De parapluvisie

De parapluvisie of de paraplunotitie is een samenvatting van de zes in deze serie behandelde visies, maar vormt niet echt een eindproduct. Alle onderwerpen die besproken zijn bij de behandeling van de visies op het gebied van onderwijs, economie, sport ,openbare ruimte(n), klimaat en energie en het sociaal domein, komen hier in samen en hebben ook raakvlakken met elkaar. Een overkoepeling van ideeën, een bijna analyse én een bijna onmisbaar naslagwerk. Zowel de huidige samenstelling als de toekomstige samenstelling van raadsleden en colleges kunnen en zullen er uit putten, er van leren, in verschuiven , veranderingen in aanbrengen en uitvoeren wat goed is voor het dorp. De paraplunota is als een ballon die hoog kan stijgen en zich in de praktijk kan ontwikkelen tot iets goeds, maar te maken kan krijgen met de tand des tijds, de druk van politieke ontwikkelingen en (weer)wil van de inwoners. Een kapstok. Dat kan gezegd worden van alle in deze serie behandelde visies op de toekomst van Dongen. De samensteller en schrijver van deze serie heeft getracht een duidelijk beeld neer te zetten van de meningen in de raad , hun visie op de visies. Vooral het gene wat de Dongenaar er van maakt is belangrijk. Het zelf lezen van de diverse visies wordt daarom met klem aangeraden. De visies zijn in feite producten vanuit de Dongense samenleving In Dongen doen we alles samen ; we deden dat ook bij het tot stand komen van de visies, op de toekomst van ons dorp.

D66

“We hebben deze twee weken kunnen spreken over de zes verschillende visies. Er is hard aan gewerkt en daar willen we alle betrokkenen voor bedanken. Er zitten dan ook zeker visies tussen die wij de moeite waard vinden maar helaas ook visies waar nog harder aan gewerkt dient te worden.

In algemene zin vinden wij het erg jammer dat er zoveel verschil zit tussen de visies. De visies zien er behalve een paar illustraties allemaal anders uit. Er is geen consistentie in de opmaak of opbouw. Als je als gemeente een visie wil uitstralen dan hoort daar niet alleen inhoud bij maar ook een gezamenlijk stijl. Nu lijkt het een samengeraapt boeltje dat volledig los van elkaar is geschreven.

In de paraplunotitie wordt gesteld dat er naar koppelkansen is gezocht. En hoewel wij die zeker hebben kunnen terugvinden in de verschillende visies denken wij dat er daar nog meer in had gezeten. Wat wij ook vreemd vinden is dat er in de paraplunotitie ineens dingen staan bij de opgaven die in de desbetreffende visies helemaal niet genoemd worden. Een voorbeeld hiervan is het leerlingenvervoer. Dit staat in de parapluvisie specifiek genoemd maar het woord leerlingenvervoer komt in onderwijsvisie niet eens voor. Al deze zaken samen geven ons een beeld van een set visies die toch vooral los van elkaar geschreven zijn. Dat is jammer want de visies geven niet alleen houvast voor de gemeente zelf maar zijn ook een visitekaartje naar inwoners, bedrijven etc. Het lastige is ook dat er van ons gevraagd wordt één besluit te nemen over alle visies tegelijk. Daarmee stemmen we dan ook in tot het verder uit te werken van de opgaven terwijl D66 van mening is dat nog niet alle visies genoeg bieden om hier een uitvoeringsprogramma over te schrijven. Wij zien dit voorstel dan ook zeker nog niet als hamerstuk “

CDA

“Afgelopen weken hebben we in de raad gesproken over de toekomstvisie van de gemeente Dongen. Op een 6-tal terreinen is een toekomstvisie opgesteld die richting moet geven aan toekomstig beleid. Deze visie ligt er niet voor niets. Er moeten keuzes gemaakt worden vanwege de slechte financiële situatie van de Gemeente Dongen. We kunnen vele wensen hebben (en dat geld dus ook voor het CDA), maar het moet wel betaalbaar zijn. Het lijkt erop dat het College veelal op de oude voet wil doorgaan. Het CDA heeft een inhoudelijke reactie gegeven, waarbij de voorzitter heeft aangegeven dat ze deze inhoud meenemen.

