Raadsvoorstel sportpark De Biezen

Raad neemt op 8 februari besluit over Paridome

Het college heeft gisteren een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad dat gaat over de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen. Het voorstel wordt opiniërend besproken in de vergadering van donderdag 25 januari aanstaande. Twee weken later, op donderdag 8 februari 2018, neemt de raad dan een besluit.

Verplaatsing van sportpark De Biezen is een grootschalig project. VV Dongen en Stichting Tennis De Biezen zouden daarbij verhuizen naar een nieuw sportpark op een nieuwe locatie. Op het huidige sportpark heeft dan een herontwikkeling plaats met nieuwbouw van zo’n 150 woningen. De drie ontwikkelaars die hiertoe plannen hebben ingediend, geven in hun berekeningen aan dat de kosten voor het totale project (nieuw sportpark en nieuwe woonwijk) liggen tussen de € 29 tot € 37 miljoen.


Conclusie

In het raadsvoorstel concludeert het college dat niet wordt voldaan aan de dringende wens van de gemeenteraad om bij een dergelijk grootschalig project, met grote belangen en risico’s voor de gemeente Dongen, uitsluitend in zee te gaan met een betrouwbare partner met een solide financiële basis. De voorkeur van VV Dongen om te verhuizen naar een nieuw complex aan de Beljaartlaan kan nader worden onderzocht met een haalbaarheidsonderzoek, maar dan wel met een andere partner dan PvH Vastgoed BV of diens rechtsopvolger Paridome Vastgoed BV, zo stelt het college.

Onderzoek

In de voorbije maanden heeft accountantsorganisatie BDO een onafhankelijk financieel onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het college na een motie van de gemeenteraad. Voorafgaand aan een verdergaand uitwerkingstraject, wilde het gemeentebestuur duidelijkheid over de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van alle drie de partijen die afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie hebben verricht naar de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen.

Wijzigingen

,,Wij moeten vaststellen’’, aldus het college, ,,dat PvH Vastgoed BV na het raadsbesluit van 13 juli 2017 tijdens de fase van de financiële analyse, zonder daarover met ons te overleggen of ons daarover te informeren, een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd in de juridische entiteit, de financiers, de financieringsconstructie en het plan voor de woningbouwlocatie. Die handelswijze is niet in overeenstemming met de houding die wij van een professionele partij en partner verwachten’’.

Risico’s

Vanuit oogpunt van risicomanagement, heeft het college kritisch bezien welke risico’s aan het project kleven. Het rapport van BDO geldt hierbij als vertrekpunt en basis voor de standpuntbepaling. Het college concludeert dat aan de financieringsconstructie van Paridome Vastgoed BV die uitgaat van volledige externe financiering, zodanige risico’s zijn verbonden, dat het voor de gemeente vanuit oogpunt van risicobeheersing niet verantwoord is om daarmee verder te gaan. Daarnaast voldoet het plan van Paridome Vastgoed BV niet aan de gestelde kaders voor de herontwikkeling van het huidige sportpark tot woningbouwlocatie. ,,Ofschoon het daarbij gaat om een inschatting van de aard, omvang en de effecten van de risico’s, hebben we maximaal getracht die inschatting zoveel als mogelijk te laten ondersteunen door feiten’’, aldus B&W.


Vervolg

Het is nu aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het raadsvoorstel. Het college blijft in overleg met de betrokken sportverenigingen om te komen tot een adequate oplossing. ,,Ofschoon wij begrijpen dat in dit stadium bij VV Dongen de teleurstelling overheerst, zullen we met elkaar moeten overleggen over de mogelijke scenario’s voor het vervolgtraject’’, aldus het college.

Reactie voorzitter vvDongen

Voorzitter
Angela Jansens van vvDongen gaf de volgende reactie op vragen van deze krant op de vandaag
genomen stappen van de gemeente Dongen :
“Dit
raadsvoorstel betekent een hele grote teleurstelling voor ons.Onze
voorkeur is duidelijk; de locatie Beljaartlaan en het plan van PvH.Wij
wachten nu het besluit van de gemeenteraad af. Als de raad besluit
het voorstel van het college te volgen gaan wij terug naar onze leden
en zullen we weer in gesprek met de gemeente moeten om een oplossing
voor onze capaciteitsproblemen te vinden “

Reactie Paul van Heteren ( Paridome)

De reactie van Paul van Heteren van het bedrijf Paridome was kort en duidelijk :
“Ik
begrijp de conclusies van het College niet, deze zijn zeer rigide.: :
Paridome
heeft de grond ,Paridome
heeft het plan ,Paridome
heeft de voorkeur van VV Dongen en Paridome
heeft het geld “