De programmabegroting , de weg er naar toe en het dorpse leven erna ….

Behalve de ernst van de zaak speelt het laten zien van je politieke gezicht en het verbaal vertoon aan de (publieke) tribune een beduidende rol. Aan het eind van het jaar en dat elk jaar, krijgt de raad de kans om iets van hun programma en de zin van hun bestaan te staven aan de politieke realiteit . Er wordt veel tijd besteedt aan het fenomeen. Ook het college en vooral de ter zaken doende ambtenaren beleven drukke tijden. De stress is van de gezichten te lezen en de stemming onderling wordt er gaande weg niet beter op. Dat laatste is ook dit jaar van toepassing. Vlak voor het grote reces en tot het vrolijk handjes geven, begeleidt door de beste wensen en net ná de al dan niet geslaagde vakantieperiode en de zich herhalende vrolijke handjesronde ten furore van het tonen van je duale gezicht, ondergaat de raad een aantal geestelijke metamorfoses. Het college blijft daarin niet achter. Behalve de tot bijna nul gereduceerde nieuwsgierigheid, omdat de spanning naar de feiten door een voor sommigen openvallende vertragingstechniek naar de al dan niet tegenvallende eindafrekening van het het bouwen van de Cammeleur gewerkt heeft , is er gelegenheid tot een aanvaardbare nieuwe opstart van de nieuwe politieke termijn en de kunst van het besturen. Dan wordt het ernst. Dan is er winst te behalen. Niet enkel de begroting zelf , maar ook een heuse keuzenota brengt leven in de brouwerij. Zowel de oppositie- en de coalitiepartijen (b)lijken latent al met de programmabegroting bezig te zijn.

De raad wordt daarbij geholpen door een veelvoud aan informatie die het college middels het ambtenarenkorps laat verschijnen. Informatie die voor de oppositie altijd te weinig en te laat verschijnt en feitelijk en voorspellend tegen het college wordt gebruikt. De coalitiepartijen zien er hun eigen beleid in terug en scherpen hun nagels, overtuigen zichzelf van de vertoonde feiten en denken daarbij niet aan het fenomeen dat dualisme heet. Er komen nog wat debatjes en de (on)nodige politieke onhebbelijkheden zijn te bestempelen ‘als het elkaar vliegen afvangen’. Het blijken veelal kleine vliegjes te zijn, de ‘blauwe , grote vliegen , die in de volksmond ook wel strontvliegen worden genoemd komen geleidelijk, maar wel op het politiek juiste moment. Het lijkt bijna voorbereid en voorspelbaar. Het is tijd voor vuurwerk en het gebruiken van kruit; het kruit dat niet al helemaal wordt verschoten. De tijd is nog niet rijp. De voorbereidingen van de slagen in de koude oorlog zijn strategisch voorbereid, maar wel al in het besef dat enige gewonnen slagen de overwinning van de machtsstrijd niet kan waarborgen. Tijd voor een nieuwe strategie. Een wethouder moet het zwaar verbaal ontzien, een vraag te veel en een niet duidelijk antwoord , een door sprekend begeleide – ook non-verbale, stemmingmakerij en niet alles zeggende opmerking:… de vlam kan in de vlam slaan en doet dat ook regelmatig . De stemming is duidelijk beïnvloedbaar en doet ook aan een bijna doorwinterde vergadertechniek denken.

De dag waarvan je dacht dat die zou komen breekt aan. Een veelvoud aan papier verschijnt op tafels en bureaus. Alsof de digitale wereld niet bestaat en alsof daar door de gratis verstrekte tablet aan de leden van de raad niet werkelijk op bezuinigt zou kunnen worden. De vraag dient zich aan: de bomen en het bos.
Iedere partij heeft zich goed voorbereid en door interne taakverdelingen ontstaat er een leesbaar stuk, dat jammer genoeg monotoon en gespeend van elke emotie wordt voorgelezen. Een voordeel is natuurlijk dat je mee kunt lezen en er je eigen emotie bij kan voegen. Het grootste voordeel is wel dat je er je eigen mening over kan vormen en die later ook in vrijheid kan uitspreken dankzij en ondanks de politieke haviken die elk woord van betekenis ontleden in hun voordeel of nadeel en jou er op afrekenen. Democratie heet ook dat.

