Drie ( lastige) vragen aan het nieuwe raadslid

Volgorde antwoorden van kandidaat gemeenteraadsleden :

1 ) RENÉ JANSEN – Fractievoorzitter Volkspartij Dongen
2 ) PERRY WENS – Kandidaat gemeenteraadslid Dongense VVD
3 ) ROLF VULLINGS (ook) Kandidaat wethouder voor de Dongense VVD
4 )
BERRY VAN ROSMALEN -Kandidaat gemeenteraadslid voor D66
5 )
ELINE VAN BOXTEL – PULLENS nu fractievoorzitter van PvdA
6 ) DENISE KUNST nummer 2 op de lijst van de Volkspartij Dongen
7 ) PIETER BROOIJMANS nu : Fractievoorzitter van de Dongense VVD
8 ) MAURICE IJPELAAR Fractielid van de Partij van de Arbeid
9 ) WILBERT MEGENS kandidaat fractielid CDA Dongen – s Gravenmoer
10) MUSTAFA KILINCARSLAN nr. 3 op de CDA verkiezingslijst
11)CLEMENT VAN DER VEN nummer 5 op de CDA Verkiezingslijst
12)WIETSE DIJCK staat
op
plaats zes van de lijst PvdA
13) MARTIN MONTENS staat op nummer 4 voor de PvdA op de verkiezingslijst
14) HENRIET JESPERS VAN DONGEN
Partij: D66Dongen
15) KOENRAAD VAN EERSEL Koenraad staat op plaats 2 bij het CDA
16) JACK RIJNEN is raadslid kandidaat no 5 bij de Dongense VVD
17) CEES ZWAAL Raadslid kandidaat voor de Volkspartij Dongen ( Nieuw op de lijst)
18)
ANGELA HORSTEN Kandidaat raadslid Dongense VVD
19) FABIAN VINK Kandidaat gemeenteraadslid voor D66
20) MAARTEN BAIJENS Kandidaat gemeenteraadslid D66
21) MARTIJN MESSING
Kandidaat gemeenteraadslid D66
22) MARIEKE SCHOUTEN lijsttrekker D66

*) Hoe denk je om te gaan met individuele vragen van burgers / kiezers, die behoorlijk relevant lijken?

1)Ik ben altijd en overal aanspreekbaar. Altijd bereikbaar en dichtbij de inwoners. Individuele vragen worden besproken in de fractie. Vaak komen ze binnen via Praat op Straat, via mail of tijdens één van de vele bijeenkomsten of evenementen die in Dongen worden georganiseerd. Elk signaal nemen we serieus. Meestal wordt eerst navraag gedaan bij de desbetreffende wethouder of ambtenaar, via een technische vraag. Soms een rondvraag of via het vragenhalfuur. Of tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het desbetreffende raadsvoorstel.Er is altijd een terugkoppeling naar de indiener, wat we met het signaal gedaan hebben, welke actie in gang is gezet en wanneer de indiener een terugkoppeling kan verwachten.

2)Wanneer mensen mij benaderen voor vragen of opheldering te krijgen zal ik deze beantwoorden zowaar ik kan. mocht ik niet direct een antwoord hebben zal ik de contact gegevens noteren en hier op terug komen. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

3) Alle
vragen die binnenkomen beantwoord ik naar eer en geweten. Ook als ik
de vraag niet weet of niet kan beantwoorden, zal ik dit melden.

4) Vragen
van inwoners bespreken we eerst in de fractie. Is het algemeen
belang of individueel belang? Afhankelijk daarvan volgt een antwoord
met advies en/of actie.

5) Alle vragen zijn relevant! Bij de PvdA bespreken we alle vragen die bij ons binnenkomen en bepalen dan of we deze behandelen tijdens een gemeenteraadsvergadering of dat we iemand beter rechtstreeks in contact kunnen brengen met bijvoorbeeld het ombudsteam, een ambtenaar of wethouder.

6) Ik denk dat vragen voor en van individuele burgers altijd relevant zijn. Dus zij krijgen een eerlijk en zo goed mogelijk antwoord. Alleen kan ik als raadslid niet alles oplossen of voor elkaar krijgen, dus dat als het niet kan,geef ik dat ook eerlijk aan. Ook een andere mening ga ik niet uit de weg, het is prima om het met elkaar oneens te kunnen en mogen zijn.Vragen die ik krijg, beantwoord ik soms meteen, of neem ik mee naar de rondvraag, het vragenhalfuur of direct naar een wethouder.

