Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

INGEZONDEN BRIEF

INGEZONDEN MEDEDELING Posted on Thu, February 13, 2020 10:08:14

In de decembermaand ontving ik van onze burgermoeder een prachtig cadeau. De Dongense machthebber verleende mij een gunst door mij, bij gratie Gods, journalistieke onafhankelijkheid te schenken. Als een echte liberale voorvechtster van het vrije woord heeft Starmans vóór mij en bíj mij de beklemmende ketenen gebroken. De VVD’er heeft mij daarmee uit de ‘grot der monddoodheid’ gehaald. Het duurde twee maanden voordat mijn ogen aan het licht gewend waren maar nu kan ik eindelijk zien! Voor het eerst in mijn leven zie ik de wereld zoals het daadwerkelijk aan mij verschijnt. Waar ik eerst terughoudend, omfloerst en bevreesd schreef, voel ik sindsdien geen intrinsieke remmingen meer. Nu durf ik eindelijk mijn eigen mening en mijn waarheidsvisie te ventileren. Hiervoor ben ik Marina zeer erkentelijk. Ik wil haar daarom bedanken voor dit prachtige geschenk. Ik neem haar gift met beide handen aan. Ik zal het voorzichtig uitpakken. Ik zal het hartstochtelijk koesteren. Ik zal het beschermen met mijn leven door voort te gaan met schrijven. Ik zal haar niet teleurstellen. Want het puntje van mijn pen, is het scherpste wapen dat ik ken. Dit burgemeestergeschenk is echter te groot en te zwaarbeladen om bij het Weekblad Dongen te vervullen. Daarom is dit mijn allerlaatste pennenvrucht voor dit huis-aan-huisblad. Ik benut de geschonken gelegenheid door een eigen online platform te starten.
Noodgedwongen
Twee jaar geleden kreeg ik van het Weekblad Dongen de mogelijkheid en vrijheid om de lokale politiek te volgen en daarvan verslag te leggen. Doel was om de lege publieke tribune van de raadszaal naar de talrijke Dongense keukentafels te brengen. Welke beeldbepalende beslissingen maken zij daar vóór ons en ván ons geld? In eerste instantie waren mijn artikelen slechts weergaven van bezochte raadsvergaderingen, vertalingen van goed-nieuws-persberichten en geregisseerde persgesprekken met het college van B&W. Na enkele weken begon bij mij de verbazing en verwondering de overhand te krijgen. Meerdermalen schrok ik van de slechte keuzes van het college, de totale afwezigheid van een dualistische houding bij coalitiepartijen VPD, VVD en PvdA en de belabberde communicatie vanuit het gemeentehuis richting haar burgers.

Noodgedwongen ontstond daarom mijn column “Politiek Commentaar”. Ik streefde er met mijn analyses naar de lokale politiek toegankelijk, begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de burgers van de gemeente Dongen. Op deze manier konden zij zelf participeren, hun eigen mening vormen en weloverwogen politieke beslissingen nemen. Zo zorgde ik er hopelijk voor dat het gemeentebestuur en volksvertegenwoordiging niet ongehinderd konden doen wat ze graag ongezien zouden willen doen.


Waarheid
TUF, VVD-wachtgeldwethouder Vullings, bouwfouten bij IKC Dongen-Vaart en De Cammeleur, energietransitie, broederhuis Glorieux, 380 kV-hogespanningstracé, afvalinzameling en de PvdAbanencarrousel. Ik ben Starmans en haar zes wethouders zeer dankbaar voor het kosteloos aandragen van deze overvloedige inspiratiebronnen. Helaas was deze dankbaarheid vanuit hun kant niet evenredig wederkerig. Echter, de waarheid behoort niet toe aan onze lokale machthebbers maar is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers zijn daarom essentieel en onmisbaar in een open, transparante, democratische samenleving. Deze twee grondrechten geeft een lokale columnist normaliter de vrijheid en bescherming om zonder blad voor de mond te schrijven zonder intimidatie, chantage, censuur of willekeur van de lokale machthebbers.


