Dongense begroting vandaag naar de provincie

Dongen, 15 november 2019. “Het is soms huilen met de pet op…” liet een inwoner van Dongen zich ontvallen. Hij zat tot goed half twaalf op de publieke tribune. Op dat moment ging de kogel door de kerk : De programmabegroting 2020 -2023 kreeg groen licht . Debet daaraan is het coalitieblok in de raad. De gehele oppositie had zoveel moeite met de inhoud en de politieke keuzen dat ze met stemverklaring tegen stemden. Vijf moties , zeven amendementen , een sterk verdeelde raad, het in Dongen geheel traditioneel ontbreken van dualisme en een volle publieke tribune. Zie hier een aantal ingrediënten tijdens de behandeling van de programmabegrotingsvergadering 2020 in ons dorp na de schorsing van een week geleden. De toen bedachte pogingen tot aanpassen of beïnvloeding van de manier en hoeveel beschikbaar geld de komende jaren kan worden verdeeld kwamen nu op tafel in de vorm van moties en amendementen. Geen ingewikkelde beschouwingen over economische belangrijke onderwerpen maar bijna geheel toegespitst op zaken rondom het sociaal domein. Op zich een verademing ,maar ook tekenend voor de samenstelling van de raad. De sfeer werd gezet door Martin Montens (PvdA) “Geen fijne begroting , het is een lastige ; we krijgen geen van allen onze zin”. Daarmee startte de vergadering. Ook opvallend was de slotzin en wens die werd gegund aan Denise Kunst- van Suylenkom van de Volkspartij Dongen: “ ….wij willen uitgestoken handen over en weer ..”.

De begroting is aangenomen en kan vandaag naar de provincie en Dongen moet er mee leven. Het betekend een forse aderlating voor de portemonnee ; niet enkel voor de Dongenaar maar ook voor bedrijven en winkels, rekening houdend met veel (buiten)gemeentelijke verhogingen. CDA-er André Vonk ziet de bui al hangen: “Ook Casade zal de verhoging van de OZB verwerken in de huren”. In een amendement pleitte het CDA de post ‘dekkingsmiddelen en overhead ‘ in te zetten voor verlaging van de OZB in plaats van de nu voorgestelde verhoging. De Partij van de Arbeid stelde daarbij dat Vonk een beetje voor Fred Kaps speelde en vroeg zich bij monde van Martin Montens af waar het CDA het geld daarvoor gaat vinden. “De stelpost ( € 754.000) waar het CDA op wijst, is technisch al uitgegeven “. Wethouder Jansen kwam later met de verklaring dat dat geld is ingezet als algemeen dekkingsmiddel “om het ontstane tekort af te dekken “.

Ook deze discussie is vergelijkbaar met alle voorstellen en tegenvoorstellen die de raad over en weer voerden. Er was ruimte voor discussie en eenieder toonde de nodige goede wil .Soms werd een motie sympathiek genoemd, maar werd niet met een stem gehonoreerd . Een voorbeeld was een motie van de oppositie om de jaarlijkse uitgifte van een cadeaubon aan mantelzorgers te continueren. Bij de behandeling ervan werd de PvdA flink aangepakt. Het CDA twijfelde zelfs aan het sociale karakter van de Sociaal Democraten . Het was ook hier woordvoerder Montens die het standpunt van zijn partij grondig en fel verdedigde. Hij wees op de motie van de PvdA waarin de mantelzorgers zelfs een keuze wordt aangeboden : een mantelzorgfeest, een cadeaubon of een activiteit naar keuze. Die motie werd later wel aangenomen.

Het college reageerde kort en zakelijk op de resultaten van de discussie en ontraadde vooral moties en amendementen die het door hen gewenste evenwicht in de begroting zouden kunnen beïnvloeden. Voor het eerst kwam de pas en tijdelijk aangetreden wethouder Maarten Pieters in beeld. Hij legde uit dat een toezegging pas een toezegging is als het ook als zodanig wordt bedoeld. Daardoor wordt meteen duidelijk dat er altijd een ‘maar’ kan zijn en het benodigde geld ter beschikking is . Ook een realiteit. Wethouder René Jansen verdedigde het collegebeleid met een uitleg waarom dat Dongen wel moet bezuinigen : “we houden geen euro over “. Hij sprak de wens uit om volgend jaar weer voor ‘sinterklaas ‘te kunnen mogen spelen. Waardoor de uitlatingen van Pieters en Jansen nog wat glimlachjes rond de mond opleverden in een vooral treurniswekkende begrotingsvergadering.

VOOR :

PvdA , Dongense VVD, Volkspartij Dongen

TEGEN :

D66, CDA, Ouderenpartij Dongen