Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD op gepaste afstand in gesprek met praktijk Omgaan

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, maart 30, 2021 21:04:30

Ingezonden door de Dongense VVD

Jeugdhulp maakt een groot deel uit van de begroting van de gemeente Dongen. De laatste jaren neemt de vraag naar hulp, inclusief de kosten, toe. De Dongense VVD stelt hier regelmatig kritische vragen over, maar vindt het daarnaast belangrijk om de ervaringen in het veld te horen. Raadslid Angela Horsten ging op gepaste afstand in gesprek met Lianne Leeggangers en Femke Crützen van praktijk Omgaan, gelegen aan de St. Josephstraat in Dongen en was onder de indruk van hun werkwijze.

Angela Horsten van de Dongense VVD
in gesprek met Lianne Leeggangers en Femke Crützen

Werkwijze

Lianne Leeggangers is kinder- en jeugdtherapeut en Femke Crützen is gespecialiseerd in zowel vaktherapie als systeemtherapie. In dit gesprek bleek dat deze twee dames een heldere missie en visie hebben als het gaat om het ondersteunen van kinderen en hun ouders. Zij kijken kritisch naar de zorgvraag die wordt gesteld. Beide dames houden van aanpakken, niet van ‘pappen en nathouden’. Mensen die denken ‘even zorg te komen halen’ zitten verkeerd bij deze praktijk. Als een kind wordt aangemeld wordt er direct doelgericht en vanuit samenhang gestuurd en gewerkt. Lianne en Femke hebben een duidelijke aanpak. ‘We zijn er om kinderen en ouders te helpen, niet om vrienden te worden’. Kinderen en jeugdigen zijn eigenlijk nooit meer dan een jaar in behandeling. De gezinnen kunnen het daarna vaak weer geheel zelfstandig. Femke en Lianne hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de vragen meer specialistisch geworden zijn. Zij hebben het vertrouwen van de verwijzers in de regio en worden door de cliënten met een hoog cijfer gewaardeerd. Gezinnen voelen zich echt geholpen door deze dames.

Effecten Corona

Lianne en Femke geven aan dat ze cliënten bijna nooit terugzien. In coronatijd is dat beeld wel iets anders. Daar ligt wel een zorg voor beide dames. Zij hebben in het begin digitale ondersteuning geboden, maar de sessies in de praktijk zijn effectiever. Vandaar dat zij daar de voorkeur aan geven. Natuurlijk altijd op gepaste afstand.

Nieuwe inkoop

Dit jaar wordt binnen de regio Hart van Brabant gewerkt aan de nieuwe inkoopstrategie voor de komende vier jaar. Dat houdt in dat er zorgaanbieders geselecteerd worden en dat zij aan een aantal eisen moeten voldoen. De Dongense VVD is kritisch op die inkoopstrategie. We willen de zorgcowboys aanpakken, want het kan niet zo zijn dat zij hoge winsten kunnen maken of niet de zorg leveren die is afgesproken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kleine lokale aanbieders een plek krijgen in deze aanbesteding als ook dat aanbieders die het goed doen, hiervoor juist worden beloond. Femke en Lianne vinden de nieuwe inkoopstrategie erg spannend. ‘We zijn bang dat we niet mee mogen doen, dat er te veel aanbieders zijn en dat we op kunnen doeken’. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn! Goed dat we daar aandacht voor hebben gevraagd als gehele raad.

Verwijzers

Lianne en Femke werken veel samen met de huisartsen. Zij zijn de grootste verwijzer. Dat is de Dongense VVD ook opgevallen. De verklaring van beide dames is dat deze lijn veel korter is waardoor gezinnen sneller geholpen worden. Via de Entree dreigt men verstrikt te raken in allerlei documenten en procedures. Het duurt vaak maanden en dan had je met het kind al een heel eind op weg kunnen zijn. Naar aanleiding van deze feedback is door de Dongense VVD in de gemeenteraad gevraagd een klankbordgroep op te richten waardoor zowel medewerkers van de Entree als de aanbieders met elkaar in gesprek gaan om deze werkwijze effectiever te maken. Anders lopen we het risico dat problemen oplopen of dat mensen zich terugtrekken.Besluitvormende raadsvergadering Dongen van donderdag 25 maart 2021

