Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Keuzenota 2020 besproken in de gemeenteraad

EIGEN BERICHTGEVING VPD Posted on Thu, September 26, 2019 23:16:45

Donderdag 19 september stond de keuzenota op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente Dongen staat immers voor de opgave om €4,2M te besparen. De belangrijkste reden voor deze grote opdracht komt door de gestegen uitgaven op: ten eerste de Jeugdzorg en WMO (zónder extra bijdragen vanuit de Rijksoverheid), en ten tweede de CAO-ontwikkelingen van ambtenaren. Op beide kostenposten heeft de gemeente slechts beperkte of helemaal geen invloed.
De Volkspartij Dongen begrijpt dat het in tijden van besparingen dan vreemd overkomt dat grote projecten als het Looiersplein en Park Vredeoord worden uitgevoerd. Dit zijn echter langlopende programma’s waar verplichtingen al tijden terug voor zijn aangegaan.

De beschikbare budgetten in het Sociaal Domein zouden wat ons betreft dan ook leidend moeten zijn. Oplossingen moeten binnen de (bestaande) budgetten gezocht worden en het gevoel van urgentie om te besparen moet doordringen in alle geledingen van de gemeentelijke zorg.

DONGEN . Portretten en fracties gemeenteraad Dongen 2018. Foto Pix4Profs//Jan Stads

Dongen is een van de deelnemers aan het project Jeugdwerkloosheidsvrije zone; het college geeft in de keuzenota als richting mee te besparen op dit project. Wij vragen ons (wel) af, of dit op langere termijn niet tot dezelfde of hogere kosten leidt. Wij zetten liever in op preventie.

Duurzaamheid vindt de fractie van de Volkspartij Dongen erg belangrijk. Wij vinden het daarom erg jammer dat het college voorstelt om te besparen op ecologisch maaien. We gaven als oplossingsrichting de suggestie mee om na te denken over buurttuinen of wijktuinen.

Graag willen we een opmerking maken bij het Toekomstbestendig verenigingsleven. De voorgestelde besparing op verenigingsleven van € 75.000 vinden wij fors. Voor de Cammeleurpartners wordt een besparing voorgesteld van € 100.000 op een totaalbudget van € 1.600.000. Wij hebben aan het college de suggestie gedaan, om deze twee besparingsbedragen te wijzigen: voor verenigingen de besparing terugbrengen naar € 25.000 en voor de Cammeleurpartners het bedrag te verhogen tot €150.000.

Het Programma Jeugd en Politiek is voor ons erg belangrijk. We zijn blij dat de scholen dit programma zelf gaan invullen maar zien hier voor onszelf als raadsleden wel een actieve rol in.

We zijn benieuwd naar de consequenties die de bezuinigingen hebben op de planning van de onderwijshuisvesting en mogelijkheden voor externe partners hierin. Wij zien kansen in het samenvoegen van scholen die nu al voor de helft leeg zijn zoals bijvoorbeeld de Westerkim en Vlinderboom.

In de keuzenota wordt ook heroriënteren op armoedebeleid genoemd. De gemeenteraad heeft nog niet zo lang geleden het besluit genomen om de grens op te rekken naar 120%. We wachten met spanning de uitwerkingen van het college af op dit onderwerp.

Op donderdag 7 en 14 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2020-2023. Wilt u hierover met ons meepraten? Wij nodigen u daar van harte toe uit. Neem dan contact op via info@volkspartijdongen.nl

namens de fractie van de Volkspartij Dongen,
Denise KunstKeuzenota 2020: uw mening telt

EIGEN BERICHTGEVING CDA Posted on Thu, September 26, 2019 19:25:13

Het CDA maakt zich al langer dan een jaar ernstige zorgen over de gemeentelijke financiën. De gemeente Dongen heeft een tekort van 4,2 mio euro. Het geld moet gevonden worden door enerzijds te bezuinigen en anderzijds om de inkomsten te vergroten. Het College van B&W (VPD, PvdA en de Dongense VVD) heeft een keuzenota gemaakt, waarin mogelijke opties staan. Het CDA is van mening dat het goed is dat er een keuzenota is gemaakt en dat er nadrukkelijk opties worden afgewogen. Echter, deze keuzenota had er eerder moeten zijn en de gemeenteraad had voldoende tijd moeten krijgen om de keuzenota te bestuderen. Deze keuzes raakt iedere inwoner van Dongen en dan moet je een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Te laat

