Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Behandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN HET DEMOCRATISCH PODIUM

EIGEN BERICHTGEVING DP Posted on vr, november 03, 2017 10:33:48

Behandeling programmabegroting 2018 |

DE INBRENG VAN HET DEMOCRATISCH PODIUM


Begroting 2018 gemeente Dongen

De ons nu voorliggende begroting, is de eerste begroting in de nieuwe stijl. De stijl waarbij de begroting specifiek wordt ingedeeld op basis van de 5 pijlers zoals genoemd in de toekomstvisie.Het college van B&W is van mening dat de gemeente Dongen er goed voor staat!Voor het Democratisch Podium is dit een kwalificatie met een zware lading.Volgens het college van B&W kan de gemeente Dongen 2018 en de andere komende jaren met vertrouwen tegemoetzien! Nogmaals, voor ons een straffe uitspraak, maar is dit nu eigenlijk wel zo?

De cijfers die er nu liggen zijn inderdaad beter dan 4 jaar geleden, maar is dit op het conto van de huidige coalitie, c.q. college van B&W toe te schrijven? Wij zijn van mening dat dit niet zo is!De rekenrente is inmiddels drastisch verlaagt en de economie is uiteindelijk behoorlijk aangetrokken. Al Kijkende naar de toekomst zijn en blijven er nog steeds veel risico’s voor de gemeente Dongen.


Ik noem u er een aantal:

1. De energieproblematiek in de Beljaart

(Welke risico’s loopt de gemeente Dongen daar nu inmiddels? Is de positie inmiddels niet zo geworden dat de gemeente niet meer terug kan? Wat gaat dit nu nog meer kosten?)

2. De Cammeleur

( is het ter beschikking gestelde budget wel voldoende? Zijn de opbrengsten van de verkoop van de panden die als kostendragers fungeren wel voldoende?

Inmiddels moeten wij ook al vernemen dat de exploitatie van de Cammeleur (en geen MFA zoals op blz. 76) inmiddels al € 30.000, = duurder wordt dan verwacht)

3. Mogelijke verplaatsing van VV Dongen

(Dit zou budgettair neutraal gaan, toch vernemen wij een risico voor de gemeente Dongen van €600.000,- waar is dat uit opgebouwd?) (pagina 76)

4. De N629
(samen kansen pakken is de titel van het huidige coalitieakkoord, dat deden we unaniem hier in de gemeenteraad voor de bundeling Zuid, plotsklaps als een duveltje uit het doosje moest het toch bundeling Noord worden) Wij zijn benieuwd naar het Provinciaal inpassingsplan (PIP) in maart 2018!

5. Huishoudelijke hulp onder de WMO

(omdat het zo lang duurde en er veel fouten werden gemaakt, zijn er inmiddels al veel mensen afgehaakt, terwijl ze het voor de zelfredzaamheid heel hard nodig hebben.)

6. Kan de transitie jeugdzorg wel budgetneutraal?

(We hebben er op dit moment als gemeente nog maar weinig zicht en invloed op)

Verder wil ik meegeven dat wij geen voldoende zicht hebben op hoeveel de nieuwe ambtelijke organisatie gaat kosten. Hoe gaat de nieuwe ambtelijke organisatie eruitzien? Ik weet dat het antwoord zal luiden dat di uitvoering is, maar dan blijft het belangrijk voor de gemeenteraad om te weten of het ambtelijk apparaat in staat is of wordt, om de dingen die in de begroting(en) staan ook goed uit te voeren.

Zoals al vele malen eerder hier in de gemeenteraad door het Democratisch Podium aangegeven is er steeds meer sprake van uitholling van het budgetrecht. Het budgetrecht wat juist bij de gemeenteraad ligt om de kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te kunnen oefenen.Ook de nu weer voorliggende begroting voldoet volgens het Democratisch Podium niet aan het budgetrecht van de gemeente. Ik noem u een bijvoorbeeld:De subsidieverordening; De gemeenteraad stelt louter het geconsolideerde plafond vast en het college kan schuiven waar men wil zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken.Het democratisch Podium vindt dit een zeer slechte zaak.Ik neem u ook even mee; de Eagle Shelter heeft inmiddels al voor 2 jaar subsidie toegezegd gekregen, terwijl wij als gemeenteraad nog in afwachting zijn op een evaluatie!