7 ): Ik luister en probeer het probleem te begrijpen waar de Dongenaar aandacht voor vraagt. Belangrijk is of hij/zij ‘de vraag’ al op de juiste plaats heeft neergelegd, en, of daaraan gehoor is gegeven. Zo nodig zal ik ondersteunen bij het oppakken van de vraag op de juiste manier. Afhankelijk van de aard van het probleem zal ik zeker ook gebruik maken van het publiekelijk maken van het aandachtspunt.In dat geval zet ik het op de politieke agenda.

8 ) Als het een vraag betreft met een algemeen belang zou deze tijdens een raadsvergadering kunnen worden ingebracht. Als het om een persoonlijke vraag gaat, proberen de vraagsteller in contact brengen met het ombudsteam of direct met een behandelend ambtenaar, afhankelijk van de aard van de vraag.

9 ) Ik denk dat je je functie goed uitvoert en dat het positief is dat de vragen persoonlijk aan je worden gesteld. Dan is er vertrouwen. In eerste plaats is goed luisteren belangrijk zeer te weten dat je vraag goed hebt begrepen misschien nog doorvragen als het niet geheel duidelijk is. Daarna een duidelijk tijdstip van terugkoppeling geven en na beraad de terugkoppeling uitvoeren.

10 ) Als volksvertegenwoordiger dien je elke vraag serieus te nemen. Het is belangrijk om door te vragen om te begrijpen waar de vraag vandaan komt om een eventueel dieper liggende vraag naar boven te halen. Vervolgens dient een volksvertegenwoordiger met de vraagsteller duidelijk af te stemmen hoe je hem of haar verder kunt helpen.

11)Je bent volksvertegenwoordiger, dus elke vraag van wie dan ook is relevant. Wel maak je als gemeenteraadslid telkens de afweging welk belang op welk moment het beste gediend is. Dus luisteren: Ja, krijgt iedereen altijd zijn zin: nee!

12)Als
volksvertegenwoordiger is je het verantwoordelijkheid om elke vraag
serieus te nemen. Ik ga dan ook graag het gesprek aan met iedere
inwoner van onze gemeente.

13)Zeker goed luisteren en in gesprek gaan met de individuele burger om de vraag en juist de achtergrond van de vraag goed duidelijk te krijgen. Daar waar mogelijk de inwoner/kiezer direct een antwoord geven en meennemen in het standpunt van de partij op dit gebied. Als het “nieuwe input” zou zijn, dan dit meenemen naar het fractieoverleg en de inwoner / kiezer later informeren over het ingenomen standpunt en de verdere mogelijkheden en/of te ondernemen acties.

14) Die bespreek ik in de fractie. De vragers krijgen antwoord wat we daarmee doen. Daarnaast wijzen we de vragensteller op de mogelijkheid tot inspreken of andere mogelijkheden tot antwoorden cq aansluitingen te krijgen.

15) Als volksvertegenwoordiger, gekozen door burgers / kiezers die er op vertrouwen dat jij hun belangen vertegenwoordigd, zijn alle vragen die gesteld worden per definitie even relevant. Dus is het je roeping om te luisteren naar de vragen die leven, deze te analyseren, te overwegen en te bekijken hoe je de burger / kiezer kunt helpen met zijn of haar vragen.

16)Ik zal altijd aanhoren wat het probleem is en doorvragen of hij of zij alstappen heeft ondernomen en de juiste weg heeft bewandeld. Eventueel neem ik de vraag mee naar het fractieoverleg alwaar we gezamenlijk dit punt kunnen bespreken en een gezamenlijk standpunt op kunnen innemen. Indien nodig zal ik het dan in een raadsvergadering aan de orde brengen.

17)Ik wil naar de burger/kiezer toegankelijk en open zijn. De vragen mij aangereikt worden, wil ik meenemen naar de fractie en daar bespreken. Mocht de vraag voor mij en of de fractie de behoefte creëren om extra informatie te verkrijgen, zal ik hier het initiatief nemen om burgers, ambtenaren of organisaties te benaderen. Tevens wil ik de burger/kiezer die de vraag stelde een terugkoppeling geven.