Het debat zelf blijkt wel interessant. De Dongense VVD gebruikt haar betoog-tijd om zich te verontschuldigen voor het toch ( onvermijdelijk?) verhogen van de OZB voor huizen en vooral bedrijven en noemt dat vervolgens evenwichtiger. De partij wil zich daarmee verzetten tegen de veel gehoorde mening dat de Cammeleur en en TUF de schuld zijn van de nu nodige ombuigingen en dat er ‘wanbeleid’ wordt gepleegd door ‘de gemeente’. Breekt nood hier eigen wet ? Een punt van overeenkomst is hier zelfs te bespeuren met het CDA ,die vooral het midden -en kleinbedrijf wil sparen voor meer kosten
De ouderenpartij liet zich horen. In de raad gebeurt dat steeds vaker. Humor vermengd de partij graag met ernst en hekelt de als toch links georiënteerde partij Partij van de Arbeid als grote afwezige op het gebied van de sociale sector én vraagt zich af waar de sociale kant is gebleven.
Dezelfde ouderenpartij ontpopt zich, zo blijkt ook nu weer op velerlei gebied als voorbode voor de (terug)komst van de SP die zijn kaarten al eens verspeelde in dit dorp.

De Volkspartij Dongen moet met deze begroting veel veren laten. Het klonk aan alle kanten als één groot excuus. Lastenverzwaring ,inleveren door (sport)verenigingen en meer onprettige dingen van de dag voor de Dongenaar. Deze grootste partij in de raad zou graag het dualistische systeem laten meespelen in het beleid en programma , maar is al jaren met handen en voeten gebonden aan een coalitieakkoord.

De PvdA is vooral sterk in woorden die over het algemeen bescheiden blijven. Ook bij de behandeling en de plannen voortvloeiend uit de programmabegroting voor de komende drie jaar is de beoogde en te verwachten inbreng van de partij discutabel en minimaal. Het verzamelen van alle Nederlandse gemeenten op het Malieveld is natuurlijk een metafoor en daarom niet realistisch. Opvallend ook hier dat de landelijke politiek als kapstok voor Dongen wordt gebruikt. Plaatselijk willen de Sociaal Democraten aandacht voor het ecologisch maaien van bermen en behoud buurtbemiddeling. Dat is toch iets.Méér is nodig.

D66 heeft zicht ontwikkeld tot belangrijkste oppositiepartij in het Dongense en weet het CDA en de Ouderenpartij te enthousiasmeren. Het CDA heeft daar overigens minder behoefte aan , is duidelijk in haar (eigen ) mening en ziet de vrijerij als een aanvulling van haar wensen en beleid. De Ouderen Partij Dongen zwemt mee in het zog van de schoolslag en komt zo wel een zwemklas hoger zonder zelf nat te worden. De D66-Democraten zien wel beren op de weg voor de toekomst van de Cammeleur en wijst bovendien op de gevolgen en plannen in de TUF kwestie en het dossier Attero vuilverwerking.

De begroting. Op dit moment is de eerste voorbereidende vergadering achter de rug. Moties en amendementen zijn er nog wel te verwachten. Zowel de oppositie- als de coalitiepartijen zullen zich daar voor inspannen in soms hoopvolle verwachting dat aanname ervan ten gunste gaan werken voor de mensen die het gaat (be)treffen. Het streven is nobel en voor de toekomstige kiezer belangrijk. De voorspelling is dat de buurtbemiddeling en het doorgaan van het verstrekken van de cadeaubonnen voor de mantelzorgers een gunstig onthaal zullen genieten. Bij andere moties ligt de uitslag, kijkend naar de politieke samenstelling van de raad gewoon zonder meer vast. De programmabegroting gaat, ook naar verwachting, bijna ongewijzigd de archieven in, mede te danken of misschien wel te wijten aan het ontbreken van het dualistische politieke systeem in ons dorp.

Piet Eelants. Hoofdredacteur Dongenhomespot.nl