Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Verdere besluiten over het MFC niet naar volgende besluitvormende gemeenteraadsvergadering

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, January 15, 2010 12:03:14

Verdere besluiten over het MFC niet naar volgende besluitvormende gemeenteraadsvergadering

Dongen, 15 januari 2010 .Een overvolle en in dit geval uitgebreide publieke tribune van de raadsvergaderzaal in het gemeentehuis zorgde er voor dat een afvaardiging van de jarige (100) Scouting Nederland de meegebrachte taart –traktatie zienderogen zag slinken .Velen van de in grote getale opgekomen Dongenaren waren overtuigd van het feit dat de behandeling van de voortgang middels het door het college bijgestelde en herziene plan betreffende het Multi Functioneel Centrum de agenda zou halen. Voor het zover was , was een flinke discussie nodig . De SP had hoog ingezet. Deze week verscheen een kritische notie over het MFC die ook werd verspreid onder de leden van de gemeenteraad en het college. Deze notitie zou de andere fracties hebben moeten overtuigen van het uitstellen van de volgens de SP ‘door het college doorgedrukte behandeling van een omstreden besluitvorming vlak voor de verkiezingen‘ .Zelfs het beargumenteren met wetsartikelen door de oppositie hield de raad niet tegen om toch tot behandeling over te gaan.

Drie Dongenaren maakte gebruik van het spreekrecht . Peter Verharen , die onlangs er nog in slaagde om de gemeenteraad te bewegen een referendumverordening te laten maken ,ging in zijn betoog opnieuw in de twijfels rondom de bouw van het MFC in deze vorm en op deze de gekozen locatie . Theaterdeskundige en medeopsteller van de deze week verschenen kritische notitie van de SP over het MFC Reg ten Zijthoff ,wees de raad op de vele volgens hem ‘tekortkomingen inzake het technische gedeelte van het geplande theater’ . Tenslotte wees Dongenaar de Vos op het feit dat , mochten er toekomstige financiële tekorten zijn ,de werkende Dongenaar de rekening krijgt gepresenteerd. Bijna emotioneel was zijn oproep aan de raad om het gehele plan nog eens opnieuw te bekijken.

VPD : géén vertraging meer.

Bijna in de zelfde bewoordingen als het eerder ingenomen standpunt van de Volkspartij Dongen pleitte woordvoerder Ali Türkyilmaz ervoor geen verdere vertraging te willen . ‘Wij zien licht aan het eind van tunnel “ “ ….er is geen vrije keuze meer omdat er al veel is geïnvesteerd en afspraken gemaakt zijn ; het herhalen van zetten is ongewenst “ . SP –fractievoorzitter Marga van Broekhoven was niet verbaast over het standpunt van de coalitiepartijen en opperde dat het niet alleen onverstandig is om door te gaan met de huidige plannen ; ze herhaalde het wel erg toevallig te vinden dat de plannen ‘er maar even doorgedrukt moeten worden én wéér vlak voor de verkiezingen’ .Ook vond van Broekhoven de rol van de woningbouwvereniging Vieya bedenkelijk. “Vieya is er op de eerste plaats om voor de huisvesting van de Dongenaren “ en “ De vereniging kríjgt nog al wat in ruil van onvoorwaardelijke steun “wijzende op bijvoorbeeld de huur die moet betaald worden voor het implementeren van de oude pastorie in de bouw van het te bouwen centrum

De door de SP gebruikte term ‘bij twijfel niet inhalen ‘werd zonder meer overgenomen door de VVD . Vooral de grote onzekerheid in de opbrengst van de te verkopen huidige culturele voorzieningen baarde woordvoerder Huysmans grote zorgen . Ook de VVD had de financiële onderbouwing van het voorstel laten uitzoeken door deskundigen . Woordvoerder en CDA-fractievoorzitter Marga Allard zei grote zorgen te hebben over de vooral onzekere financiële onderbouwing genoemd in de laatste herziene versie , maar verklaarde dat de mening van het CDA ten aanzien van het Multi Functioneel Centrum samen met de geplande locatie niet veranderd is . “Het CDA wenst er aan vast te houden dat het MFC er moet komen “ Allard opperde dat het goed zou zijn om met de verdere ontwikkeling te wachten tot het geld uit de verkoop van onder andere de muziekschool binnen is.

Ganzenborden.

