Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Technische Vragen Jeugdzorg

EIGEN BERICHTGEVING VPD Posted on do, oktober 05, 2017 23:01:19

Technische Vragen over Jeugdzorg aan het college van Dongen

Vanuit verschillende kanalen ontvangt de fractie van de Volkspartij Dongen signalen over forse tekorten bij uitvoerende instanties van de jeugdzorg. Het geboden uurtarief lijkt of blijkt lager te zijn dan de kostprijs. De zorgaanbieders komen daardoor zelf in financiële problemen. Deze situatie leidt ertoe, dat verschillende aanbieders overwegen om voor 2018 niet opnieuw in te schrijven om jeugdzorg te verlenen/niet opnieuw ingeschreven hebben.

Het is niet moeilijk voor te stellen, dat beide opties negatief uit kunnen pakken voor de kwetsbare jongeren: niet inschrijven leidt tot overdracht van zorgtaken naar andere aanbieders, met alle overgangsperikelen die daarbij horen; wel inschrijven tegen te laag tarief leidt onvermijdelijk tot lagere kwaliteit van zorg.

De ingezette transitie van zorg leidt al tot goede resultaten, maar de financiële problemen vertragen deze ontwikkeling.

De berichtgeving in Binnenlands Bestuur van 4 oktober 2017 laat duidelijk zien, dat de problemen zich bij veel aanbieders voordoen. Vanuit verschillende regio’s komen al signalen dat aanbieders zich daadwerkelijk terugtrekken uit de aanbestedingsprocedure.

Uw berichtgeving in de dagmail van 4 oktober j.l. over het aangespannen kort geding door één van de aannemers onderstreept onze zorgen over de continuïteit van jeugdzorg in de regio Hart van Brabant.

Vragen:

Welke aanbieders zijn er werkzaam in de regio Hart van Brabant?


Welke aanbieders zijn er werkzaam in de gemeente Dongen?


Bent u bekend met het signaal van GGz Breburg dat zij de aangeboden tarieven te laag vinden?


Vanuit de berichtgeving in de media begrijpen we dat enkele zorgaanbieders geen offerte uit zullen brengen voor de nieuwe periode. Is u bekend of dit ook voor aanbieders in de regio Hart van Brabant geldt?


Welke alternatieve aanbieders komen dan in beeld?


Hoe kan continuering van jeugdzorg gegarandeerd worden?


Welke stappen heeft u reeds ondernomen om de tarieven bespreekbaar te maken?


Heeft de situatie bij de jeugdzorg-aanbieders gevolgen voor de budgetten in 2017 en 2018?


Specifieker, als de uitkomst van het kort geding dat is aangespannen negatief voor onze organisatie is: wat is de mogelijke invloed op de budgetten van 2018?


En kan de uitkomst van het kort geding andere rechtszaken in de hand werken (met mogelijke extra kosten voor de regio)?


Verwacht u invloed van de genoemde discrepantie tussen aangeboden vergoeding en de kostendekkende tarieven op het jeugdzorgbudget in 2018?


Zo ja, kunt u een inschatting geven van de verwachtte budgettoename?


Zo nee, kunt u aangeven hoe de discrepantie dan opgelost wordt?‘de kwestie Action’

INGEZONDEN MEDEDELING Posted on do, oktober 05, 2017 19:22:46

Woord
van de redactie

Deze
krant publiceerde eerder een redactioneel artikel over deze kwestie.
Het artikel is nog online en is HIER te lezen . In het kader van ons
transparante karakter en conform onze disclaimer zullen wij ook de
update in de communicatie tussen de actievoerders in dezen en de
buurtbewoners publiceren.De redactie beschouwd op dit moment en
hierbij , bijdragen in het kader van de rubriek lezersbrieven over dit onderwerp als voldoende. Wel kan de
lezer op beide publicaties reageren.

