korte analyse

Update.De wrevel die donderdag 19 september ontstond tussen de coalitie- en de oppositiepartijen sluimerde al tijdje. Het ontstaan en ontwikkelen van de keuzenota die uiteindelijk vorm kreeg in het presidiumoverleg, ontsproot op een initiatief van D66. De partij claimt dit in ieder geval. Het indienen van een tweede motie vanuit de CDA -fractie werd in dat kader overwogen. Dit werd gesteund door D66 en Ouderenpartij Dongen. Het verschijnen van de keuzenota is hoe dan ook uniek voor dit dorp en voor de raad sowieso een verrassende ontwikkeling,die het gebruik van het woord ‘ommezwaai’ in het plaatselijke politieke circuit, rechtvaardigt. De snelheid waarop de keuzenota verscheen en ter behandeling werd aangeboden, is voor de oppositie dan weer een onaangenaam element gebleken. Er mee omgaan, is gezien ook de wijze van totstandkoming ervan een oefening in richtingdenken op een hoger niveau. Denken in groepsverband vanuit een machtspositie heeft risico’s. Dat bleek uit de ijzige stemming bij de debatten. Of je de toon ervan mag beschouwen als een duidend politiek opportunisme of daadwerkelijk vanuit goed overwogen principes is ontsproten, is de vraag die ook politiek uit te buiten is of juist buiten mand valt. En of de coalitie in beide gevallen daar de uitgelezen kans voor zag tijdens de behandeling van de inmiddels berucht geworden keuzenota is de vraag die je je kunt stellen. In wiens voordeel deze vorm van debatteren zich zal ontwikkelen is een ópen vraag. In Dongen is die vraag overigens dikwijls ook op een simpele manier te stellen én te beantwoorden. Het de laatste tijd veel genoemde en nog steeds geprezen DNA van Dongen is nauw verbonden aan de slogan ‘In Dongen doen we alles samen’ en dat impliceert dan weer dat na een nodige afkoelingsperiode in de raad, dat principe weer wel de bovenhand zal krijgen. De hoop en de verwachting is dan ook dat het college ook hierin voordelen ziet.

Diverse standpunten beargumenteren ,oprecht de discussie aangaan en luisteren naar elkaar is altijd al een startpunt geweest voor oplossingen. Bekvechten, elkaar vliegen afvangen en machtswellust de kans geven de overhand te nemen is destructief en lost het probleem van de doorsnee Dongenaar niet op. Die zullen de hoe dan ook op stapel staande ombuigingen en bezuinigen voelen aan den lijve en zeker in de portemonnee.

Inhoudelijk valt er ook nog wat te zeggen .Wethouder René Jansen zei deze week nog dat hij wel hoopte dat de politiek zich niet zou gaan verzanden in ellenlange procesdiscussies. Jan Kennekens die de ouderenpartij Dongen in de raad in de oppositiebanken vertegenwoordigt, zei in een reactie aan deze krant “Dat de coalitiepartijen zouden reageren zoals ze reageerden was erg verrassend… niet dus….. “Nou kun je meepraten, en nou doe je het niet”, aldus fractievoorzitter van de Donges VVD Pieter Brooijmans. Een dooddoenertje volgens weer Kennekens : ‘ maar hoogmoed komt vaak pas na de val’. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Eline van Boxtel -Pullens: “ De oppositie heeft (…) besloten geen inhoudelijke reactie te geven. Voor ons is dat onbegrijpelijk. Het hele jaar hebben ze geroepen dat ze graag willen meedenken en -doen én juist op het moment dat het college nu een extra handreiking doet in het proces naar de begroting toe, geven ze geen inhoudelijke reactie. “. Denise Kunst-van Suylekom fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen : “Voor ons was het belangrijk, dat PvdA en VVD in beginsel mee willen denken over de manier van besparingen op subsidies van verenigingen en ons voorstel niet op voorhand afwijzen “. Voor de Cammeleurpartners wordt een besparing voorgesteld van €100K op een totaalbudget van €1.6M. De Volkspartij Dongen wil dan ook de suggestie doen, om deze twee besparingsbedragen te wijzigen. De partij doet een belangrijk voorstel: ” We stellen voor om voor verenigingen de besparing terug te brengen naar €25K, dus €50K minder dan nu voorligt, en voor de Cammeleurpartners het bedrag te verhogen tot €150K in 2023″ aldus Denise Kunst-van Suylekom .

Uitlaten die, of olie op het vuur zijn of koren op de molen . Wie zal het zeggen.

Meer Positieve geluiden zijn er ook . De Volkspartij Dongen zegt blij te zijn met de toezegging van de meeste partijen om actief deel te willen (blijven) nemen aan het programma Jeugd en Politiek en de ouderenpartij die zijn partijtje dit keer mee – blies : “Graag, heel graag zelfs zijn wij bereid om bij een volgende gelegenheid u weer de hand te reiken en dan hopen wij wel op een positief signaal, want nu blijkt wel ‘Berouw komt na de zonde!!’ “ Dat laatste verdient eigenlijk dan weer een toelichting waarbij de lezer zijn of haar onderscheidingsvermogen gebruiken kan .Dongen, Het gewoonste dorp van het land kan ook ongewoon gewoon zijn. De raad bewees het en het college keek en luisterde toe ,maar wil wél water onder de boeg.

Het college is wel aan zet nu. Op basis van de wél nodig geachte en nu spaarzaam geoogste opinies vanuit de raad wordt het moeilijker dan beoogd, gepoogd om verdieping en uitwerking aan te brengen bij het realiseren van een sluitende Programmabegroting 2020

PE