De aandachtspunten van het CDA bij de bespreking van de toekomstvisie waren:

Meer aandacht voor bomen en struiken en minder verharding, waarbij de Gemeente Dongen zelf een voorbeeldfunctie vervult.Geen verschraling van het aantal speelplekken. Indien je bewegen in de openbare ruimte als speerpunt ziet, is voldoende speelaanbod dicht in de buurt voor de jonge en oudere kinderen belangrijk. De openbare ruimte dient altijd toegankelijk voor mindervaliden te zijn, door trottoirs vrij van obstakels te laten zijn. Bereikbaarheid van het gemeentehuis is belangrijk. Een halte voor de buurtbus bij het Gemeentehuis.Jeugdhulp laagdrempelig en preventief, maar ook financieel beheersbaar!Wij zien graag de nieuwe schoolpleinen ingericht als groen schoolplein. Dit is goed voor de afwatering (minder beton) en voor een prettige leefomgeving. De gemeente Dongen kan hier een rol bij vervullen. Dit College (VPD, VVD, PvdA) heeft het voornemen om de OZB van particulieren te verhogen, om zo het financiële gat te dichten. Het CDA vind juist dat de eerste prioriteit is om minder geld uit te geven en pas als uiterste maatregel de OZB te verhogen. Als wij onze inwoners tegenkomen en ons gevraagd wordt waarom de OZB verhoogd wordt, dan komt dat

door de hogere uitgaven in het Sociaal Domein (‘éérste speerpunt van dit College om deze kosten te beheersen), maar zeker ook door het hoge uitgavenpatroon van dit College “

PvdA

De PvdA is tevreden over de visie. De paraplu is aanwezig, er is een goede samenhang in het geheel . De PvdA vind duidelijk het Dongense DNA terug . De partij constateert ook dat er grote uidagingen zijn die veel van de politiek en de bevolking vragen. De Sociaal Democraten distilleren uit de nota’s dat er ‘de rol van de gemeente beperkt is en de rol van de partners groot is ‘. Er is zeker ‘water onder de boeg’ die kan worden bevordert door slimme gebiedspromotie. De PvdA wil nu investeren in het sociaal domein om er later de vruchten ervan te kunnen plukken .

VVD

Ook de Dongense VVD vindt het plaatselijke DNA ruim voldoende terug in de overkoepelende visie over de toekomst van Dongen en ‘vindt het fijn dat de visies gecombineerd zijn met de financiële opgave ‘. Ook de inbreng van raad is opvallend groot en goed. Rekening houden met de mening van de raad is dan ook een grote wenst voor de liberalen. De VVD herhaalt hun liberale standpunt nog eens dat ‘bij het sociaal domein eerst een eigen verantwoordelijkheid van burgers geldt ‘ en zorg geven als het echt niet anders kan. De Dongense VVD vindt dat ‘ regelluwte een plek moet krijgen, vooral aan de voorkant en dat je met beperkte middelen iets kunt bereiken. In tegenstelling van de PvdA en het CDA stelt Dongense VVD voor dat de zes beleidsterreinen van de visies een vaste plek krijgen in een raadsvoorstel.

VPD

De Volkspartij Dongen voelt zich wel thuis bij de visies en wil geen ‘papieren tijgers ‘ En oppert een opmaak met zogenoemde pictogrammen die de duidelijkheid van het staat geschreven verduidelijken. De partij uit haar complimenten voor het vele werk. Ook inhoudelijk kan de grootste fractie in de raad zich vinden in de parapluvisie .Het resultaat is volgens fractievoorzitter Denise Kunst-van Suylekom een beknopte voorstelling van zaken die hier en daar in duidelijkheid van de separate visies overstijgt. De VPD spreekt de hoop en verwachting uit dat de raad voldoende gelegenheid zal krijgen om in alle visies gestelde doelen te bespreken en te bereiken

Voorzitter Burgemeester Starmans zegt toe ‘dat alle input van de raadsleden op de visies wordt meegenomen in de uitvoeringsprogramma’s en dat hierover een procesnotitie naar de raad komt’ . Verder merkt de burgemeester op dat er gezocht is naar koppelingen en dat er inderdaad andere koppelingen mogelijk zijn.

P.E. zomer 2019