Open brief aan de lijstrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen.

Dongen, 24 februari 2010.

Aan de lijsttrekker van VPD, CDA, PvdA, VVD en DP.

betreft: openheid bij coalitieonderhandelingen.

Beste lijsttrekker,

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag dienen we af te wachten. De kiezer is aan zet. Direct daarop volgt de periode van de coalitieonderhandelingen. Een voor een ieder drukke tijd. Vandaar het voorstel van de kant van de SP om al in een vroegtijdig stadium rond de tafel te gaan zitten om gezamenlijk te bespreken hoe deze bestuurlijke fase vanuit een zo breed mogelijk draagvlak vorm kunnen geven. Een nieuwe start die mede de basis zou kunnen vormen voor betere verhoudingen voor na de verkiezingen.

Want het is wellicht niet overdreven te stellen, dat deze verhoudingen de afgelopen tijd onder druk hebben staan. Er is eerder sprake van een tweedeling in de gemeenteraad langs de scheidslijn coalitie / oppositie dan van een open dualistische verhouding.

Vandaar het voorstel van de SP, met instemming van VVD en DP, om in het presidium van morgen drie kwartier te spreken over de inrichting van de komende onderhandelingen door de meest betrokkenen, namelijk de lijsttrekkers van de 6 deelnemende partijen. Ik mag u zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben over de mededeling van de griffier, dat een dergelijk overleg door de Volkspartij Dongen, CDA en PvdA eenzijdig afgewezen wordt. Mijns inziens een gemiste kans. Deze drie partijen zeggen in feite ‘we willen alles bij het oude laten’. Er is in het verleden vaak kritiek geuit op de gesloten procedure, die voor de burgers nauwelijks te controleren is. Om daar aan tegemoet te komen en in het onderhandelingsproces zoveel mogelijk uit te gaan van het uitgangspunt van gelijkwaardigheid en openbaarheid had de SP morgen in het presidium het onderstaande voorstel in willen brengen en gezamenlijk willen bespreken.

Alle partijen zijn het laatste presidium akkoord gegaan met ons voorstel, dat er een openbare bijeenkomst komt direct na de verkiezingen onder leiding van de burgemeester waarin de verschillende partijen aangeven wat zij denken van de uitslag van de verkiezingen. Dat is een goede start. Voor een vervolg wil de SP het volgende voorstellen: Er wordt gewerkt met een informateur. De grootste partij krijgt de gelegenheid een informateur voor te dragen. Deze onderzoekt alle opties en zorgt voor een open terugkoppeling, gevraagd en ongevraagd, naar gemeenteraad en burgers. Daarmee wordt voorkomen dat de grootste partij als een spin in het web alle contacten controleert en vaak ook nog de controle heeft op de verslaglegging. Dat lijkt ons is vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid en transparantie geen goede zaak. Op basis van de keuze voor de coalitiepartners wordt er vervolgens een formateur aangewezen die het collegeprogramma samen met de beoogde partners uit gaat werken. We hadden in het presidium graag uw mening over dit voorstel gehoord eventueel aangevuld met suggesties van andere deelnemende partijen. We betreuren het zeer dat, terwijl drie partijen SP, VVD, DP akkoord zijn met een dergelijke bijeenkomst, er nu op basis van het machtswoord van de drie andere, de huidige coalitiepartijen, dit overleg eenzijdig wordt afgeblazen. Daarmee regeren zij over hun graf heen. De toekomstige machtsverhoudingen zijn namelijk in het geheel niet duidelijk en worden pas op 3 maart door de kiezer bepaald. Voorwaar een slechte start voor de toekomstige verhoudingen in de raad. Met ons voorstel willen we voorkomen dat alles opnieuw plaatsvindt op de automatische piloot. De SP wil een en ander fris bekijken. Gezien de gegroeide verhoudingen geen overbodige luxe voor een beter klimaat in de gemeenteraad.

We zijn ten alle tijde bereid het voorgesteld overleg van donderdag 25 februari om 7 uur alsnog door te laten gaan.

Met vriendelijke groeten,

René Roovers

lijsttrekker SP