18)Voor mij is een luisterend oor voor iedere inwoner van belang en iedere vraag doet ertoe. We zijn immers een volkspartij. Geen vraag is raar of onbelangrijk. Bij iedere vraag zal ik nagaan of het een vraag is die eenvoudig opgelost kan worden door de persoon in kwestie zelf. Als dat zo is, zal ik deze persoon de juiste weg wijzen en later eens terugvragen of de kwestie is opgelost. Soms is een duwtje in de rug voldoende. Ik geloof namelijk in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk om veelgehoorde geluiden te vertalen naar een bredere vraag of mogelijk initiatief tot beleid. Soms kan een individuele vraag ook urgent zijn. Ik gebruik in mijn afweging steeds mijn intuïtie en gezonde verstand.

19)Relevante vragen van burgers lijken mij een goede zaak, ik vind het erg belangrijk dat zij betrokken zijn bij het beslissingsproces van de gemeente. De vragers wil graag attenderen op de verschillende manieren waarop de vraag ingebracht kan worden zoals bijv. spreekrecht. Als ik de vragen heb ontvangen bespreek ik deze met de fractie.

20)Die vragen zullen in de fractie besproken worden. De vragers krijgen antwoord wat we met de vraag gaan doen. Daarnaast wijzen we de vragensteller op de mogelijkheid tot inspreken of een andere relevante weg te bewandelen.

21) Die bespreek ik in de fractie. De vragers krijgen antwoord wat we daarmee doen. Daarnaast wijzen we de vragensteller op de mogelijkheid tot inspreken of andere ter zake relevante weg te bewandelen.

22)D66 is blij met vragen en ideeën van inwoners. Deze vragen bespreken we in de fractie. Afhankelijk daarvan volgt een antwoord met advies en/of actie.

*) Als je verkozen bent en je zit in de gemeenteraad ; ga je jezelf dan onderscheiden door een afwijkende mening over een bepaald onderwerp er op na te houden of houd je jezelf aan de mening en standpunten van je partij ook al zijn die niet (helemaal) te verenigen met je persoonlijke mening ?

1)Ieder raadslid kan een afwijkend standpunt innemen. Binnen ons fractieteam wordt dit in alle openheid met elkaar besproken. Als er persoonlijke belangen aan de orde zijn of als de schijn wordt gewekt van belangenverstrengeling neem ik niet deel aan de discussie en verlaat ik de vergadering.

2)Wanneer ik verkozen zou worden sta ik voor wie ik zelf ben en wat mijn mening daarin is. Ik ben lid van een partij waarin mijn mening overeenkomt met onze standpunten.

3)Voorop
staat dat de VVD fractie altijd “met
één
mond” praat. Indien mijn integriteit in het geding komt, meld ik
dit direct bij de fractievoorzitter om tot een oplossing te komen.
Transparantie is voor mij te allen tijde een voorwaarde.

4)Zie
mij vooral als een loyale D66-er, maar heb ik een afwijkende mening
dan voel ik me bij D66 vrij om die te uiten.

5)Nee. Natuurlijk heb ik een persoonlijke mening, maar samen met onze achterban en de fractieleden bepalen we ons partijstandpunt voor een vergadering. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar we proberen altijd tot een goed en gedragen standpunt te komen. In principe draagt de hele PvdA-fractie deze mening vervolgens uit. Heb je echt gewetensbezwaren? Dan staat het je vrij om een afwijkend standpunt in te nemen. Maar je zit niet in de gemeenteraad om je eigen mening te verkondigen, je zit er namens alle mensen die jou en jouw partij gekozen hebben.

6) Ik zit in de gemeenteraad omdat ik me verbonden heb aan een partij en haar programma. Dat is ook de basis waarop kiezers hun stem uitbrengen. In veruit de meeste gevallen zal ik dan ook de mening van de meerderheid van de partij volgen. Pas als er hele grote, persoonlijke bezwaren zijn, overweeg ik afwijkend te stemmen.


