Democratie:

De leus van de SP is: Luisteren naar de bevolking!

· Bij alle plannen heeft de gemeente vanaf het begin overleg met bewoners. Instemming van bewoners is een belangrijke voorwaarde.

· De SP wil actieve wijkraden die ook echt iets te zeggen hebben.

Dongen stankvrij!

· Voor Ecco en Trobas en eventueel andere bedrijven gelden duidelijke en gelijke normen voor geuroverlast.

· Deze milieunormen worden regelmatig gecontroleerd en bij overschrijding dwingt de gemeente effectieve maatregelen af om een einde te maken aan de overlast.

· Klachten van bewoners worden serieus genomen.

Centrumplannen

· De SP wil de kwaliteit van het centrum verbeteren met simpele maatregelen:

o Goed onderhoud van de openbare ruimte (stoepen, verlichting, zwerfvuil).

o Het sluiten van de centrumring op korte termijn, om de Hoge Ham autoluw te maken.

· Het cultureel centrum (de Cammeleur) hoort thuis in het centrum.

· De SP wil niet alle voorzieningen concentreren in het centrum, om zo ook de wijken leefbaar te houden.

Volkshuisvesting

· De nieuwbouw van woningen wordt afgestemd op de behoefte.

o Gezien de inkomensverhouding wordt meer in de sociale betaalbare sector gebouwd (50% in plaats van 30%).Woningbouwcorporaties gebruiken een systeem waarbij mensen zich kunnen inschrijven als woningzoekende.Inschrijvingsduur weegt mee bij woningtoewijzing .Woningbouwcorporaties moeten investeren in woningen en niet in prestigeprojecten.

Handen af van de Duiventoren!

· De SP is tegen aantasting van natuurgebied de Duiventoren door een nieuwe weg naar Oosterhout. De milieueffectrapportage uit 2008 laat zien dat zo’n weg niet nodig is.

· Wel moeten op de Heistraat de knelpunten aangepakt worden.

· Met name moet er een veilige oversteek komen voor fietsers en langzaam verkeer.

Ruimhartig sociaal beleid

De SP staat voor een ruimhartig sociaal beleid. Dankzij moties van de SP krijgen mensen met een minimuminkomen indien mogelijk automatisch kwijtschelding van gemeentelijke lasten en worden uitkeringen eerder betaald. Daarnaast wil de SP: Afschaffing inkomensgrenzen voor de deeltaxi. Uitkering van de langdurigheidstoeslag na 3 jaar (i.p.v. 5) op 120% (i.p.v. 100%) van het minimum.

Duurzaam gebruik buitengebied

De SP is tegen de komst van megastallen en enorme kassencomplexen in het buitengebied. De SP heeft geen behoefte aan een landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) rond de Moersedreef. De SP wil geen megastallen of nieuwe glastuinbouwbedrijven in het LOG. De SP wil uitbreiding bestaande glastuinbouwbedrijven beperken tot 3 ha.

Veiligheid

Veel overlast en criminaliteit kan voorkomen worden als mensen voldoende perspectief hebben op onderwijs, werk en inkomen. Maar overlast en crimineel gedrag moet aangepakt worden. De gemeente stelt een team van toezichthouders aan om overlast te voorkomen.

Geen marktwerking maar bestuur!

Als het aan de SP ligt komt er een einde aan de trend dat de overheid taken afstoot en overlaat aan de markt. De centrumplannen worden niet bepaald door ontwikkelaars maar door de gemeente in overleg met bewoners en winkeliers. Gemeentelijke voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en welzijn worden niet geprivatiseerd.

Financiën

· Er komt een betere controle op de uitgaven van de gemeente.

· De gemeentebegroting dient transparant te zijn, zodat duidelijk is waaraan het geld wordt uitgegeven. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht, waardoor niet langer de reserves van de gemeente nodig zijn om de tekorten aan te vullen