Woord
van de redactie

Deze
krant publiceerde eerder een redactioneel artikel over deze kwestie.
Het artikel is nog online en is HIER te lezen . In het kader van ons
transparante karakter en conform onze disclaimer zullen wij ook de
update in de communicatie tussen de actievoerders in dezen en de
buurtbewoners publiceren.De redactie beschouwd op dit moment en
hierbij , bijdragen in het kader van de rubriek lezersbrieven over dit onderwerp als voldoende. Wel kan de
lezer op beide publicaties reageren.

Piet Eelants Hoofdredacteur

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijgaand
een update vanuit het comité wat deze week per mail is verstuurd
naar onze achterban en wat bij de direct omwonenden per post is
bezorgd. De aandacht binnen de gemeenteraad en B&W is in ieder
geval omhoog gegaan naar aanleiding van deze acties en ook jullie
redactionele bijdragen. De gemeente probeert nog steeds in niet mis
te verstane taal om inspraak van bewoners te vermijden. Wij zullen om
spreektijd vragen in de raadsvergadering van 12 oktober a.s. om ons
verhaal te herhalen en het signaal te versterken. Deze manier van
werken mag met het oog op toekomstige projecten in Dongen wat ons
betreft geen gewoonte worden.

Nick
Lapidaire en Paul Rok

Dongen 3 oktober 2017

Geachte bewoner en beste buurtgenoot

Na onze bewoners brief van 12 september
jl. blijken velen van u zich zorgen te maken over de komst van de
Action aan de Windmolenweg. Samen maken wij ons zorgen dat de
veiligheid en leefbaarheid van onze fijne wijk hierdoor vervelend
beïnvloed gaat worden als er geen goede afspraken tussen de partijen
worden gemaakt.

Op 20 september kregen wij van de
Gemeente Dongen slechts 30 minuten om te spreken met de wethouder
dhr. D. van Griensven en mw. C. Gorissen. Namens de omwonenden hebben
we onze zorgen geuit en vragen gesteld waarom de gemeente geen
overleg voert met ons en hoe de gemeente onze zorgen weg denkt te
nemen en weg denkt te houden. De gemeente ging hier inhoudelijk niet
op in waarna wij de gemeenteraad, de media en burgemeester en
wethouders hebben aangeschreven met de vraag om opheldering

Het op voorhand vermijden van inspraak
van omwonenden is opmerkelijk. Burgemeester en Wethouders trekken
zich weinig aan van de mening van buurtbewoners. De vergunning is
zelfs verleend terwijl de gemeente nog met ons en de gemeenteraad in
gesprek was. In de communicatie met het comité zijn uitspraken
t.a.v. tijdslijnen (wat gebeurt er wanneer) door de gemeente
vermeden.

De gemeente Dongen is van mening dat
risico’s en maatregelen tegen overlast een verantwoordelijkheid
betreft tussen Peter Kerkhof , de Lidl en de Action met de
omwonenden. Hiermee komen wij in Dongen dus waarschijnlijk in
dezelfde positie als in Bussum, Nijmegen, IJmuiden, Deventer en
Enschede (zie de bijgevoegde flyer).

De gemeente Dongen schaadt zo de
rechtspositie van inwoners. Bij overlast wordt het voor omwonenden
moeilijk om de gemeente op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

We zullen in samenspraak met onze
juridische adviseurs bezien welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er
zijn tegen deze manier van werken. Daarvoor worden aan u geen kosten
in rekening gebracht.

De kans is groot dat niet alleen bij de
Action omwonenden door de gemeente Dongen volledig worden genegeerd.

Er zijn diverse projecten die in onze
nabije omgeving spelen, denk maar aan de inrichting van de Beljaart,
de verplaatsing van VV Dongen. Op zichzelf lijken dit in de
behandeling bij de gemeente afzonderlijke projecten maar tezamen zijn
deze van beduidend grote impact op de infrastructuur, het leefgenot
en het aangezicht van deze wijk.

U kunt wat doen!

Wilt u weten wat u kunt doen lees dan
verder op de volgende pagina …

Wat kunt u doen?

1 Deel dit bericht met buurtgenoten,
spreek hierover met vrienden en familie. BLIJF ALERT! Bij de huidige
politieke besluitvorming kan elke inwoner in Dongen zoiets overkomen
als wij ons niet blijven uitspreken.

2 Meldt u aan en stuur email naar
paul@roks.nl. Uw aanmelding is belangrijk. De politiek luistert
kennelijk pas bij veel aanmeldingen.

Mocht u dat al hebben gedaan dan zullen
wij u alle informatie en documenten ook digitaal sturen.

Met vriendelijke groet,

Comité Leefbaar Zuid en West Dongen
Paul Roks Nick Lapidaire
Lage Ham 45 Dongen Lage Ham,46 GSM 0653934417
GSM 0624848595