7 ) De Dongense VVD heeft een aantal belangrijke kernwaarden waar wij allemaal achter staan. De kracht van onze fractie en ons fractieoverleg is, dat na alle afwegingen te hebben gemaakt een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen. Ik ga mij niet onderscheiden met een afwijkende mening. Maar dat betekent zeker niet dat ik het altijd overal mee eens ben.

8 ) Als je je bij een partij aansluit, vind ik het vanzelfsprekend, dat je de mening en standpunten van die partij uitdraagt, tenzij er echt gewetensbezwaren zijn.

9 ) Op de eerst plaats ben ik blij dat ik een eigen mening heb. Met deze zelfde menig over bepaalde zaken heb ik bewust voor het CDA gekozen. Het is daarom ook vrij logisch dat je de mening en standpunten van de partij steunt.

10 ) Een gemeenteraadslid is een door de burger gekozen volksvertegenwoordiger die veelal ook lid is van een politieke partij of beweging. Samen met de partij worden standpunten opgesteld waar een raadslid altijd achter moet staan. Deze standpunten dienen altijd het lokale belang. Onderwerpen die gevoelig liggen dienen mijns inziens altijd binnen de partij bespreekbaar te zijn. Vaak zijn dit onderwerpen die niet of niet op een bepaalde manier zijn verwoord in het verkiezingsprogramma. Een afwijkende mening hierin is gelukkig in een democratische samenleving mogelijk. Uiteraard dienen de argumenten over en weer besproken te worden alvorens in het openbaar de eigen mening te kunnen laten horen.

11) . Als gemeenteraadslid ben je als persoon gekozen, maar je bent ook lid van een partij. Lid zijn van een partij betekent dat je je in grote lijnen kan conformeren aan ingenomen standpunten. Partijen hebben standpunten gevat in een programma en logischerwijs sta je daar achter. Over onderwerpen die niet verwoord zijn in het partijprogramma kunnen open discussies gevoerd worden. Eerst binnen een fractie, daarna in het openbaar. Hoewel als persoon gekozen ben je ook representant van een partij. In voorkomende gevallen kan het voorkomen dat – na discussie binnen een partij – een eigen, afwijkende mening naar buiten wordt gebracht

12) Mijn
persoonlijke mening zal ik vurig naar voren brengen tijdens de
vergaderingen van de fractie en van de achterban. Binnen die
vergaderingen komen we tot een gezamenlijk standpunt en mocht die
niet overeenkomen met mijn persoonlijk standpunt dan is dat
democratisch besloten. Het is wel dat iedereen binnen de PvdA
openstaat voor elkaar mening.

13) Het onderscheiden door een afwijkende mening aan zich, moet volgens mij geen doel op zich zijn, maar kan zeker wel eens voor komen. Gezien het huidige stelsel van het dualisme, moet het volgens mij op bepaalde punten mogelijk zijn om verdeeld (afwijkend) te kunnen stemmen, als het partijstandpunt te ver afwijkt van de persoonlijke mening of persoonlijke overtuiging. Dit zijn dan de uitzonderingen. In het algemeen zal het standpunt van de partij gevormd worden in het fractieoverleg en het achterbanoverleg. Mijn persoonlijke mening zal juist ook daar worden meegenomen en worden afgewogen. Het standpunt van de partij wordt daar dus ook mede door mijn inbreng gevormd.

14) Dat is een bijzondere maar tegelijk ook te algemene vraag voor me, bij gebreke aan een concreet voorbeeld. D66 is weer terug in Dongen en doet net mee met de verkiezingen. Als initiatiefnemer en tevens kandidaat raadslid doe ik mee omdat ik vind dat de Dongense politiek anders moet. Dat signaal laat D66 collectief maar ook individueel horen. Bij D66 krijg ik alle ruimte om mijn eigen geluid te laten horen.

15)Als volksvertegenwoordiger ben je gekozen door burgers / kiezers die er op vertrouwen dat jij hun belangen vertegenwoordigd, ofwel je hebt een achterban die je mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad.Als leden van één partij heb je samen aan het verkiezingsprogramma van de partij gewerkt. Logischerwijs conformeer je je aan / sta je achter de door jezelf benoemde onderwerpen. Standpunten over onderwerpen die niet beschreven staan in het verkiezingsprogramma worden besproken worden binnen de fractie, waarbij iedereen zijn of haar standpunt kan verwoorden. Indien nodig kan het voorkomen dat je met een eigen afwijkende mening naar buiten komt.

