Vergadering
B&W gemeente Dongen dinsdag 21 november 2017

Onderwerp

Besluit

Sint
Josephstraat 135

Het
college stemt in principe in met het realiseren van 3
grondgebonden woningen en 4 appartementen(waarvan 1
bestaand). Het pand Sint Josephstraat 135 is momenteel in gebruik
als bedrijfspand met 1 appartement. Het college heeft de indiener
gevraagd een bewonersavond te organiseren. Het betreft een
ontwikkeling binnen een bestaand pand. Medewerking aan deze
ontwikkeling is mogelijk door het gebruik van het pand te
wijzigen (middels toepassing van het bepaalde in de artikelen 2.1
lid 1 onder c, 2.12, eerste lid onder a, onder 2(0) van de Wabo
en artikel 4, lid 9 van bijlage II van het Bor.

Voortgangsrapportage
grondexploitatie 2018

Het college stemt
in met de voortgangsrapportage grondexploitatie 2018 en legt deze
ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Eindsestraat 25

Het
college stemt in met het bestemmingsplan Eindsestraat
25 en ligt dit ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk dat één woning wordt
gebouwd. Dat is mogelijk omdat bestaande (voormalige agrarische)
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Gedurende de terinzageleggingstermijn
zijn er geen zienswijzen ingediend.

Peuteropvang

Het college heeft
besloten tot vaststelling van de nota nieuwe
subsidiesystematiek peuteropvang in Dongen.
Vanaf januari 2018 wordt de systematiek ingevoerd.
Het
college stelt maximaal € 175.000 beschikbaar t.b.v.
peuteropvang en VVE in 2018, dit bedrag komt uit de huidige
begroting OAB 2018.Ook
de
nota afsprakenkader voor-en vroegschoolse educatie gemeente
Dongen 2017-2018 is hiermee vastgesteld als integraal onderdeel
van de nieuwe subsidie-systematiek per 1 januari 2018.

Theek
5

Het college heeft
kennis genomen van de jaarstukken 2016 van Bibliotheek Theek 5.
De totale subsidie 2016 wordt vastgesteld op een bedrag van €
449.483,- (inclusief incidentele en projectsubsidies). Voor 2017
wordt Theek 5 een aanvullende projectsubsidie verleend van €
25.413,- voor de uitvoering van de regeling cultuureducatie met
kwaliteit.

Re-integratie

ex-gedetineerden

Het
college stemt in met de ondertekening van de
‘Dienstverleningsovereenkomst voor de coördinatie vande
re-integratie van ex-gedetineerden’ voor de gemeenten in Hart van
Brabant. Het college stemt in met de
door centrumgemeente Tilburg gevraagde financiële bijdrage van
12.766,- voor2017
voor de gemeente Dongen. Voor de volgende jaren wordt dit bedrag
steeds opnieuw berekendop basis van de
cijfers over het voorgaande jaar.

Belastingverordeningen
2018

Het
college stemt in met de geactualiseerde belastingverordeningen
voor 2018 en legt deze ter
vaststelling voor aan de gemeenteraad. Bij vaststelling van de
begroting 2018 is reeds rekening gehouden met de geactualiseerde
tarieven.

Berap
2017-3

Het
college stemt in met de derde financiële bestuursrapportage van
2017 (Berap 2017-3) en legt deze ter vaststelling voor aan de
gemeenteraad.