Visie Onderwijs Dongen

Belangrijk documenten kunnen het worden. Alle visies die Dongen ontwikkelde en de raad behandelde in het jaar 2019. Laten wij, Dongenaren het hopen. Een visie is een visie , geen visioen en een visie biedt geen garanties. Nu niet en in de toekomst niet. Wel verplicht de raad zich er wat mee te doen,om de zes visies van Dongen en de parapluvisie die ze samenvat ook kracht bij te zetten en mede helpt ze ook daadwerkelijk uit te voeren ,tot een visie te komen en deze ook ondersteunt. Het zijn verlangens en wensen in feite en een bundel van tot de mogelijkheid tot uitvoering te komen toekomstbeelden die de Dongenaar voor ogen heeft. Veel Dongenaren werkten mee aan de visies en leverden deskundig materiaal aan voor de totstandkoming.

Deze krant behandelt nu de visie Onderwijs.

De Dongense VVD is blij dat er met de onderwijsvisie een verbinding is gelegd tussen andere beleidsterreinen waarbij ontschotten het toverwoord is. In het onderwijs is wat deze partij betreft samenwerking nodig met het sociaal domein om werk te maken van preventie voor raakvlakken later. Kinderen moeten veilig op kunnen groeien en daarvoor is samenwerking nodig om zaken vroeg te signaleren. Daarnaast is de partij blij dat de gemeente zichzelf ziet als verbinder en als dialoogpartner. De inrichting van het onderwijs is aan de scholen zelf, maar we moeten met elkaar alert blijven op behoeften die er leven in ons dorp om een uitdagend en dekkend onderwijsaanbod te realiseren. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allen. De Dongense VVD vindt het bij alle nieuwbouwplannen van belang dat er toekomstgericht en flexibel gebouwd wordt om de school niet alleen een onderwijsfunctie, maar ook een sociale functie te geven zodat de ruimtes maximaal benut worden. “Laten we vanuit een integrale kijk en aanpak er samen voor zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen onze gemeente “ aldus woordvoerster Angela Horsten.

De Ouderenpartij voor Dongen kan zich vinden in gelijke kansen voor iedereen, aansluiting bij alle partners en preventie , maar vindt de visie niet duidelijk van opmaak. Onderscheidend onderwijs is goed. Niet enkel aandacht voor TTO en hoger. “Wij vragen veel van onze kinderen en de kinderen vragen veel van ons “opperde woordvoerder Jan Kennekens

De PvdA prijst de samenstelling van de visie en de visie op onderwijs is realistisch. Complimenten zijn van toepassing . De Partij van de Arbeid wijst de belangrijkheid op het geven van gelijke kansen voor elke bevolkingslaag . De partij is blij dat gestreefd gaat worden voor het terughalen van het MBO in Dongen. Dat hoort thuis bij het Cambreur college . Zowel het technisch als het zorgonderwijs worden belangrijk genoemd door de partij

Ook de Volkspartij Dongen vraagt aandacht voor de rechtsongelijkheid en specifieke doelgroepondersteuning voor de laagste inkomens. Zij vraagt of het Cambreurcollege techniek gaat aanbieden als MBO Zorg en Techniek in Dongen komt. De school moet volgens de VPD een gemeenschappelijk domein zijn zowel buiten als binnen de schooluren. In het bijzonder vraagt de partij blijvende aandacht voor kinderen met een ‘rugzakje’.

Het CDA snapt de keuzen voor toekomstig MBO onderwijs ‘Zorg en Techniek ‘niet helemaal , maar is er tenslotte wel enthousiast over. De partij is blij met de visie in het algemeen en vindt die ‘behoorlijk compleet ‘. De Christen Democraten zijn blij met visie die wordt geuit om de schoolpleinen algemeen open te stellen om – zoals ook wethouder van Beers oppert – ze ook na ‘ half vier’ functioneel te laten zijn. “Wij zien graag de nieuwe schoolpleinen ingericht als groen schoolplein. Dit is goed voor de afwatering (minder beton) en voor een prettige leefomgeving. De gemeente Dongen kan hier een rol bij vervullen.” aldus fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam

D66 is over het algemeen tevreden met de onderwijs visie. “ Er is aandacht voor een groot aantal zaken die wij belangrijk vinden, zoals de IKC’s, de doorgaande leerlijn en meer samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)hulpverlening “ vindt Marieke Schouten, fractievoorzitter van de partij.

Ze vraagt zich wel af of het realistisch is dat het MBO hier naar toe komt, “ want het is in Oosterhout ook niet gelukt “. Schouten : “Zoals we al eerder hebben aangegeven blijven we signalen van inwoners krijgen dat kinderen niet naar de school van hun voorkeur in Tilburg mogen (speciaal onderwijs) omdat het volgens het samenwerkingsverband niet mogelijk is om geld van Breda naar Tilburg over te hevelen. Hierdoor is de vrije keuze voor onderwijs in gevaar.” .Voor D66 zouden onderwerpen zoals bijv Burgerschap en diversiteit, ICT kennis en mediawijsheid, politiek bewustzijn, maar ook verantwoordelijkheid voor elkaar, expliciet in de visie mogen terugkomen.D66 zegt het onderwerp leerlingenvervoer te missen . Marieke Schouten: “In de financiële stukken zien we dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer stijgt. In de visie komt het hele onderwerp niet voorbij. “

Wethouder van Beers geeft hierop al direct antwoord : leerlingenvervoer is niet in de visie opgenomen omdat het beleid er op gericht is zoveel mogelijk Dongense kinderen naar Dongense scholen te laten gaan en omdat de gemeente scholen meer onderscheidend wil maken.

P.E. zomer 2019