16)Ik ben lid van een partij die mijn denkbeelden voor een groot deel onderschrijven. Dit betekent niet dat ik het met alles eens ben maar dat bespreken we in een fractieoverleg. Naar buiten toe moeten we met een mond praten.

17)Als raadslid zal ik het belang van Dongen boven mijn eigen mening houden. Waar ik in conflict kom met mijn eigen normen en waarden en deze grens dreig te overschrijden of belangenverstrengeling met andere functies die ik vervul zou kunnen optreden, zal ik me buiten de discussie houden. In voorkomend geval verlaat ik de vergadering zodat het democratisch proces niet door mij verstoord wordt.

18)Aan de voorkant van de beleidscyclus
kan ik ervoor zorgen dat mijn persoonlijke standpunt of ideeën een
plek krijgen binnen het partijstandpunt. Ik ben een teamplayer en
realiseer mij als geen ander dat je als collectief naar buiten
treedt. Loyaliteit is voor mij dan ook een belangrijke waarde en daar
ben en blijf ik trouw aan. Conformeren aan hoort daar ook bij.

19)Meningsverschillen, zelfs binnen dezelfde partij, zijn er altijd. Op deze vraag kan ik echter geen concreet antwoord geven, mijn reactie zal sterk afhangen van de situatie en de inschatting die ik daarover maak. Mensen verkiezen een individueel persoon die gelinkt is aan een partij die overeenkomt met hun belangen/ideologie. De grootste factor in mijn overwegingen is wat dit inhoud voor de inwoners van Dongen.

20)Dat is een lastige vraag voor ons en ook te algemeen. Om deze vraag goed te beantwoorden hebben we een context nodig. We doen pas net mee aan de verkiezingen en hebben nog geen ervaring met een dergelijke situatie. Alle initiatiefnemers en kandidaat raadsleden doen individueel mee omdat ze vinden dat de Dongense politiek anders moet. Dat signaal laten we collectief maar ook individueel horen. D66 als vereniging verlangt van hun leden dat ze vooral zichzelf blijven en hun eigen geluid laten horen waarom ze vinden dat D66 onderdeel van de Dongense politiek moet worden.

21) Dat is een leuke maar tegelijk ook te algemene vraag voor me, bij gebreke aan een concreet voorbeeld. D66 doet net mee met de verkiezingen. Net als de initiatiefnemers en andere kandidaat raadsleden doe ik mee omdat ik vind dat de Dongense politiek anders moet. Dat signaal laat D66 collectief maar ook individueel horen. Bij D66 krijg ik alle ruimte om mijn eigen geluid te laten horen.

22) D66
vindt het heel erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Binnen
onze enthousiaste groep van initiatiefnemers en kandidaat raadsleden
denken we hier ook zo over: over veel onderwerpen zijn we het eens,
maar natuurlijk zijn er ook dingen waar we anders over denken.
Hierover praten en discussiëren we open met elkaar. Tot nu toe is
het ons gelukt om zo tot een gezamenlijk standpunt te komen. Ik ben
benieuwd hoe dit in de toekomst zal gaan, maar ik hoop dat iedereen
zich bij ons altijd vrij zal blijven voelen om een afwijkende mening
te uiten.

*)Je krijgt als gemeenteraadslid een vergoeding die ( in Dongen) volgens de richtlijnen van de VNG vaak boven de € 1000.- per maand uit kan komen.Vind je dat ‘redelijk’ , ‘genoeg’ , ‘te weinig’ of ‘te veel’. Als die regeling er niet was , zou je het werk ‘voor niets’ willen doen ?

1)De vergoeding is nooit een drijfveer geweest (voor raadsleden in Dongen per 1 januari 2018 bruto 958,91). Een bepaalde vergoeding vind ik wel redelijk, omdat fractieleden inhoudelijk veel tijd en energie steken in de dossiers, en daar bovenop gemiddeld minstens twee avonden per week kwijt zijn aan overleg, vergaderingen, raadsinfo-avonden.