Uncategorised Posted on vr, maart 26, 2021 10:37:18

Door Piet Eelants

Vooraf : het vragenhalfuurtje

Analyse

Het blijft behelpen met het digitaal vergaderen. Toch is er een zekere gewenning gaande. Gemeentebestuur en raad krijgen het zo langzamerhand in de vingers. Een ontwikkeling die hopelijk niet het nieuwe normaal wordt ; ook voor de pers en inwoners ontstaat er een onnatuurlijke kloof. Het zeer beperkte fysieke waarnemen van emoties en lichaamstaal heeft iets onnatuurlijks en draagt niet bij tot sfeer die nodig is om ook bestuurlijke zaken te bespreken. Dat het de mens is die direct sociaal contact mist, is inherent aan het bestaansrecht van de Homo Sapiens. Het digitaal vergaderen heeft wel als gevolg dat er soms vrij melige grapjes ontstaan die voor de eeuwigheid worden opgetekend. Den Haag moest het door de dáár heersende knulligheid vergelden en is het bijna traditioneel zoekraken van de vissenkom van de voorzitter, waar de vragen voor het gelijknamige halfuurtje in worden gemengeld tot een showelement verworden. Gelijk een prijsvraag leek het. De blindelingse sortering en volgorde was bijna gelijk aan het reed gedrukte exemplaar van de agenda. Er werden wel zaken gedaan op deze donderdag. Knap hoe de voorzitter er weer in slaagde om de vergadering strak te leiden. Het vlotte eindresultaat dat in minder dan drie kwartier werd bereikt heeft overigens wel te maken met de (veel) te lange opiniërende raadsvergadering van vorige week, die daardoor nu plotseling toch nuttig blijkt te zijn geweest. Deze vergadering leek ook een oefening te zijn voor de volgend jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen. De volkspartij Dongen startte onlangs al officieel met de kampanje en de PvdA toonde bij agendapunt 9 een staaltje van voor Dongen ongekend politiek dualisme.

Inhoudelijk

Inhoudelijk was er goed nieuws over de voedselbank. De PvdA vroeg naar de stand van zaken. Die heeft eindelijk nieuw onderdak gevonden bij Eagle Shelter. Een niet weg te poetsen knap staaltje onderhandelingsresultaat van PvdA wethouder van Boxtel en een verstandige voorzitter van de voedselbank. De partijen-Casade, Eagle Shelter en de Voedselbank- hebben de intentie, te komen tot een bijgebouwde eigen ruimte voor de voedselbank. De Planetenstraat is nog in beeld zolang de nieuwbouw bij de Eagle Shelter niet gerealiseerd is. Het vragenhalfuurtje is nuttig zo blijkt. Er komt ook een oplossing voor de bewoners van de Emmastraat in s Gravenmoer. Bewoners daar zitten al een tijdje tegen een berg zand aan te kijken omdat de bestratingswerkzaamheden vanwege een probleem met de grond waarop de speciaal aangekochte waterdoorlatende bakstenen komen te liggen onderbroken zijn De grond werd vervangen, maar ook dat hielp niet tegen spoorvorming. Er wordt naar een oplossing gezocht. Misschien zit die in de uiteindelijk te kiezen steensoort.

Op initiatief van D66 steunden alle andere partijen voor een amendement waarin een wijziging wordt voorgesteld bij de behandeling van de brief over de uitvoering van de aangenomen moties in het kader van de begroting 2021. Daarin wordt voorgesteld de punten klanttevredenheidsonderzoek, voor een het bedrag van € 6.500 en eenzaamheid onderzoek ad € 25.000 te verwijderen. De PvdA ondertekende het amendement niet ondanks dat er de gewenste wijzigingen in waren aangebracht Het lokaal woonbehoefteonderzoek voor het bedrag van € 12.500 bleef tot ongenoegen van fractieleider Montens ( PvdA) gehandhaafd. Zijn partij vindt dit een overbodige actie en wijst nota bene naar een regionaal onderzoek dat er aan zit te komen. € 12.500 gemeenschapsgeld verspillen is volstrekt niet nodig. De motie is dan wel in meerderheid aangenomen maar dat dwingt zijn partij nog niet om het eens te zijn met de rest van de raad inclusief coalitiedeelname.Volgende »