Dongens perspectief in onzekere wereld geschetst naar de raad

Dongen, 6 mei 2020. “We moeten realistisch zijn en als gemeentebestuur van Dongen er rekening mee houden, dat deze crisis nog lange tijd zorgt voor een ongewis perspectief. Dat raakt ons werkveld als gemeente. Dat raakt onze ambities in deze bestuursperiode. Dat raakt onze financiële huishouding. En dat raakt het tijdspad waarmee we onze plannen en projecten willen en kunnen realiseren. Deze lokale heroverwegingen worden door gemeenten in heel Nederland gemaakt. Analyses en inzichten worden onder andere door de VNG verzameld en gedeeld “

met deze woorden begint de recentste raadinformatiebrief van het college naar de raad. De zin zelf draagt al een aantal vragen met zich mee. Veronderstellingen en plannen lopen in de brief door elkaar en toch is er een plan de campagne om de weg van de vooruitgang in te zetten. Het college herkent dat dit ‘ corona tijdperk ‘ effecten heeft en invloed op de programma’s, thema’s, processen, projecten, doelstellingen en ambities van de gemeente. Vanzelfsprekend is het dan ook dat volgens het college gegeven de crisis onderwerpen vragen om een hoge mate van efficiëntie voor 2020 en 2021; realisme ook en inventiviteit, flexibiliteit, daadkracht, balans en samenwerking. Het ‘ Dongense woordje Samen ‘ is niet meer latent vrijblijvend maar een noodzakelijke realiteit

onzekerheden

Vertraging

De realiteit van de dag is ,dat het college een vertraging van het geplande beleid reëel acht. Dat komt volgens het college dat veel zaken corona – gerelateerd zijn. Bovendien kunnen majeure besluiten in deze omstandigheden mogelijk op onbegrip in de samenleving stuiten. Ook de ambtelijke capaciteit is gereduceerd en is de nog onbekende financiële impact van de crisis op de gemeente als op haar partners ongewis. “In de nazorgfase van de crisis zal er beter zicht ontstaan op de effecten van de crisis op organisaties, op inwoners, op prioriteiten en op beschikbare budgetten en financiële mogelijkheden. Op dat moment kunnen de vraagstukken waarmee majeure investeringen gemoeid zijn, zorgvuldiger, integraler en beter passend bij de dan geldende werkelijkheid worden beoordeeld “aldus het college aan de raad. De brief aan de raad straalt nog net geen geen doemscenario uit ,maar het college herinnert de raad eraan dat het geen betoog behoeft dat de financiële positie van Dongen geen mooi plaatje laat zien en ‘dat alle zeilen bijgezet moeten worden om te zorgen voor een perspectief van een structureel sluitende begroting’. Er wordt ook gewezen op de toekomstige herijking van het gemeentefonds dat naar verwachting een nadelig effect voor onze gemeente zal inhouden. Er wordt in dit verband gesproken over een ‘spanningsveld’.

Herijken

De crisis kan volgens het college leiden tot uitstel van projecten die dan weer effect kunnen hebben op het prijsniveau. “Het is nu lastig te overzien hoe prijzen zich gaan ontwikkelen “ Het college is open over dit soort zaken en zegt zich bewuste te zijn moeten ons ervan bewust zijn, dat begrotingen en ramingen die eerder zijn opgesteld, in de nazorgfase van de crisis gecontroleerd en mogelijk herijkt zullen moeten worden

Volgens het college moet het nog blijken hoe groot de incidentele en hoe groot de structurele schade is die ontstaat in de Dongense samenleving. Burgers, ondernemers , scholen en bijvoorbeeld verenigingen; iedereen wordt geraakt door de crisis. Hoe langer deze duurt, hoe groter de impact op sociaal, economisch en financieel gebied. Op dit moment zijn de financiële gevolgen voor de lokale samenleving in al zijn geledingen en voor de gemeente nog ongewis. Veel vragen op dat vlak kunnen nu nog niet worden beantwoord. Naar verwachting zal in de aanloop naar de programmabegroting 2021 steeds meer duidelijk worden. Het college schrijft de begroting 2021 op voorhand te zien als het instrument om de financiële impact te concretiseren en te vertalen naar het financieel beleid voor de komende jaren. Het college zegt overigens dat budgetten en bestedingen van de gemeente mogelijk veranderen in sommige gevallen ook noodgedwongen om de crisis goed het hoofd te bieden en te waarborgen dat de negatieve effecten voor onze samenleving zo veel mogelijk beperkt worden.

Hoopvol

De brief aan de raad is niet overal pessimistisch gestemd. Het college ziet perspectieven en spreekt van ‘relevante en waardevolle ontdekkingen ‘ , zoals de herontdekking van het landschap en waardering voor het ‘buurtgroen’, sociale en digitale innovatie en inzet van technologie in het sociaal domein , veerkracht en vitaliteit van de plaatselijke gemeenschap, aanwezige sociale kracht en collectieve creativiteit en de kracht van eigentijdse communicatie zoals beeldbellen. In de brief zegt het college in een sfeer van hoop en vrees dat het onzeker is óf en op welke termijn we terug kunnen naar de samenleving zoals we die gewend waren, zowel lokaal, nationaal als internationaal. “Het is nog onduidelijk welke tussenstappen daarvoor nodig zijn en wanneer die dan gezet zouden kunnen worden “. Volgens het college zullen we samen publieke waarde moeten creëren en mogelijk inhoud kunnen geven aan de Global Goals zoals die opgetekend staan in de visies van de gemeente Dongen. Het raadsvoorstel aangaande afspraken bij Global Goals van de Verenigde Naties werd vorig jaar door de raad unaniem aangenomen.