2)Ik vind het een aardig bedrag maar ik kan er geen echt oordeel over vellen omdat dit mijn eerste periode zal zijn. Ik zie de gemeente raad als een echte uitdaging en ik heb er enorm veel zin in.

3)De
vergoeding is een redelijk bedrag. Zeker als je deze afzet tegen de
tijd die ik investeer. Indien de regeling er niet was, zou ik het
werk ook om niet doen.

4)Dit
vind ik nog de meest lastig vraag omdat het absoluut het laatste is
waar ik aan denk. Je geeft me de keuze tussen; redelijk, genoeg, te
weinig of te veel. Laten we het dan maar op ‘genoeg” houden.
Mijn antwoord op deel twee van de vraag, ik ben elke
raadsvergadering aanwezig op de publieke tribune en zoals je weet
ontvang je daarvoor geen vergoeding.

5) Het is goed dat er een vergoeding tegenover het raadswerk staat. Het is een intensieve en verantwoordelijke taak. Als er geen regeling was, zou het voor mij niet haalbaar zijn om het aantal uren in het raadswerk te steken die noodzakelijk zijn.

6)

Een raadslid is veel tijd kwijt aan het raadswerk. De vergoeding daarvoor is landelijk vastgesteld en compenseert voor de uren die een raadslid gemiddeld in het werk steekt. Het geld is voor mij absoluut niet de motivatie om weer op de kieslijst te staan. De eerste keer stond ik zelfs al op de kieslijst, voor ik wist dat er een vergoeding tegenover stond. Dus ja, ik was dit ook gaan doen, zonder vergoeding (al is die natuurlijk welkom 😉 ).

7 ) Mijn ervaring leert dat je het raadswerk echt leuk moet vinden om het goed te doen, en om het ook langer vol te houden. Er gaan heel wat uren vrije tijd in zitten. De vergoeding is per uur berekend echt niet zo bijzonder. Een beloning voor al dat werk vind ik wel op zijn plaats. Je moet er tenslotte ook nogal wat voor opgeven.

8 ) Ik vind deze vergoeding voldoende, maar zou dit werk niet voor niets doen: het kost tenslotte behoorlijk wat tijd en energie.

9) : Gekozen raadslid worden is een ambitie om een bijdrage te kunnen leveren aan de plaatselijk behoeftes van een gemeenschap en misschien ook zelf ontwikkeling. Het is een eer om dit te kunnen doen.Gezien de vele uren die je er instopt is een onkostenvergoeding zeker niet onterecht maar de hoogte daarvan is niet relevant. Je doet dit als persoon.

10) Er wordt veel gevraagd van een gemeenteraadslid. Raadslid zijn doe je niet voor het geld, maar voor een maatschappelijk doel. Er wordt in het raadswerk wel veel tijd gestoken die je normaliter aan andere zaken kunt besteden. Hiertegenover staat terecht een raadsvergoeding waarbij de hoogte hiervan altijd te bediscussiëren valt, maar eigenlijk niet het belangrijkste is in het raadswerk.

11). Gemeenteraadslid zijn moet een ideële achtergrond hebben en om die reden mag een vergoeding geen rol spelen. Tegelijkertijd wordt er veel tijd van mensen gevraagd om hun raadslidmaatschap werk goed te doen. In die tijd zou ook ander (betaald) werk gedaan kunnen worden. Om die reden is een redelijke onkostenvergoeding op z’n plaats, waarbij moeilijk een discussie te voeren is over de hoogte hiervan.

12) Het
raadslidsmaatschap is een verantwoordelijke maar ook eervolle positie
die ik hoe dan ook graag zou willen bekleden echter is het naar mijn
mening niet meer dan redelijk dat raadsleden enige vorm van
compensatie krijgen
.