Verder vindt het democratisch Podium het jammer dat de bestuurlijke vernieuwing, waar meerdere partijen inmiddels ook de mond van vol hebben, zo slecht uit de verf komt:

Weinig tot geen debat in de raad,

Weinig taakbesef bij de gemeenteraad,

Veel delegeren naar college

Hopelijk wordt dit de volgende periode beter. We zijn inmiddels toch de weg ingeslagen naar een modern en slagvaardig bestuur? Wij hopen wel dat de slogan “In Dongen doen we dingen samen” beter wordt niet ingevuld bij maken van beleid en niet louter een mooie kreet voor in de media is.Wel zijn wij als Democratisch Podium blij dat er lokaal en regionaal er stevig wordt ingezet op aanpak van zware criminaliteit en ondermijning en er goed wordt samengewerkt met politie, het openbaar ministerie en Hart van Brabant.V. Zoals afgesproken in deze gemeenteraad, moeten wij bij de begrotingsbehandeling ook de grote en strategische projecten van de gemeente Dongen vaststellen. Ik hoop dat dit punt bij de besluitvorming wordt meegenomen en wij er ook onderling nog onze mening daarover kunnen vormen.

Voor zover onze inbreng in deze begrotingsvergadering.

Martin Montens

Democratisch PodiumBehandeling programmabegroting 2018 | DE INBRENG VAN HET CDA DONGEN – -s GRAVENMOER

EIGEN BERICHTGEVING CDA Posted on vr, november 03, 2017 10:27:43

Kansen zien voor een #MooiDongen

‘Goed samenspel, betere toekomst’ geeft ons het vertrouwen dat mede met de door ons aangedragen suggesties wij een mooi jaar tegemoet gaan. We zien kansen in de woningbouw, het onderwijs, in de openbare ruimte, in de afvalinzameling, in de financiën, in de zorg en in de sport. Het CDA ziet kansen voor een #MooiDongen.

Voorzitter, dit was de laatste alinea van onze beschouwing van vorig jaar. En gedurende dit jaar hebben we gezien dat veel kansen die het CDA toen heeft aangedragen, ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd én in deze begroting zijn opgenomen! Deze begroting is de laatste van de vier van dit College.

En ondanks dat het CDA niet in het College zit, zien we opvallend veel door het CDA aangedragen CDA in de begroting terugkomen en hebben we veel CDA-punten kunnen realiseren, daar zijn we blij mee.

Maar ook voor 2018 zien we kansen, kansen voor een Mooi Dongen.

Dongen Leeft

Openbare ruimte

De CDA-fractie is blij met de investering in de verkeersveiligheid in ’s Gravenmoer, de herinrichting van het Dongendal met de door het CDA zo gewenste senioren fitness tuin, en het door het CDA aangejaagde bomenbeleidsplan. Voor de komende periode wil het CDA verder vergroening van Dongen realiseren door; het aanleggen van een bankjesroute, fietsroutes te verbinden en ervoor te zorgen dat de openbaren ruimte ‘rollator-vriendelijk’ is. Voor Dongen-Vaart zien we mooie resultaten; de door het CDA aangedragen initiatief tot het realiseren van een dorpsplein voor de St. Jansschool is door het College met beide handen aangepakt.

Bereikbaarheid

Binnenkort start de pilot voor nachtvervoer in de gemeente Dongen waarvoor het CDA zich heeft ingezet. De bereikbaarheid willen wij nog meer verbeteren door de buurtbus te laten stoppen bij het gemeentehuis. Daarnaast streven wij ernaar om nachtvervoer een permanente voorziening te laten zijn.

