Het CDA maakt zich al langer dan een jaar ernstige zorgen over de gemeentelijke financiën. De gemeente Dongen heeft een tekort van 4,2 mio euro. Het geld moet gevonden worden door enerzijds te bezuinigen en anderzijds om de inkomsten te vergroten. Het College van B&W (VPD, PvdA en de Dongense VVD) heeft een keuzenota gemaakt, waarin mogelijke opties staan. Het CDA is van mening dat het goed is dat er een keuzenota is gemaakt en dat er nadrukkelijk opties worden afgewogen. Echter, deze keuzenota had er eerder moeten zijn en de gemeenteraad had voldoende tijd moeten krijgen om de keuzenota te bestuderen. Deze keuzes raakt iedere inwoner van Dongen en dan moet je een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Te laat

Het CDA heeft op meerdere momenten (samen met D66 en de Ouderenpartij) aangegeven mee te willen denken over de te maken keuzes.
–          November 2018: Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting 2019 aangedrongen om de gemeenteraad meer te betrekken bij de begroting.
–          de keuzes die gemaakt moeten worden. Deze is verworpen.
–          Juni 2019 was de bespreking van de kadernota. Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders Februari 2019:   Het CDA heeft samen met D66 en de Ouderenpartij is een motie ingediend, met de duidelijk opdracht om de gehele gemeenteraad actief te betrekken bij een visie omtrent voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Voor het CDA was de kadernota die werd gepresenteerd door het College niet specifiek en volledig. Veel aandachtspunten/onderwerpen stonden op € 0,- of werden als “Pro Memorie” opgenomen (De aanduiding “PM” is omdat de omvang van het effect nog niet bekend is en daar ook geen aanname op kan worden gedaan).
–          September 2019 heeft de fractie van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer technische vragen gesteld omdat er geen financiële bestuur rapportage was opgemaakt. Maar ook om er achter te komen of er al oplossingen waren gevonden om tot een sluitende begroting 2020 te komen.

Te weinig voorbereidingstijd
Op 13 september is de keuzennota naar de gemeenteraad gestuurd. 6 dagen later, op donderdag 19 september mocht de raad, in een extra opiniërende raadsvergadering, haar reactie al geven op deze keuzenota. Normaal gesproken krijg je twee weken de tijd om je voor te bereiden, om de situatie in kaart te brengen en om te overleggen met de achterban en inwoner van de gemeente Dongen. In 6 dagen tijd was dit helaas niet mogelijk en heeft het CDA besloten om niet diepgaand inhoudelijk op de keuzenota 2020 in te gaan maar een globale reactie te geven.

Reactie op hoofdlijnen
We hebben op hoofdlijnen een aantal opmerkingen gemaakt over de keuzenota:
–  Let op dat je bij de bezuinigingen uitgaat van de grote uitgaven. Het bezuinigen op kleine posten kunnen dermate nadelige gevolgen hebben die juist leiden tot hogere kosten en uitgaven. Wij denken dan bijvoorbeeld het weg laten vallen van het mantelzorg compliment.
–          Let op dat de focus gelegd wordt op het in stand houden van de primaire taken van de gemeente Dongen.  
–          Let op dat de gemeente geen overbodig onderzoek doet. De inkoopkosten van onderzoek zijn hoog en hierop kan de gemeente besparen. Kijk of er met gezond verstand ook een beslissing of advies kan worden gegeven.
–          Een groot zorgpunt is de te grote uitgaven in het sociaal domein. Het CDA wil dat het College van B&W resultaten laat zien van de ombuigingen sociaal domein.

Vooruitblik
Het CDA is altijd voor een sluitende begroting geweest en dat principe hanteren we nu ook voor de begroting 2020. Wij gaan zorgvuldig afwegen hoe de begroting 2020 (en verdere jaren) er uit moet zien en hoe de tekorten worden opgevangen. Er moet een oplossing worden gevonden voor het tekort van € 4,2 milj. Hierbij zullen pijnlijke maatregelen genomen worden die iedereen gaat voelen.

Uw mening telt
In november 2019 staat de begroting 2020 op de agenda. De keuzennota (van het College van de VPD, de PvdA en de Dongense VVD) en de documenten over de begroting (medio oktober 2019) zijn te lezen op https://dongen.notubiz.nl. U kunt contact opnemen met de CDA fractie om uw mening kenbaar te maken.
 
Wij houden u op de hoogte.
 
Fractie CDA Dongen-’s Gravenmoer
André Vonk