13)Raadswerk doe je nooit “voor niets” ! Dit doe je voor alle inwoners van de gemeente Dongen. Hier wordt uiteraard bedoeld zonder financiële vergoeding. Je moet het raadswerk zeker niet voor de financiële vergoeding doen. Wanneer je het bedrag zou gaan delen door alle geïnvesteerde uren per week/maand, kom je echt op enorm lage bedragen uit. Een beetje bijbaantje in een supermarkt of horeca verdiend beter. De vergoeding bestaat uit verschillende delen en is mede bedoeld om de gemaakte onkosten die je als raadslid maakt te vergoeden. Persoonlijk vind ik de vergoeding voor een Raadslid in Dongen redelijk tot voldoende. Zoals al aangegeven moet je het raadswerk zeker niet voor de financiële vergoeding doen, maar uit persoonlijke overtuiging om volksvertegenwoordiger te willen zijn. Ik persoonlijk zou het raadswerk uit persoonlijke overtuiging ook zonder de financiële vergoeding doen, maar wel met een vergoeding van alle gemaakte onkosten voor dit mooie werk. Het moet niet naast de te investeren uren, ook nog eens maandelijks extra geld gaan kosten.

14)Het goed invullen van het raadslidmaatschap vraagt ongeveer 20 uur per week inzet. Tijd die ook gezien kan worden als professionele arbeidstijd. D66 vindt het daarom normaal dat er een redelijke vergoeding betaald wordt voor de werkzaamheden als raadslid. Ik ben het daar wel mee eens.

15) Als gemeenteraadslid ben je een volksvertegenwoordiger gekozen door de samenleving die er op vertrouwt dat jij hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Feitelijk is het raadslidmaatschap een roeping. Net zoals je je actief in kunt zetten voor kerk en verenigingsleven, doe je dit ook niet uit persoonlijk belang. Ervaring leert dat onze samenleving niet kan zonder mantelzorgers en vrijwilligers, ook de Dongense gemeenschap niet. Deze mensen, die zich inzetten voor de medemens, zijn een bindende factor binnen de samenleving.

16)Voor het geld hoef je het niet te doen gezien de tijd die je erin moet steken. Echter ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten voor de maatschappij en wil dit op lokaal niveau doen.

17)Geld is voor mij geen drijfveer. Ook zonder deze vergoeding zou ik mij verkiesbaar stellen. De ‘drive’ die ik voel om van Dongen een nog mooiere gemeente te maken is groter dan de financiële drang.De vergoeding zie ik meer als onkostenvergoeding. Daar ik nog geen ervaring heb kunnen opbouwen wat de daadwerkelijke onkosten van een gemeenteraadslid zijn, kan ik geen uitspraak over de hoogte van de vergoeding doen.

18)Ondanks dat ik nog geen raadslid ben
geweest, zie ik om mij heen wel hoeveel tijd dit de mensen kost. De
tijdsbesteding is niet in geld uit te drukken. Als raadslid wil ik
iets doen voor de Dongense gemeenschap. Het is prettig dat daar een
vergoeding tegenover staat waardoor ook dit werk als waardevol wordt
gezien. Ik zie deze rol tevens als een uiting van burgerschap.

19) Een raadslid zijn kost tijd en moeite, net zoals elk ander werk. En net zoals elk ander werk staat daar een vergoeding tegenover. Een raadslid wordt je niet voor het grote geld, tegelijkertijd is het wel zo dat rekeningen nog steeds betaald moeten worden en levensmiddelen nog steeds geld kosten. Met de ongeveer 80 uur per maand die men bezig is met het raadslid zijn lijkt €1000,- per maand mij een redelijke vergoeding.

20)Het kwalitatief goed invullen van het raadslidmaatschap vraagt ongeveer 20 uur per week inzet. Tijd die ook ten koste gaat van de professionele arbeidstijd van het raadslid. D66 vindt het daarom normaal dat er een vergoeding betaalt wordt voor de werkzaamheden als raadslid.

21)Het kwalitatief goed invullen van het raadslidmaatschap vraagt ongeveer 20 uur per week inzet. Tijd die ook ten koste gaat van de professionele arbeidstijd. D66 vindt het daarom normaal dat er een redelijke vergoeding betaald wordt voor de werkzaamheden als raadslid. Ik ben het daar mee eens.

22)Het
kwalitatief goed invullen van het raadslidmaatschap vraagt ongeveer
15 tot 20 uur per week inzet. Tijd die ook ten koste gaat van de
professionele arbeidstijd van het raadslid. D66 vindt het daarom
normaal dat er een vergoeding betaald wordt voor de werkzaamheden van
een raadslid. Ik ben het daarmee eens.

TERUG NAAR DE VERKIEZINGSSPECIAL : H I E R