Het CDA heeft op meerdere momenten (samen met D66 en de Ouderenpartij) aangegeven mee te willen denken over de te maken keuzes.
–          November 2018: Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting 2019 aangedrongen om de gemeenteraad meer te betrekken bij de begroting.
–          de keuzes die gemaakt moeten worden. Deze is verworpen.
–          Juni 2019 was de bespreking van de kadernota. Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders Februari 2019:   Het CDA heeft samen met D66 en de Ouderenpartij is een motie ingediend, met de duidelijk opdracht om de gehele gemeenteraad actief te betrekken bij een visie omtrent voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Voor het CDA was de kadernota die werd gepresenteerd door het College niet specifiek en volledig. Veel aandachtspunten/onderwerpen stonden op € 0,- of werden als “Pro Memorie” opgenomen (De aanduiding “PM” is omdat de omvang van het effect nog niet bekend is en daar ook geen aanname op kan worden gedaan).
–          September 2019 heeft de fractie van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer technische vragen gesteld omdat er geen financiële bestuur rapportage was opgemaakt. Maar ook om er achter te komen of er al oplossingen waren gevonden om tot een sluitende begroting 2020 te komen.

Te weinig voorbereidingstijd
Op 13 september is de keuzennota naar de gemeenteraad gestuurd. 6 dagen later, op donderdag 19 september mocht de raad, in een extra opiniërende raadsvergadering, haar reactie al geven op deze keuzenota. Normaal gesproken krijg je twee weken de tijd om je voor te bereiden, om de situatie in kaart te brengen en om te overleggen met de achterban en inwoner van de gemeente Dongen. In 6 dagen tijd was dit helaas niet mogelijk en heeft het CDA besloten om niet diepgaand inhoudelijk op de keuzenota 2020 in te gaan maar een globale reactie te geven.

Reactie op hoofdlijnen
We hebben op hoofdlijnen een aantal opmerkingen gemaakt over de keuzenota:
–  Let op dat je bij de bezuinigingen uitgaat van de grote uitgaven. Het bezuinigen op kleine posten kunnen dermate nadelige gevolgen hebben die juist leiden tot hogere kosten en uitgaven. Wij denken dan bijvoorbeeld het weg laten vallen van het mantelzorg compliment.
–          Let op dat de focus gelegd wordt op het in stand houden van de primaire taken van de gemeente Dongen.  
–          Let op dat de gemeente geen overbodig onderzoek doet. De inkoopkosten van onderzoek zijn hoog en hierop kan de gemeente besparen. Kijk of er met gezond verstand ook een beslissing of advies kan worden gegeven.
–          Een groot zorgpunt is de te grote uitgaven in het sociaal domein. Het CDA wil dat het College van B&W resultaten laat zien van de ombuigingen sociaal domein.

Vooruitblik
Het CDA is altijd voor een sluitende begroting geweest en dat principe hanteren we nu ook voor de begroting 2020. Wij gaan zorgvuldig afwegen hoe de begroting 2020 (en verdere jaren) er uit moet zien en hoe de tekorten worden opgevangen. Er moet een oplossing worden gevonden voor het tekort van € 4,2 milj. Hierbij zullen pijnlijke maatregelen genomen worden die iedereen gaat voelen.

Uw mening telt
In november 2019 staat de begroting 2020 op de agenda. De keuzennota (van het College van de VPD, de PvdA en de Dongense VVD) en de documenten over de begroting (medio oktober 2019) zijn te lezen op https://dongen.notubiz.nl. U kunt contact opnemen met de CDA fractie om uw mening kenbaar te maken.
 
Wij houden u op de hoogte.
 
Fractie CDA Dongen-’s Gravenmoer
André VonkNext »