Dongen, 10 februari 2010

Betreft: Schriftelijke vragen van de SP-fractie aan wethouder Stoop conform art. 41 van het reglement van orde

Geachte wethouder Stoop,

In het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOB) van 30 januari 2010 worden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de besteding van gelden voor onderwijshuisvesting door de verschillende gemeenten in Nederland over de periode 2006-2009. De resultaten zijn tevens te vinden op een speciale website: www.hoegulismijngemeente.nl

Voor de gemeente Dongen zijn op deze website de volgende cijfers te vinden: In 2006 wordt 82,4% van het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteed, dit percentage loopt vervolgens steeds verder af, en in 2009 wordt nog maar 66,3% van het beschikbare budget besteed. Over de periode 2006-2009 wordt maar 76% besteed, daarmee zit Dongen onder het Brabants gemiddelde van 84%.

In totaal wordt over de periode 2006-2009 een bedrag van 1.748.000 euro van het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting niet aan onderwijshuisvesting besteed. Voor 2009 gaat het om een bedrag van 664.000 euro. De AOB baseert zich op cijfers van het ministerie van Binnenlandse zaken en op cijfers die gemeenten zelf hebben doorgegeven aan het CBS. Nu betreft het gelden die niet geoormerkt zijn, de gemeente kan er dus voor kiezen het geld anders te besteden. Toch heeft de SP naar aanleiding van bovenstaande cijfers de volgende vragen:

1a. Welke aanvragen betreffende onderwijshuisvesting zijn door de Dongense onderwijs- instellingen voor PO en VO gedaan in de periode 2006-2009?

1b. Om welke bedragen ging het bij deze aanvragen?

1c. Welke aanvragen zijn geheel gehonoreerd?

1d. Welke aanvragen zijn geheel of gedeeltelijk niet gehonoreerd?

1e. Indien aanvragen niet of slechts gedeeltelijk zijn gehonoreerd, wat was daarvoor dan de reden?

1f. Is u bekend dat er scholen zijn die na een niet gehonoreerde aanvraag uit hun eigen budget geld besteed hebben aan onderwijshuisvesting?

2. Er is een onderzoek uitgevoerd naar het leefklimaat op de scholen in Dongen. Over dit onderzoek hebben wij de volgende vragen:

2a. Is dit onderzoek al afgerond?

2b. Zo ja, zijn er knelpunten geconstateerd m.b.t. het leefklimaat op de scholen in Dongen?

2c. Indien er knelpunten zijn geconstateerd, kunt u dan aangeven op welke termijn de knelpunten worden aangepakt?

2d. Kunt u aangeven wanneer de gemeenteraad zal beschikken over de resultaten van dit onderzoek?

3. Kunt u een verklaring geven voor de daling van de besteding van de onderwijsgelden van 82,4% in 2006 naar 66,3% in 2009?

4. Steeds meer gemeenten maken gebruik van een verdeelsleutel, die door besturenorganisaties in het onderwijsveld gebruikt wordt, om zo voor hun gemeente inzichtelijk te maken welk deel van het onderwijsgeld in het gemeentefonds bedoeld is voor onderwijshuisvesting. Uit het onderzoek van de AOB blijkt dat de gemeenten, die aldus een goed zicht hebben op het beschikbare budget, beter scoren in het onderzoek van de AOB en dus een groter percentage van het beschikbare budget ook daadwerkelijk besteden aan onderwijshuisvesting.

4a. Maakt de gemeente Dongen ook gebruik van dit model van de besturenorganisaties?

4b. Als dit nu niet gebeurt wat is hiervoor dan de reden?

4c. Bent u van plan om in de toekomst wel gebruik te gaan maken van dit model om zodoende de besteding van het beschikbare budget beter te kunnen monitoren?

5a. Bent u met de SP van mening dat het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting alleen aan iets anders kan worden besteed indien de onderwijshuisvesting op orde is?

5b. Bent u met de SP van mening, dat indien niet het volledige budget nodig is voor onderwijshuisvesting dat dan voor de besteding van het restant van het budget allereerst gekeken moet worden of het geld toch ten goede kan komen aan het onderwijs?

Wij hopen uw antwoorden op korte termijn tegemoet te zien,

met vriendelijke groeten,

namens de SP-fractie

Jolanda van Osta