Wonen

Belangrijk is dat we wonen voor starters mogelijk maken door het aanbieden van voldoende woningen voor starters en het aanbieden van een starterslening. Wel willen we aandringen bij het college om de starterslening beter onder de aandacht te brengen bij de doelgroep!

Tevens wil het CDA dat de gemeente zich goed voorbereid op het groeiende aantal senioren, door het aanbieden van de blijverslening en het bouwen van woningen met slaapkamer op de begane grond.

Duurzaamheid

Er is een start gemaakt met een duurzamer beleid en het CDA steunt dit van harte. Wij willen dat woningen in de toekomst niet alleen energieneutraal maar ook waterneutraal gebouwd worden, want daarvoor is nog onvoldoende aandacht binnen de gemeente en daarvoor is nog te weinig bekendheid bij de inwoners.

Qua energieneutraal kunnen we een voorbeeld nemen aan de gemeente Goirle. Deze gemeente zet een half miljoen Euro klaar om uit te lenen aan inwoners van om hun woning energiezuiniger te maken. Onze oproep aan het college is om input op te halen bij de gemeente Goirle, zodat ook de Gemeente Dongen, laten we het zo noemen, een “groene” lening kan verstrekken aan haar inwoners om de woningen energie neutraler te maken.

Sport

We zijn blij dat we in 2017 de stap hebben gezet om voetbalclub DVVC te privatiseren, maar we blijven wel aandacht vragen voor het traject van vv Olympia’60 en de eventuele verplaatsing van vv Dongen en ook naar de eventuele invulling van de sportpark de Biezen. Echter, sport is meer dan voetbal alleen. Daarom is het CDA blij met een nieuw sportbeleid in 2018. Gezamenlijk de schouders eronder zetten zodat we optimaal de sportverenigingen blijven ondersteunen en recht doen aan de wensen van burger.

Dongen Zorgt

Onderwijs

Afgelopen jaar is een start gemaakt met een grootschalig plan voor nieuwbouw van de Dongense basisscholen. Mooi dat dit kader er nu ligt, het CDA dringt aan op een snelle uitrol. Wij willen er bij het College op aandringen dat bij de nieuwbouw van de scholen de gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen duurzaam op te lossen. Ook vraagt het CDA aandacht voor de realisatie van groene schoolpleinen. Het CDA ziet graag dat de gemeente een financiële bijdrage geeft aan de schoolbesturen om de schoolpleinen te vergroenen.

Zorg

We merken dat de drie transities voorzichtig zijn geland in het Dongense. Maar juist nu moeten we proactief zijn, en ondersteunen waar nodig is. De CDA-fractie heeft zich in de afgelopen periode o.a. ingezet om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp tegen te gaan en we blijven ook hier de vinger aan de pols houden. Helpen waar dit nodig is, en voorkomen dat we een stapeling krijgen van eigen bijdrages in de zorg. Oog hebben voor signalen die van de zorgaanbieders komen én de signalen van onze inwoners, en hier samen iets mee doen. We willen de dienstverlening verder verbeteren en zijn voorstander om o.a. gesprekken mét en over de cliënt zo veel mogelijk bij de cliënt thuis te laten plaatsvinden. Aanvragen voor bijvoorbeeld invalideplaatsen moeten snel en adequaat afgehandeld worden. We zullen als gemeente een proactieve houding moeten hebben en helpen waar dit nodig is.

Armoede

Helaas is armoede nog steeds een actueel thema binnen de gemeente en we kijken dan ook uit naar de invulling van de aanstaande Inspiratiebijeenkomst “Dongen Samen Sterk tegen Armoede”. Het CDA ziet graag een apart kindgericht hoofdstuk in het minimabeleid. We blijven voorstander van de samenwerking met o.a. Stichting Leergeld en Arm in Arm om de armoede binnen onze gemeente te bestrijden. Ook wil het CDA dat het sociale vangnet voor de inwoners ook echt een vangnet voor iedereen is, en niet zozeer alleen voor de allerarmste van onze gemeente.