Piet Eelants Hoofdredacteur

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijgaand
een update vanuit het comité wat deze week per mail is verstuurd
naar onze achterban en wat bij de direct omwonenden per post is
bezorgd. De aandacht binnen de gemeenteraad en B&W is in ieder
geval omhoog gegaan naar aanleiding van deze acties en ook jullie
redactionele bijdragen. De gemeente probeert nog steeds in niet mis
te verstane taal om inspraak van bewoners te vermijden. Wij zullen om
spreektijd vragen in de raadsvergadering van 12 oktober a.s. om ons
verhaal te herhalen en het signaal te versterken. Deze manier van
werken mag met het oog op toekomstige projecten in Dongen wat ons
betreft geen gewoonte worden.

Nick
Lapidaire en Paul Rok

Dongen 3 oktober 2017

Geachte bewoner en beste buurtgenoot

Na onze bewoners brief van 12 september
jl. blijken velen van u zich zorgen te maken over de komst van de
Action aan de Windmolenweg. Samen maken wij ons zorgen dat de
veiligheid en leefbaarheid van onze fijne wijk hierdoor vervelend
beïnvloed gaat worden als er geen goede afspraken tussen de partijen
worden gemaakt.

Op 20 september kregen wij van de
Gemeente Dongen slechts 30 minuten om te spreken met de wethouder
dhr. D. van Griensven en mw. C. Gorissen. Namens de omwonenden hebben
we onze zorgen geuit en vragen gesteld waarom de gemeente geen
overleg voert met ons en hoe de gemeente onze zorgen weg denkt te
nemen en weg denkt te houden. De gemeente ging hier inhoudelijk niet
op in waarna wij de gemeenteraad, de media en burgemeester en
wethouders hebben aangeschreven met de vraag om opheldering

Het op voorhand vermijden van inspraak
van omwonenden is opmerkelijk. Burgemeester en Wethouders trekken
zich weinig aan van de mening van buurtbewoners. De vergunning is
zelfs verleend terwijl de gemeente nog met ons en de gemeenteraad in
gesprek was. In de communicatie met het comité zijn uitspraken
t.a.v. tijdslijnen (wat gebeurt er wanneer) door de gemeente
vermeden.

De gemeente Dongen is van mening dat
risico’s en maatregelen tegen overlast een verantwoordelijkheid
betreft tussen Peter Kerkhof , de Lidl en de Action met de
omwonenden. Hiermee komen wij in Dongen dus waarschijnlijk in
dezelfde positie als in Bussum, Nijmegen, IJmuiden, Deventer en
Enschede (zie de bijgevoegde flyer).

De gemeente Dongen schaadt zo de
rechtspositie van inwoners. Bij overlast wordt het voor omwonenden
moeilijk om de gemeente op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

We zullen in samenspraak met onze
juridische adviseurs bezien welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er
zijn tegen deze manier van werken. Daarvoor worden aan u geen kosten
in rekening gebracht.

De kans is groot dat niet alleen bij de
Action omwonenden door de gemeente Dongen volledig worden genegeerd.

Er zijn diverse projecten die in onze
nabije omgeving spelen, denk maar aan de inrichting van de Beljaart,
de verplaatsing van VV Dongen. Op zichzelf lijken dit in de
behandeling bij de gemeente afzonderlijke projecten maar tezamen zijn
deze van beduidend grote impact op de infrastructuur, het leefgenot
en het aangezicht van deze wijk.

U kunt wat doen!

Wilt u weten wat u kunt doen lees dan
verder op de volgende pagina …

Wat kunt u doen?

1 Deel dit bericht met buurtgenoten,
spreek hierover met vrienden en familie. BLIJF ALERT! Bij de huidige
politieke besluitvorming kan elke inwoner in Dongen zoiets overkomen
als wij ons niet blijven uitspreken.

2 Meldt u aan en stuur email naar
paul@roks.nl. Uw aanmelding is belangrijk. De politiek luistert
kennelijk pas bij veel aanmeldingen.

Mocht u dat al hebben gedaan dan zullen
wij u alle informatie en documenten ook digitaal sturen.

Met vriendelijke groet,

Comité Leefbaar Zuid en West Dongen
Paul Roks Nick Lapidaire
Lage Ham 45 Dongen Lage Ham,46 GSM 0653934417
GSM 0624848595