Onderwerp

Besluit

Bestrijding
armoede kinderen

Het college heeft
besloten de
inzet van de Klijnsma middelen in 2 fasen te verdelen. Voor 2017:
Snel inzetbare maatregelen. Dit zijn maatregelen met vooralsnog
een incidenteel karakter. 2018 en verder: structurele effectieve
maatregelen.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Vanaf
2017 stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aan alle gemeenten geld beschikbaar voor de bestrijding van
armoede bij kinderen. Voor de gemeente Dongen is dit structureel
een jaarbedrag van
€ 85.000. Het college heeft nu besloten
voor 2017 een financiële bijdrage van € 15.716,25 te verlenen
aan Stichting Leergeld en een Kinderdecemberpakket te verstrekken
aan Dongense kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag
inkomen tot 120% van het geldende sociaal minimumniveau.

KPI
rapportage

Het
college heeft kennis genomen van de KPI-rapportage archief- en
informatiebeheer gemeente Dongen 2017. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. KPI staat voor
kritieke prestatie-indicatoren. Om gemeenten bij de horizontale
verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven
conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een
raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld.

Heuvel
15

Het
college heeft kennis genomen van de schriftelijke vragen (artikel
33) die zijn gesteld door de raadsfractie Lijst Breugelmans
inzake herbestemming van de locatie Heuvel 15. Het college heeft
kennis genomen van de beantwoording door de gemeentelijke
organisatie en stemt hiermee in.