Veilig Dongen

Het CDA is blij dat er zowel lokaal maar ook regionaal ingezet wordt op de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning. Het is goed dat daarbij zeer intensief wordt samengewerkt met politie, openbaar ministerie, Hart van Brabant en andere partners.

Het CDA is blij te horen dat in 2018 er extra accent ligt op veiligheid in verkeer, het terugdringen van woninginbraken en fietsdiefstallen, het beperken van incidenten, overlast en criminele activiteiten door jongeren. Toch hebben wij onze zorgen gezien het stijgend aantal jongeren tussen de 12 – 17 jaar die doorverwezen worden naar Halt. Dit moet echt anders door middel actieve voorlichting en preventie.

Daarnaast zijn we verheugd dat de succesvolle pilot Toolbox Brandveiligheid (Home Safety Checks) een structureel vervolg krijgt. Maar we moeten ook onze lokale brandweerkorpsen blijven ondersteunen, en hun helpen in hun zoektocht naar voldoende mankracht.


Dongen Onderneemt

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Waar we aandacht voor blijven vragen is onder meer om lokale initiateven te laten ontplooien en actief te ondersteunen door de afdeling economie van de gemeente Dongen. En uiteraard het voeren van een actief leegstandsbeleid voor de detailhandel door met de detailondernemers, maar ook zeker met de omwonenden in gesprek te gaan en te blijven.

Ook geldt dit evenzo voor het bedrijventerrein Tichelrijt. Ontwikkelingen op het bedrijventerrein, in welke aard dan ook, dienen tijdig met de reeds gevestigde bedrijven besproken en doorgesproken te worden.


Dongen Dient

Bestuur

De samenleving verandert en inwoners zien dat de gemeente Dongen hierin meebeweegt. Wij zijn dan ook blij dat de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente Dongen aan deze verandering meedoet. Een belangrijk onderdeel hierin is, het weten en naar gelang acteren, naar de behoefte van de ontwikkelingen in onze gemeente. Als CDA pleiten wij dan nog steeds naar een ambtenaar die vaker naar buiten treedt en nòg vaker naar de burgers toegaat.

Afval

Het afvalbeleid is in de afgelopen perioden opnieuw bepaald. Een belangrijk besluit hierin is dat bijvoorbeeld groenafval tweewekelijks wordt opgehaald. Onze fractie heeft eerder gepleit voor het wekelijks ophalen van het GFT-afval in het hoogseizoen. Wij blijven ons hiervoor sterk maken. Het CDA is ook van mening dat inwoners hun afval moeten kunnen blijven storten op de Coolhof, zonder extra beperkingen, met service hoog in het vaandel. Een Pinautomaat op de gemeentewerf zou ideale aanvulling zijn op de huidige dienstverlening!

Financiën

De financiën zijn op orde. Het weerstandsvermogen is op een goed niveau. Het CDA heeft eerder gevraagd voor de voorspelbaarheid van cijfers. Daarom vinden wij het belangrijk dat de raad regelmatig geïnformeerd blijft. Daarnaast blijft het CDA de aandacht vragen voor de risico’s en de risicobeheersing in vooral het financiële beleid maar ook voor de grote projecten die onze gemeente uitvoert.

Voorzitter,

Vorig jaar had de begroting een titel, namelijk ‘goed samenspel, betere toekomst’ en dat gaf en geeft ons nog steeds het vertrouwen dat mede met de door ons aangedragen suggesties wij een mooi jaar tegemoet gaan. We zien kansen in de woningbouw, het onderwijs, in de openbare ruimte, in de afvalinzameling, in de financiën, in de zorg en in de sport.

Het CDA ziet ook voor 2018 kansen, kansen die wij graag samen met de raad en het College willen pakken. Kansen voor een #MooiDongen.Volgende »