Het Democratisch Podium vond het ‘ politiek spelletje’maar niets. “Ga door naar het MFC en sla de put over ‘‘ .Daarmee vergeleek woordvoerder Rien van Iersel het geheel met het Oud Hollands Ganzenbordspel maar maakte daarna grote verwijten aan ook het adres van de burgemeester die hij toch verantwoordelijk achtte voor het financieel onderbouwen van het voorliggende voorstel. De uitdaging aan de burgemeester daarover verantwoording af te leggen werkte averechts .Burgemeester Dirven maakte duidelijk dat afspraken in het college duidelijk zijn . “De verantwoordelijk wethouders behandelen alle raadsonderwerpen en voeren daarin ook het woord. Hierop maakt het MFC geen uitzondering “ . Daarmee moest het DP het doen. De Partij van de Arbeid was opvallend rustig tijdens de soms hoog oplopende discussies over en weer. Wel bestreed woordvoerder Jan van den Vorstenbosch in een fel interpellatie – debatje de juistheid van sommige beweringen van de Socialistische Partij in de deze week verschenen notitie van die partij.Met name de ingebrachte deskundigheid waren voor hem niet moverend.

Dringend beroep Panis

Verantwoordelijk wethouder Piet Panis deed vooral in tweede termijn een dringend beroep op de raadsleden het voorstel zeker naar de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering te brengen. Hij zette zich aan het begin van zijn betoog af tegen een opmerking van een van de insprekers die het bouwen van het MFC een prestigeproject van het college noemde . Hij noemde de bouw een grote noodzakelijkheid voor de nu in de kou dreigen te komen staan van Dongense instellingen en verenigingen. Panis verdedigde zijn voorstel met hand en tand en ging de daarbij gepaard gaande interpellaties niet uit de weg. Hij hekelde daarbij ook het standpunt van met name de SP dat de voorstellen rond het MFC vlak voor de aanstaande verkiezingen er doorgedrukt zouden moeten worden . “Er is duidelijk met u afgesproken dat de behandeling en besluitvorming in deze raadsperiode zal worden afgerond “ Ook de argumenten dat de locatie voor het MFC niet in het centrum van het dorp ligt noemde hij in verband met bijvoorbeeld een carnavals- dweilroute overdreven. De wethouder ging serieus in op in op de geplande 116 woningen waarvoor Vieya de geldende grondkosten moet betalen. “Hierover zijn harde afspraken gemaakt “. aldus Panis .De wethouder wilde wel kijken naar de punten uit de SP- notitie ,daar waar het ging over de technische invulling van het theatergebeuren. Ten slotte wees Panis op het gevaar dat ‘ als we niks meer doen er ook niets gebeurt’ en dat ook hij begreep dat nooit álle risico’s uit te sluiten zijn.

Aan het slot van de tumultueuze gemeenteraadsvergadering kon ook de wethouder niet voorkomen dat met ‘ steun ‘ van het CDA het onderwerp niet op de agenda van de besluitvormende vergadering 28 januari komt .

Wethouder Piet Panis over het uitstel:

“Ik ben teleurgesteld over het feit, dat de besluitvorming is uitgesteld …

Gezien de conclusies aan het eind van het beraad, ga ik er van uit, dat de besluitvorming niet meer in deze bestuursperiode plaatsvindt, tenzij er vanuit de raad nog initiatieven genomen worden, die alsnog kunnen leiden tot een besluit.Ik heb aangegeven, dat het ambitieniveau van het College niet betekent, dat we een volledig geprofessionaliseerd theater willen. De technische aanbevelingen met betrekking tot de inrichting van de zaal, die door dhr. ten Zijthoff zijn gedaan, zullen bezien worden bij de nadere uitwerking van de plannen. Uiteraard binnen de mogelijkheden die we hebben. Nogmaals, we willen een multifunctionele zaal met theaterfaciliteiten. Dat is een andere benadering, dan de notitie van de SP bevat.Ik weet niet hoe de besluitvorming de komende periode zal gaan verlopen. In die zin is er nu sprake van vertraging. Ik betreur dat in hoge mate, met name voor de toekomstige gebruikers. Zij wachten immers al zo lang en rekenen op een voortvarende aanpak. Ik had daar graag mee aan de slag gewild.Peter Verharen ( spreekbeurt bij gemeenteraadsvergadering van 14 januari 2010 )

VERSLAGEN Posted on Fri, January 15, 2010 09:13:15

Spreekrecht Raadsvergadering 14 januari 2010

Allereerst wens ik U allen hier aanwezig een goed, gezond en wijs 2010 toe.Ik wilde vandaag wederom gebruik maken van mijn spreekrecht als nauw betrokken Dongenaar.Ik wilde het deze keer wel iets korter spreken, maar zeker niet minder krachtig.Ik wilde u, gemeenteraadsleden op een aantal punten toe spreken.