Weerwoord
Mijn commentaar heeft nooit als doel gehad om onze lokale machthebbers te paaien dan wel te schofferen. Nee, mijn vrijetijdsbesteding was bedoeld om de publieke ambtsdragers scherp te houden door weerwoord te geven. Deze vaardigheid ontbreekt ten enenmale bij volksvertegenwoordigers zoals Kunst, Brooijmans en Montens. Iedere macht bestaat bij de gratie van een tegenmacht. Met deze driehoeksverhouding (gemeentebestuur, gemeenteraad en media) probeerden we, ieder met zijn eigen taak, ons gezamenlijke doel te bereiken: Dongen leefbaar houden. Nu ik twee jaar de plaatselijke politiek heb gevolgd, ben ik er van overtuigd dat er continue aandacht voor de beslissingen vanuit het gemeentehuis vereist is. In een goedwerkende democratie wordt namelijk niemand geboren omdat altijd te regeren, en niemand om altijd te gehoorzamen. Daarom ga ik geheel autonoom door met schrijven. Ik zal mijn, door de burgemeester geschonken, narrenvrijheid volledig gaan benutten. Ik bedank daarom de burgemeester, de politici, mijn collega’s maar vooral de trouwe Weekbladlezer. Het gaat u allen goed, we spreken elkaar snel!

Tjietse Broeders

UW REACTIE WORDT PAS LATER ZICHTBAARD66: over het belang van afval (en grondstoffen)

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on Tue, February 11, 2020 11:04:23

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Dongen het uitvoeringsplan grondstoffen behandeld. Voor D66 een belangrijk thema, omdat veel van het afval dat we produceren perfect kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo verminderen we de hoeveelheid afval wat verbrand moet worden en dragen we bij aan een circulaire economie, het hergebruiken van producten.

Op dit moment produceert een inwoner in Dongen gemiddeld 170 kg restafval per jaar. Landelijk is afgesproken dat dit fors omlaag moet, deze afspraak staat in de VANG doelstellingen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze doelstellingen is opgenomen dat er in 2025 nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd mag worden. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk als we al onze afvalstromen goed scheiden. In Dongen willen we als tussenstap in 2021 naar 100 kg restafval per persoon. Daarnaast gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken hoe we de stap naar 30 kg restafval per persoon gaan maken.

Foto Pix4Profs//Jan Stads

Waarom is dit nou zo belangrijk? Allereerst zorgen we er door beter te scheiden voor dat we minder afval hoeven te verbranden. Dit is beter voor het milieu. Daarnaast stijgen de kosten van het verbranden van afval in de komende jaren enorm. Als we in Dongen minder restafval produceren, worden de kosten voor de afvalverwerking lager. Dat merkt u in uw portemonnee. Ook verkopen we als gemeente bepaalde afvalstromen die we scheiden zoals PMD, papier en GFT aan verwerkers die daar nieuwe grondstoffen van kunnen maken. Dit levert de gemeente geld op en zorgt ervoor dat we het milieu minder belasten.

Wat gaat er veranderen? Ten opzichte van het oude systeem zijn er een paar dingen die veranderen: grijze containers worden nog maar 1 keer in de 4 weken opgehaald, PMD containers bij de supermarkten verdwijnen op termijn, het aantal “tikken” voor ondergrondse containers worden verlaagd en bij hoogbouw komt er een GFT bak.

Voor D66 is het belangrijk om de servicegerichtheid naar inwoners te verhogen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten waar het systeem gebruiksvriendelijk is, het aantal kilo restafval daalt. Daarom hebben we er samen met de Ouderen Partij, VVD, VPD en PvdA voor gezorgd dat PMD voortaan wekelijks aan huis wordt opgehaald. Helaas was er geen meerderheid voor ons voorstel om als proef in de zomermaanden iedere week de GFT bak op te halen. Gelukkig heeft de wethouder ons wel beloofd dat ouderen en mensen met een lichamelijke beperking meer “tikken” krijgen voor de ondergrondse containers. Zij hebben namelijk vaak meer moeite om een volle vuilniszak te dragen en op deze manier kunnen zij hun restafval in kleinere zakken naar de containers brengen.

De bedoeling is dat het nieuwe ophaalsysteem na de zomer van start gaat. In de komende tijd gaat de gemeente communicatie richting haar inwoners opzetten. D66 hecht veel waarde aan goede communicatie en zal dit blijven volgen. Mocht u iets opvallen of loopt u tegen problemen aan, dan horen wij dat graag.Next »