoer en het uitstellen van de aanschaf van een kolkenzuiger. Daarnaast is de uitvoering van het centrumplan slimmer uitbesteed wat heeft geleid tot lagere kosten. Voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen geldt een meevaller van € 217.000. Dit voordeel wordt verklaard door aanbestedingsvoordelen, uitstel van onderhoud en verkoop van gemeentelijk vastgoed waarmee onderhoudsgelden vrij zijn gevallen. Het maatregelenpakket laat voor 2019 duidelijke resultaten zien. Een flink aantal van de maatregelen kent een structurele doorwerking naar 2020. De effecten daarvan worden gedurende het jaar 2020 gemonitord en in de Berap’s inzichtelijk gemaakt. De kosten binnen het sociaal domein blijven een continu punt van zorg. Het college stemt in met het jaarverslag 2019 van de gemeente Dongen en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college neemt kennis van het goedkeurende accountantsverslag. De gemeenteraad stelt in haar vergadering van 2 juli as. deze jaarrekening vast

Bijlage : Concept jaarverslag 2019 gemeente Dongen.

TOELICHTING OP JAARREKENING 2019 DONGEN

Er werden in 2020 twee informatiebijeenkomsten rondom de planning en control cyclus aangekondigd. In deze eerste bijeenkomst informeert de gemeente Dongen u over de planning en control cyclus in de gemeente Dongen, de instrumenten die hier onderdeel van uitmaken (waaronder de kadernota) en de rol van de raad hierin. Ook licht Dongen de stand van zaken van de ombuigingen deelt Dongen de leereffecten uit het jaarrekeningproces en het rondje langs de fracties dat door Wethouder Jansen is gemaakt m.b.t. de (door)ontwikkeling van de planning en control cyclus en instrumenten.

De kadernota 2021 is op 5 juni naar raad verzonden. De opiniërende behandeling hiervan staat, evenals de jaarrekening 2019, gepland voor 18 juni en de besluitvormende behandeling op 2 juli 2020

..