Hoofdonderwerp: Het MFC

De verordening ligt klaar om een referendum mogelijk te maken, maar hier zult u, beste Gemeenteraad, nog wel even over gaan bakkeleien, over het MFC zal waarschijnlijk dan ook geen referendum plaatsvinden, zeker niet voor 3 maart a.s., maar…….wie weet, er is nog een kans na de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik zeg altijd maar: Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft. Verder, toch wel een speciaal woord van dank aan onze griffier Willem Vulto, die dit tijdens de Kerstperiode keurig heeft uitgewerkt.Mijn verzoek vorige maand heeft U, de politiek en de Dongense bevolking wel “wakker” geschud en de politieke discussies doen oplaaien, en dat was toch uiteindelijk een belangrijk deel van mijn doel. De democratie in zijn uiterste vorm. Vele belanghebbenden, o.a. Het comité Centrum zijn bezorgd over de uitwerking van het centrumplan en voelen zich niet betrokken worden door de Gemeente Dongen. Ze staan in de kou! Tevens melden zij dat het mfc in het kloppend hart en dus in het Centrum van Dongen moet komen. Dit zou beide omvangrijke en belangrijke projecten versterken en de kans op een succesvol resultaat alleen maar verhogen.

Neem alleen maar het voorbeeld parkeren:

Kosten nu voor het mfc: € 2 Mio voor 110 parkeerplaatsenBudget € 1,2 Mio, dus een tekort van € 800k. Om dit te kunnen betalen gaat men sleutelen aan het originele PvE (Programma van Eisen), is dat wijsheid??? Ik denk het niet.Maar is er een oplossing voor parkeren in het nieuwe centrumplan? Nee, dat moet ook nog door iemand betaald gaan worden en dat zal zeker niet gedaan worden door Vieya en/of Achmea. Dit zal dus ook door de Gemeente betaald moeten gaan worden!

Als je het mfc in het centrumplan inpast en dus in het centrum plaatst, dan kunnen deze kosten worden verdeeld over beide projecten, besparing € 2 Mio en de ruimte die je nu bovengronds voor parkeren voor het mfc nodig hebt, kun je op een andere manier exploiteren. Het welbekende mes snijdt dus aan 2 twéé kanten!Een passende uitdrukking is: “If you can’t convince them, confuse them”Ik denk dat de coalitie daar mee bezig is, om het maar even naar het NL te vertalen: Als je ze niet kunt overtuigen, dan maar in verwarring brengen!

Er heerst twijfel in de Dongense Gemeenschap, twijfel over het budget, twijfel over de locatie, twijfel over de vele aannames die worden gedaan, twijfel over het PvE, twijfel over de exploitatiekosten, twijfel over de technische installaties van het theater, twijfel over de hoogte van het theater, twijfel over het accommodatie onderzoek, twijfel over de PR & marketing, twijfel over de bezettingsgraad van de theaterzaal, enz. enz….. TWIJFEL!!! Vroeger was ik een twijfelaar, maar ik ben daar nu niet meer zo zeker van.

Tot slot het volgende:

De Mexicaanse Griep epidemie ebt weg, ook in Dongen. Maar er heerst er op dit moment een nieuwe ziekte die zich waarschijnlijk ook zal gaan ontwikkelen tot een epidemie: De Verkiezingskoorts! En als je door deze ziekte bevangen bent, dan ben je ziek, zeg maar, helemaal niet in orde. Dat betekent dat je ook geen grote besluiten moet nemen, deze moet je uitstellen. Tot iedereen weer beter is en fris tegen het leven aan kijkt en de juiste aandacht. overweging en objectiviteit aan het onderwerp kan geven.Beste Gemeenteraadsleden, u hebt toch ook twijfels, neem dan ook op 28 januari een besluit waardoor u menig kiezer voor u zal winnen op 3 maart a.s.. Laat Dongen verrassen en laat de uitslag over 2 weken niet 13 voor het plan en 8 tegen zijn, maar bijvoorbeeld 10 voor en 11 tegen, dat zou u sieren, als gekozen volksvertegenwoordiging.

Het huidige plan van mfc kenmerkt zich naar mijn idee als volgt:

Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen

Bedankt voor uw aandacht

Peter Verharen

Dongen, 14 januari 2010